LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХ століття)

Розділ 1. "Теоретичні засади вивчення конфліктної мовленнєвої взаємодії". Концептуальні основи дослідження конфлікту були закладені в рамках таких наук, як філософія (Геракліт, Ч.Дарвін, Н.Макіавеллі, К.Маркс, Платон, Г.Зіммель), соціологія (М.Вебер, Р.Дарендорф, Е.Дюркгейм, Л.Козер, Т.Парсон), та психологія (К.Левін, З.Фрейд, К.Хорні), що згодом привело до формування конфліктології як науки про закономірності виникнення, розвитку та завершення конфліктів, а також про принципи, способи й прийоми їх конструктивного врегулювання (J.Burton).

Сучасні дослідження конфлікту в лінгвістиці характеризуються когнітивно-дискурсивним підходом, який дозволяє виявити механізми вербалізації і стратегії ведення конфліктної комунікації. Із зверненням учених до дослідження дискурсу сформувались передумови для системного вивчення різних типів дискурсу, у тому числі й конфліктного. Конфліктний дискурс, за визначенням І.Є.Фролової, являє собою інтегративний феномен, що характеризується дискурсивною стратегією конфронтації й обумовлюється дисгармонізацією інтерперсональних відносин. Конфліктному дискурсу притаманні протинаправлені вербальні та невербальні дії суб'єктів конфлікту, причиною яких виступає матеріальний або ідеальний об'єкт конфлікту; уживані дії зазвичай супроводжуються негативними емоціями. Конфліктний дискурс реалізується у соціально маркованих типах ситуацій, характеризується формально-кооперативною поведінкою учасників комунікації та наявністю певних фаз розвитку конфлікту.

Погляд на дискурс як на інтегральний феномен, розумово-комунікативну діяльність, яка є сукупністю процесу і результату (І.С.Шевченко, О.І.Морозова), дозволяє розглянути конфліктний дискурс як набір його статичних та динамічних характеристик. При цьому статичні характеристики ми визначаємо як сталі, постійні елементи, які можуть бути виявлені в зрізі конфлікту, тобто його незмінні складові. Це учасники конфлікту, об'єкт конфлікту, умови його протікання, образи конфліктної ситуації та інцидент.

Динамічні характеристики конфліктного дискурсу відображають взаємозв'язок компонентів конфліктної мовленнєвої взаємодії як процесу, тобто послідовні стадії, або фази розгортання конфліктної комунікації. Вони включають передконфліктну фазу – виникнення реального протиріччя в інтересах, потребах
і цілях сторін – латентний конфлікт, інцидент – безпосередню конфліктну мовленнєву взаємодію як перше зіткнення сторін, ескалацію – інтенсифікацію зіткнення опонентів і використання різноманітних конфліктогенів, тобто мовних одиниць, які є носіями конфліктного смислу в конкретних ситуаціях конфліктної взаємодії (В.І.Жельвіс, В.С.Третьякова), кульмінацію – пік конфлікту, його "зрілість" (J.Rubin), або мертву точку у взаємовідносинах учасників конфлікту ("relationship stalemate" у термінах Т.K.Gamble), коли комуніканти усвідомлюють потребу вирішення конфлікту, фазу завершення конфлікту – фінальний етап, закінчення конфлікту з будь-яких причин, припинення конфліктних дій шляхом розв'язання, врегулювання, усунення, затухання конфліктної ситуації (А.Я.Анцупов, О.В.Аллахвердова, А.С.Кармін, А.І.Шипілов).

Слід зауважити, що дослідники конфліктної мовленнєвої взаємодії виділяють завершальну фазу конфлікту як його обов'язкову складову (О.В.Аллахвердова, А.Я.Анцупов, Н.В.Грішина, В.С.Третьякова, О.В.Фадєєва). Ми розглядаємо фазу завершення конфлікту як його розв'язку, що включає в себе як компонент здійснення активних вербальних/невербальних дій учасників конфлікту, так і компонент фіксації результатів/наслідків конфлікту, та характеризується припиненням конфліктної комунікації з будь-яких причин. При цьому, відносно інших стадій розгортання конфліктного дискурсу, завершальна фаза може бути розташована таким чином:

а) передконфліктна стадія → інцидент → завершення;

б) передконфліктна стадія → інцидент → ескалація → завершення;

в) передконфліктна стадія → інцидент → ескалація → кульмінація → завершення.

У конфліктному дискурсі завершальну фазу можна виокремити за такими ознаками:

формальною – мовними маркерами для позначення початку завершальної фази слугує стилістично знижена, негативно-оцінна лексика, повтори, а також абзац, який виконує розділово-орієнтовну функцію та супроводжується паузацією в мовленні, "комунікативним мовчанням" (В.В.Богданов), часовими маркерами, лексикалізованими в авторських коментарях;

прагматичною – дискурсивними маркерами для позначення початку завершальної фази слугують висловлення-вибачення, висловлення-виправдання, висловлення-образи, висловлення-погрози, висловлення-звинувачення, невербальні засоби комунікації, порушення/відновлення Принципу Кооперації.

У межах конфліктного дискурсу завершальна фаза розташована:

контактно – закінчення конфлікту з будь-яких причин шляхом урегулювання, розв'язання, насилля та ін., що слідує відразу після попередньої фази розгортання конфлікту;

дистантно –"післядія" конфлікту, що слугує відбиттям психологічного стану комуніканта або містить вербальні/невербальні дії з іллокутивною метою нормалізації відносин персонажів, напр.,

(1) For a moment neither man spoke.

"You take advantage of my esteem for you," Deveril said bitterly. He hated weakness, especially his own. Yet he could not deny this man. "I shall be here at ten tomorrow. See that she is ready," he capitulated with ill grace.

Deveril departed lost in his thoughts. His anger was dulled by the confusion of his emotions. What had he almost done? It had taken Charles' ultimatum to bring him to his senses. Byrony. His wife. The wife he had not wanted. Yet here he was fighting Charles to return her to his side. He had deserted her...

Now he was back and fool that he was trying to put temptation in his own way. He had even risked his relationship with Charles to do so. What would he do with Byrony when she returned to him, for god's sake? He did not even want a wife!

"Damn her!" he muttered, trying to banish her image from his mind (Сlary).

Зазначений уривок репрезентує контактне та дистантне розташування завершальної фази конфліктного дискурсу. Початком завершальної фази, розташованої контактно, слугує комунікативний акт мовчання (For a moment neither man spoke), при цьому формальною ознакою для її виділення в тексті слугує графічний маркер – абзац. Конфлікт завершується поступкою Деверіла, який надав перевагу збереженню стосунків з Чарльзом, незважаючи на застосування останнім ультимативної тактики (Do this and I promise you our friendship is at an end).

Маркером для позначення дистантного розташування завершальної фази у тексті слугує виділення в абзац (Deveril departed lost in his thoughts), післяконфліктний емоційний стан Деверіла вербалізується у стилістично зниженому, негативно маркованому висловленні (Damn her!), яке експлікує стан невдоволення і роздратування мовця та є наслідком попередньої конфліктної мовленнєвої взаємодії.

Таким чином, завершальну фазу конфліктного дискурсу можна охарактеризувати як здійснення фінальних вербальних і невербальних конфліктних дій з позитивними чи негативними наслідками, яка може бути представлена контактно або дистантно у конфліктному дискурсі та має формальні та прагматичні ознаки для її