LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг

24

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗІНА

СОЛОДОВА Олена Станіславівна

УДК 801.73 + 801.82 = 111ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦІЇ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКИХ КАЗОК ДЖ. К. РОУЛІНГ
Спеціальність 10.02.04. – германські мови
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукХарків – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу Севастопольського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Бєлєхова Лариса Іванівна,

професор кафедри романо-германських мов

Херсонського державного університету


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Піхтовнікова Лідія Сергіївна,

професор кафедри німецької філології і перекладу

Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна

кандидат філологічних наук

Співак Світлана Миколаївна,

доцент кафедри лексикології та стилістики

англійської мови Київського національного

лінгвістичного університету


Захист відбудеться 03.10.2008 року о 11 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.


З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4.


Автореферат розісланий 02.09. 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В. Солощук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


У реферованій дисертації аналізуються лінгвокогнітивні особливості композиції сучасної англійської авторської казки на матеріалі творів Дж.К. Роулінг. Лінгвокогнітивне спрямування роботи надає змогу встановити характер співвідношення між змістом, смислом тексту казок та його вербальним втіленням.

Текст казки є предметом уваги різних наукових напрямів. Він перебуває у фокусі лінгвістичних студій, де вивчалися структурний (А.Ж. Греймас, М. Поп, К. Бремон, Х. Ясон, Б. Холбек, М.Я. Поляков), лінгвопрагматичний (Н.Л. Мастилко, О.О. Розанова), лінгвостилістичний (О.Д. Нефьодова), лінгвокогнітивний (Н.Ф. Єремеєва, Ю.В. Мамонова, К.П. Єсипович) аспекти казки, а також у літературознавстві (О.М. Веселовський, Р.М. Волков, С.А. Гуллакян, Н.М. Ведернікова) та фольклористики (Є.М. Мелетинський, В.Я. Пропп, К. Брето та Н. Заньолі). У руслі домінуючого когнітивного напряму лінгвістики здійснені дослідження в основному народної казки в аспекті семантики її образної системи, а саме: виявлена концептуальна структура змісту образу "Чарівного" у французькій народній казці (К.П. Єсипович), визначені генералізовані образи персонажів казки як базові концептуальні кванти змісту англійської народної казки (Н.Ф. Єремеєва). Натомість авторська англійська казка не набула достатнього висвітлення у лінгвістиці, що й зумовило вибір теми дослідження. Звернення до проблеми композиції авторської казки Дж.К. Роулінг пояснюється тим, що в когнітивній поетиці як розділі когнітивної лінгвістики вивчення композиції художнього тексту є особливо актуальним у зв'язку з необхідністю лінгвістичного обгрунтування понять композиції та жанру для визначення особливостей постмодерністських текстів (О.П. Воробйова, О.М. Кагановська, О.Л. Козачишина, О.А. Ляшик, С.М. Співак).

Актуальність роботи зумовлена тією популярністю, якої набули казки англійської письменниці Дж.К. Роулінг в усьому світі, підвищеним інтересом до вивчення постмодерністських текстів у цілому та казки зокрема, а також загальною тенденцією до комплексного дослідження мовного явища з метою пояснення його формального, змістового й смислового аспектів. Ця тенденція проявляється й у когнітивній поетиці – теорії тексту, в якій проблема взаємодії між мовою й мисленням вирішується шляхом інтерпретації художніх текстів через виявлення і пояснення креативних механізмів створення прихованих смислів за допомогою експлікації їхнього концептуального змісту, а також через визначення особливостей композиційної організації художнього тексту.

Зв'язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає науковій темі "Мовні системи. Когнітивний, комунікативно-прагматичний та перекладацький аспекти (германські, романські та українська мови)", яка розробляється на кафедрі теорії та практики перекладу Севастопольського національного технічного університету (тема затверджена на засіданні вченої ради Севастопольського національного технічного університету, протокол № 03 від 4 листопада 2004 року).

Метою дослідження є лінгвокогнітивний опис композиції англійської авторської казки епохи постмодернізму.

Зазначена мета дослідження передбачає вирішення наступних завдань:

− уточнити жанрові характеристики тексту англійських авторських казок епохи постмодернізму;

− виявити та описати сюжетні блоки тексту казок, які постають головними компонентами його змісту;

− розкрити та описати композиційні прийоми казок, які сприяють об'єднанню сюжетних блоків;

− виокремити концептуальні метафоричні й метонімічні схеми з метою інтерпретації смислу тексту казок;

− встановити лінгвостилістичні особливості втілення композиційно-сюжетної й композиційно-смислової структур тексту казок;

− виявити типи художньої оповіді, що актуалізуються в тексті англійських казок.

Об'єктом дослідження постає композиція тексту казок Дж.К. Роулінг, що належать до парадигми постмодернізму.

Предмет вивчення складають лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійської авторської казки, а саме: особливості його сюжетної організації, смислового наповнення й словесного втілення.

Для опису композиції тексту казки сформульовано робочу гіпотезу, згідно з якою композиція будь-якого художнього тексту, казки у тому числі, розуміється як спосіб организації тексту, що забезпечує єдність його форми, змісту та смислу. Унаслідок цього композиція тлумачиться як лінгвокогнітивний конструкт (construal), який включає композиційно-сюжетну структуру (спосіб організації змісту), що відображає художню обробку викладених у тексті подій, а також композиційно-смислову структуру, яка забезпечує інтерпретацію смислу тексту. Особливості втілення цих двох структур, тобто способи їхнього формального подання, визначаються шляхом аналізу відповідних лінгвостилістичних засобів та композиційно-мовленнєвих форм (далі КМФ).

Матеріалом дослідження слугували тексти п'яти книжок