LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг

англійських авторських казок Дж.К. Роулінг: "Harry Potter and the Philosopher's Stone", "Harry Potter and the Chamber of Secrets", " Harry Potter and the Prisoner of Azkaban", "Harry Potter and the Goblet of Fire", "Harry Potter and the Order of the Phoenix" загальним обсягом 2193 сторінки.

У роботі запропонована комплексна методика аналізу. Так, для виявлення сюжетних блоків композиційно-сюжетної структури та композиційних засобів застосовувано метод контекстуально-ситуативного та інтерпретативно- текстового аналізу. Реконструкцію наскрізної концептуальної метафори, яка послідовно розгортається за ходом оповіді у спектр їнших концептуальних схем, здійснено шляхом семантичного та концептуального аналізу тексту. З метою визначення лінгвостилістичних засобів об'єктивації сюжетної і смислової композиції застосовувався стилістичний аналіз.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній уперше композиція тексту англійської авторської казки вивчається у руслі когнітивної поетики, яка уможливлює опис жанрової своєрідності художніх текстів у термінах лінгвістики. Новим є тлумачення композиції казки як взаємодії сюжетної, смислової структур тексту та їхньої вербальної репрезентації. Уперше виявлені композиційні моделі тексту казок.

Наукова новизна отриманих результатів подана у наступних положеннях, що виносяться на захист:

 • Текст казок Дж.К. Роулінг належить до жанру постмодерністської авторської казки, що інтегрує текстові ознаки різних жанрових типів: фольклорної казки, детективу та психологічного роману.

 • Композиція тексту англійських казок Дж.К. Роулінг постає як єдність композиційно-сюжетної, композиційно-смислової структур та лінгвостилістичних засобів їхньої об'єктивації в тексті. Така єдність забезпечує зв'язність та цілісність тексту й відбиває його змістовний, смисловий та формальний аспекти.

 • Зміст тексту англійських казок моделюється у вигляді певної конфігурації композиційно-сюжетних блоків, що являють собою тематично однорідні текстові ситуації. До композиційно-сюжетних блоків належать текстові фрагменти, в яких описано: "Перебування головного героя у прийомній родині", "Перехід у чарівний світ", "Змагання", "Таємниця та її розкриття", "Протистояння світлих та темних сил", "Роз'яснення".

 • Єдність та зв'язність композиційно-сюжетних блоків забезпечується композиційними прийомами, які виконують функції текстотворення та текстооформлення. Композиційний прийом опозиції реального та чарівного світів пов'язує сюжетні блоки: "Перебування головного героя в прийомній родині", "Перехід у чарівний світ". Через композиційний прийом маніпуляції світами об'єднуються наступні сюжетні блоки: "Перехід у чарівний світ", "Змагання", "Таємниця та її розкриття", "Протистояння світлих та темних сил", "Роз'яснення". Композиційний прийом актуалізації художнього часу і простору, так само як і композиційний прийом інтертекстуалізації забезпечують інтеграцію усіх сюжетних блоків.

 • Композиційно-смислова структура тексту виявляється через реконструювання метафоричних та метонімічних концептуальних схем, що відслідковуються у сюжетних блоках. Ключовий смисл представлено мегаметафорою ЖИТТЯ − ЦЕ ВИБІР ШЛЯХУ, яка охоплює у тексті казки спектр метафор: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ − ЦЕ ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД, ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ − ЦЕ БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОМ, ВИБІР – ЦЕ ПАСТКА, ВИБІР − ЦЕ КОМПРОМІС, ВИБІР − ЦЕ СПОКУСА, ЖИТТЯ − ЦЕ ЖЕРТОВНІСТЬ, а також метонімій: ЧАСТИНА (кров) замість ЦІЛЕ (родинні зв'язки), ЧАСТИНА (домівка) замість ЦІЛЕ (родинні зв'язки), ЧАСТИНА (родинні зв'язки) замість ЦІЛЕ (добро чи зло).

  6. Композиційно-сюжетна і композиційно-смислова структури тексту об'єктивуються за допомогою різних засобів мови й мовлення. Ці засоби співвідносяться з певними сюжетними блоками, що відповідають жанрам казки, детектива й психологічного роману, єднання яких у тексті казок Дж.К. Роулінг відбиває їхню приналежність до літературної парадигми постмодернізму.

  Теоретичне значення дисертації полягає у подальшій розробці теорії композиції тексту шляхом вивчення його композиційно-сюжетної та композиційно-смислової структур, а також засобів їхньої вербалізації в тексті сучасної англійської авторської казки. Певним внеском у теорію композиції є виявлення та опис композиційних прийомів, що виконують текстотвірну та текстооформлювальну функції. Вичленування спектра концептуальних метафор і пояснення їх своєрідності збагачує когнітивну теорію метафори. Виявлення особливостей формальних засобів, що використовуються для об'єктивації композиційно-сюжетної і композиційно-смислової структур текста казки, сприяє подальшій розробці теорії номінації.

  Практичне значення роботи вбачається у використанні теоретичних положень та висновків дисертації у курсах стилістики англійської мови (розділ "Інтерпретація художнього тексту"), лексикології англійської мови (розділ "Неологія"), теорії номінації, у спецкурсах із когнітивної лінгвістики, при написанні наукових робіт.

  Апробація результатів дослідження здійснювалася на щорічних наукових конференціях Севастопольського національного технічного університету (2003-2006), на Міжнародній конференції "Сучасна лінгвістика в Україні і світі: здобутки, перспективи" (Херсон, 2005), ХIII Міжнародній конференції "Язык и мир" (Ялта, 2006), на Всеукраїнській науково-практичній конференції СевНТУ (Севастополь, 2005).

  Публікації. Основні положення дисертації висвітлені у 5 одноосібних статтях, опублікованих у спеціалізованих фахових виданнях України, та тезах конференції. Загальний обсяг 2 др. арк.

  Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної наукової, довідкової літератури, джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки (в тому числі 2 таблиці й 8 рисунків), обсяг основного тексту – 170 сторінок. Список використаної літератури містить 320 джерел.

  У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, розкрито наукову новизну, визначено теоретичне й практичне значення дослідження, а також сформульовані основні положення, що виносяться на захист.

  Перший розділ містить критичний огляд робіт із проблематики дослідження композиції художнього тексту в цілому й казки зокрема. На ґрунті виведеного комплексу критеріїв запропонована методика лінгвокогнітивного аналізу композиції тексту казок Дж.К. Роулінг.

  У другому розділі виявлені сюжетні блоки, що є головними складниками композиційно-сюжетної структури тексту казок Дж.К. Роулінг, визначені композиційні прийоми, які виконують функції текстотворення та текстооформлення, чим забезпечують змістовний зв'язок компонентів композиційно-сюжетної структури; розроблено модель композиції змісту тексту казок. Крім цього, здійснено реконструкцію наскрізної концептуальної метафори, а також метафоричних и метонімічних схем. Накладаючись на композиційно-сюжетну структуру казки, ці схеми сприяють її інтерпретації та вилученню смислу.

  Третій


 •