LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХ століття)

23


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЧЕРНЕНКО Ольга Віталіївна
УДК 81.111'38: 82-3''19''ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНОГО ВТІЛЕННЯ ЗАВЕРШАЛЬНОЇ ФАЗИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

(на матеріалі англомовної прози XX століття)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент

Сєрякова Ірина Іванівна,

Київський національний лінгвістичний університет, кафедра граматики та історії англійської мови, доцент


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Карабан В'ячеслав Іванович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови, завідувач кафедри


кандидат філологічних наук, доцент

Чугу Світлана Дмитрівна,

Вінницький державний педагогічний університет

імені М.Коцюбинського,

кафедра англійської мови, завідувач кафедриЗахист відбудеться 22.01.2008 р. о 12-30 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська, 73).Автореферат розіслано 20.12.2007 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

професор О.М.Кагановська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивних та прагматичних особливостей дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії персонажів.

Вивчення мовленнєвої діяльності в сучасному мовознавстві характеризується поєднанням комунікативно-прагматичного та лінгвокогнітивного підходів, що дозволяє повніше інтерпретувати вербальну та невербальну поведінку людини у різних комунікативних ситуаціях (А.Д.Бєлова, Т.А. ван Дейк, В.І.Карабан, Г.Г.Почепцов, І.І.Сєрякова та інші), у тому числі й в умовах конфліктної мовленнєвої взаємодії (М.В.Горбаневський, В.І.Жельвіс, T.K.Gamble, A.Grimshaw, T. Kochman та інші).

У рамках лінгвістичних студій було проведено ряд досліджень щодо вивчення конфлікту: визначено статус лінгвістичної конфліктології як нового інтегративного напряму в сучасному мовознавстві (І.В.Жарковська, І.Є.Фролова), введено поняття конфліктного дискурсу (В.С.Третьякова, О.В.Фадєєва, І.Є.Фролова), висвітлено гендерний аспект у дослідженні особливостей конфліктної мовленнєвої взаємодії (А.Е.Левицький, А.П.Мартинюк, D.Lee), досліджено емоційні стани людини в конфлікті, зокрема, засоби вербалізації агресії в художньому тексті (В.Г.Байков, Я.А.Покровська), описано прагматичні характеристики поведінки людини в ситуаціях суперечки і сварки (І.А.Чекменьова), а також встановлено шляхи ефективного вирішення конфлікту на різних фазах його розвитку (С.А.Арістов, К.Ф.Сєдов, H.Gruber, H.Kothoff).

У наукових працях, присвячених дослідженню конфлікту, виокремлено основні стадії розгортання конфліктного дискурсу, фінальна частина якого отримала назву "завершальна фаза" (А.Я.Анцупов, А.Т.Ішмуратов, Н.В.Грішина, А.І.Шипілов та інші). З погляду прагматики ця фаза є вирішальною, оскільки в ній здійснюється ефективне/неефективне розв'язання конфлікту різними засобами комунікації. Структурні та комунікативно-прагматичні особливості завершальної фази не набули на сьогодні лінгвістичного висвітлення, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Актуальність роботи визначається загальною спрямованістю сучасних філологічних студій на інтеграцію традиційних і новітніх підходів до аналізу різних типів дискурсу, в тому числі й конфліктного. Вивчення лінгвокогнітивних та комунікативно-прагматичних особливостей дискурсивного втілення конфліктної взаємодії персонажів у соціально-побутових ситуаціях, описаних в англомовному художньому тексті, є важливим для поглиблення уявлень про мовні механізми виходу з конфлікту і розкриття когнітивно-прагматичних аспектів конфліктного дискурсу.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах комплексної теми "Когнітивні й комунікативні дослідження мовних одиниць: мова, текст, дискурс" кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (тема затверджена вченою радою КНЛУ, протокол № 6 від 31 січня 2005 року). Проблематика дисертації вписується в коло питань, досліджуваних згідно з держбюджетною науковою темою № 0106U002115 Міністерства освіти і науки України "Функціональні моделі тексту та дискурсу в синхронії та діахронії: когнітивний, комунікативний та емотивний аспекти"
(тема затверджена вченою радою КНЛУ, протокол № 6 від 30 січня 2005 року).

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні специфіки дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії шляхом розкриття лінгвокогнітивних та прагматичних особливостей цієї фази. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких основних завдань:

  • уточнити зміст поняття "конфліктний дискурс" та визначити термінологічний апарат його опису;

  • виявити статичні та динамічні параметри англомовного конфліктного дискурсу;

  • встановити основні ознаки виокремлення завершальної фази у площині конфліктного дискурсу;

  • з'ясувати закономірності функціонування когнітивної складової конфліктної комунікації в її завершальній фазі;

  • побудувати фреймові моделі завершальної фази англомовного конфліктного дискурсу з виділенням базових концептів;

  • виокремити комунікативно-прагматичні типи завершення конфліктного дискурсу;

  • простежити закономірності взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації у завершальній фазі англомовного конфліктного дискурсу;

  • визначити основні мовленнєві стратегії і тактики, якими користуються персонажі для завершення конфліктної мовленнєвої взаємодії;

  • розкрити гендерну специфіку дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії.

Об'єктом дослідження є дискурсивне втілення завершальної фази англомовної конфліктної взаємодії персонажів у художньому тексті.

Предмет вивчення становлять лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії.

Матеріалом дослідження слугували дискурсивні фрагменти