LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХ століття)

виділення.

Розділ 2. "Лінгвокогнітивні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії". Специфіка когнітивно-дискурсивної парадигми зумовлює необхідність залучення когнітивних методів до аналізу завершальної фази конфліктного дискурсу. Затвердження підходу, що передбачає наявність когнітивної складової як обов'язкової умови виникнення конфлікту, стало підґрунтям для створення теорії структурного балансу Ф.Хайдера, основою для якої слугувала теорія когнітивного дисонансу Л.Фестінгера, а продовженням – теорія комунікативних актів Т.Ньюкома. Теорія структурного балансу застосовується в нашому дослідженні для пояснення когнітивної специфіки завершальної фази конфліктного дискурсу.

Згідно з цією теорією, якщо когніції (по Л.Фестінгеру) людини несумісні одна з одною або з реальністю, то виникає дисбаланс (конфлікт), що викликає напругу, а також сили, які ведуть до відновлення балансу. Будь-який конфлікт переходить у завершальну фазу вирішення, необов'язково ефективного, якщо його суб'єкти опиняються в симетричних відносинах один з одним. Ця симетричність, або збалансованість структури, моделюється за допомогою трикутників, вершини яких позначені як А і Б – учасники конфлікту, Х – причина, або об'єкт конфлікту, а сторони як "+" – позитивне ставлення, та "−" – негативне ставлення (Ф.Хайдер).

Якщо перемноження знаків по периметру трикутника дає знак "+",
то структура є збалансованою, якщо "−" – то незбалансованою, напр.,

(2) Amanda hesitated, knowing her next words would be irreversible. "The only decision I can make is to bear this child and then do everything in my power to ensure that his life is a good one."

"Amanda, I can't accept your decision. Twenty-four hours ago I had a perfect marriage and a rosy future [...]," he muttered.

The atmosphere inside the office was strained and electric with tension.

At long, Amanda was crying. Mark's heart wrenched with guilt.

He flinched. "I'm sorry. I wish I knew something comforting to say."

She lowered her hands and lifted her wet, ravaged face to his gaze. "Say you won't leave me. Please don't make me have my baby alone."

Mark stared, stupefied that the woman he loved could actually believe him capable of such callous behavior. "I won't go till you kick me out," he growled, and he pulled her onto his lap, his arms both shackle and shield.

They clung together. Mark could feel her soft breasts cushioned against him, their ripe fullness tantalizingly novel. In his embrace she felt so warm, so womanly (Ward).

У попередній фазі конфліктного дискурсу, частина якого представлена
у зазначеному уривку, міжособистісний конфлікт дружини і чоловіка (через вагітність дружини) змодельований за допомогою першого трикутника А-Б-Х (рис. 1). Учасники конфлікту А і Б (дружина і чоловік), стосунки між якими позитивні (+) (I had a perfect marriage), по-різному сприймають перспективу народження хворої дитини (Х): дружина – позитивно (+) (The only decision I can make is to bear this child), а чоловік – негативно (−) (I can't accept your decision). Перемноження знаків по периметру трикутника дає знак мінус: (+) Ч (+) Ч (−) = (−), тобто структура попередньої фази конфліктної мовленнєвої взаємодії, змодельованої за допомогою першого трикутника є незбалансованою.


Рис. 1. Збалансування конфліктної структури


Збалансування структури здійснюється у завершальній фазі конфліктної мовленнєвої взаємодії, початок якої маркує абзац (At long, Amanda was crying). Це відбувається за рахунок зміни ставлення учасника конфлікту Б (чоловіка)
до об'єкту конфлікту Х з негативного (−) на позитивне (+). Використання мовленнєвих актів (Please don't make me have my baby alone, I'm sorry. I wish I knew something comforting to say, I won't go till you kick me out) приводить до зміни структури, що відображено у другому трикутнику (див. рис. 1).

Аналіз досліджуваного матеріалу із застосуванням теорії структурного балансу дозволяє стверджувати, що:

а) за типом структури, завершальна фаза конфліктного дискурсу може бути представлена як збалансованою структурою (відповідно 36% від загальної кількості проаналізованих мовних фактів), так і незбалансованою структурою
з високим рівнем напруги між комунікантами (64%);

б) на завершальній фазі конфліктного дискурсу може відбуватися збалансування конфліктної структури за рахунок зміни знаку (+) чи (−) по кожній з сторін трикутника, а саме трьома шляхами – А змінює ставлення до Х, Б змінює ставлення до Х, А змінює ставлення до Б (чи навпаки);

в) поняття збалансування конфлікту не завжди збігається з позитивним вирішенням конфліктної ситуації.

Такий підхід дозволяє зробити акцент не тільки на суб'єктивному переживанні людини як ключовому чиннику пояснення феноменології конфліктів, але й на описі їх нового виміру – когнітивного простору (Н.В.Грішина).

Вивчення когнітивного простору завершальної фази конфліктного дискурсу передбачає застосування методу лінгвоконцептуального моделювання, зокрема за допомогою фреймових структур (С.А.Жаботинська). Шляхом концептуального аналізу мовного матеріалу було виділено три концепти, що лежать в основі формування завершальної фази конфліктного дискурсу. Це концепти БОРОТЬБА, ЗГОДА і ГАРМОНІЯ з такими основними ознаками: БОРОТЬБА – діяльність, що має на меті подолати чи знищити кого-небудь чи що-небудь, ЗГОДА – взаємна домовленість, порозуміння, підтвердження чого-небудь, погодження з чимось: гаразд, хай буде так, ГАРМОНІЯ – поєднання, примирення, злагодженість, взаємна відповідність якостей, думок, намірів.

Розгортання зазначених концептів у завершальній фазі конфліктного дискурсу може бути продемонстровано за допомогою інтегрованого предметно-подієвого фрейму, основними компонентами якого є слоти ДЕХТО1 і ДЕХТО2 (учасники конфлікту), ДІЄ (предикат), ДЕЩО (об'єкт конфлікту ПРИЧИНА), ДЕЩО (МЕТА), ДЕЩО (ІНСТРУМЕНТ), ДЕЩО (РЕЗУЛЬТАТ), ТАК (умови протікання, спосіб дії), ТУТ/ЗАРАЗ (темпорально-локативні параметри).

Слот РЕЗУЛЬТАТ у фреймовій структурі розгортання концепту БОРОТЬБА містить термінали: а) досягнення мети (бажаного), б) нанесення тілесної/моральної шкоди, в) демонстрація незгоди. Для фреймової структури розгортання концепту ЗГОДА це термінали: а) досягнення згоди, б) збереження обличчя. Слот РЕЗУЛЬТАТ у фреймовій структурі розгортання концепту ГАРМОНІЯ має такі термінали: а) досягнення взаєморозуміння, б) залагодження конфлікту. Розглянемо ситуацію "завершення конфлікту", в якій розгортається концепт БОРОТЬБА.

(3) A cynical smile [ІНСТРУМЕНТ] curved his lips and cruelty entered his eyes. "So the little maiden [ІНСТРУМЕНТ] has been completely aroused and her basic instincts cry out for more! Well, my little rose-bud [ІНСТРУМЕНТ], gather your things and move into my bedroom. I'll do what I can to make you blossom! " [МЕТА]

She [ДЕХТО] glared at him [ІНСТРУМЕНТ], hating him. "Why you pompous, arrogant swine [ІНСТРУМЕНТ]! I would prefer to be a shrivelled, old maiden rather than have the likes of you touch [ПРИЧИНА] me. Oh, yes,' she added quickly [ТАК], knowing too well what he [ДЕХТО] was about to say, 'you