LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг

розділ присвячений опису формальних засобів англійської мови, які об'єктивують композиційно-сюжетну та композиційно-смислову структури тексту казок; виявлені особливості жанрової своєрідності тексту казок Дж.К. Роулінг, що належать до постмодерністської парадигми.

У загальних висновках підведені підсумки роботи та окреслені перспективи подальших розвідок у теорії композиції художнього тексту.

У додатках містяться приклади сюжетних блоків та композиційних прийомів, а також таблиця, що ілюструє інтерпретацію міфологічних образів у казках Дж.К. Роулінг.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Розділ 1. "Теоретико-методологічні засади дослідження композиції тексту". З метою обґрунтування власного підходу до композиції сучасної авторської казки у дисертації проведено аналіз поглядів на поняття композиції художнього тексту в цілому та казки зокрема.

У парадигмі історичної поетики проблема композиції вирішувалась через виявлення сюжетів та мотивів художніх творів (О.М. Веселовський, Р.М. Волков, С.А. Гуллакян, Н.М. Ведернікова, К. Брето та Н. Заньолі). У контексті реферованої роботи ідея єдності мотивів та сюжетів художніх творів, розроблена представниками історичної поетики, отримує розвиток у моделюванні композиційно-сюжетної структури та виявленні композиційно-сюжетних блоків.

Формальна поетика тлумачила композицію чарівної казки через виокремлення функцій дійових осіб як постійних, стійких елементів, що становлять її головні складові частини (В.Я. Пропп). У руслі цього наукового напряму була побудована синтагматична модель розвитку сюжета чарівної казки у вигляді лінійної послідовності функцій дійових осіб і тим самим показано аранжування ії змісту. У нашій роботі ідеї В.Я. Проппа використані у моделюванні композиційно-сюжетної структури, а саме при розташуванні сюжетних блоків у вигляді лінійної послідовності розвитку сюжету тексту казки. У формальній поетиці композиція художнього тексту вивчалася також крізь призму домінантних композиційних прийомів – паралелизму, антитези, висунення – як прийомів побудови тексту, тобто його архитектоніки (В.М. Жирмунський, Б.В. Томашевський). У контексті нашого дослідження композиційні прийоми трактуються як композиційні засоби, які сприяють інтеграції сюжетних блоків, що забезпечує єдність і цілісність тексту казок.

Положення В.Я.Проппа, що стосуються виявлення функцій дійових осіб казки, лягли в основу дослідження композиції у структурній поетиці. Головний акцент при цьому зроблено на виявленні ієрархії цих функцій (М.Я. Поляков, А.Ж. Греймас, М. Поп, Х. Ясон, Б. Холбек). Крім того, у річищі даного напрямку розширюється поняття функції, які асоціюються не тільки з вчинками персонажів, а й взагалі з описом будь-яких подій, у яких вони беруть участь як суб'єкти або як об'єкти дії. Функція, таким чином, розглядається як "атом оповіді", з угрупування яких складається сюжет (К. Бремон). У дисертації ідеї структурної поетики використані у виявленні типів оповіді, що актуалізовані в тексті казок Дж.К. Роулінг.

У лінгвопоетиці аналіз досліджень композиції тексту дозволив виділити структурний, семантичний та функціональний підходи до її опису. Спільним є розуміння композиції як способу організації змісту тексту (В.В. Віноградов, М.Л. Гаспаров), який подано у вигляді узагальнених універсальних текстових смислів: "Час", "Простір", "Людина", "Подія" (І.Я. Чернухіна). У контексті роботи думка про можливість моделювання змісту тексту отримала розвиток у розробці узагальнення змісту на основі контекстуально-ситуативного та інтерпретаційно-текстового аналізів тематично спільних фрагментів тексту або текстових ситуацій і подання їх як сюжетних блоків, упорядкованих відповідно до лінійної послідовності розгортання повістування всіх казок Дж.К. Роулінг.

У когнітивній теорії тексту проблема композиції художнього тексту вирішується у плані відтворення композиційної структури змісту англійських народних казок шляхом побудови загальної моделі всього концептуального простору казок, що здійснюється шляхом виявлення генералізованих концептуальних типів казкових персонажів і конкретних образів, які їх репрезентують; моделювання концептуального поля кожного персонажа за допомогою ідентифікації його атрибутивної, функціональної, каузативної і фактитивної зон; встановлення переліку концептів, що формують ці зони; розгляду концептуального поля кожного персонажа як прототипової категорії, представленої центральними й периферійними поняттями (Н.Ф. Єремеєва). У світлі когнітивної теорії тексту композиція художнього тексту вивчалася також з використанням концепції базових фреймів за допомогою виявлення шісти основних схем розвитку поетичного тексту, які є, по суті, композиційно-смисловими структурами, що лежать в основі художньо-поетичної компетенції автора й читача (О.А. Ляшик, С.М. Співак). Дослідження в області когнітивної лінгвістики й когнітивної поетики підготували ґрунт для вирішення проблеми інтерпретації змісту тексту, що була поставлена ще у лінгвопоетиці.

На основі аналітичного огляду в роботі розроблена власна методика аналізу композіції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг в рамках лінгвокогнітивного підходу. Даний підхід до вивчення композиції тексту казок передбачає проведення дослідження в напрямку від виявлення особливостей організації змісту тексту до мовних засобів реалізації його композиції. У дисертаційній роботі запропонована триетапна методика дослідження композиції тексту казок, де кожний етап розкриває такі аспекти композиції як змістовий, смисловий та мовний.

Оскільки композиція тексту визначається нами як такий спосіб організації тексту, що забезпечує єдність його форми, змісту й смислу, вивчення композиції тексту здійснюємо шляхом аналізу його композиційної структури, тобто виявлення аранжування змістових, смислових і формальних елементів тексту. Спираючись на це положення композиція тлумачиться як лінгвокогнітивний конструкт, який інтегрує композиційно-сюжетну структуру, що відображає художню обробку викладених у тексті подій, а також композиційно-смислову структуру, яка слугує способом інтерпретації смислу тексту. Особливості втілення цих двох структур визначаються шляхом аналізу відповідних лінгвостилістичних засобів та типів оповіді.

Розділ 2. "Композиційно-сюжетна та композиційно-смислова структури тексту казок Дж.К. Роулінг". Зважаючи на те, що сюжет концентрує увагу на подіях та ситуативності (В.Є. Хализєв, Л.В. Чернець), у ролі головних компонентів композиційно-сюжетної структури доцільно розглядати текстові ситуації. Текстова ситуація розуміється як фрагмент тексту, що описує конкретну подію і пов'язаний з розкриттям певної теми. Смисловим ядром текстової ситуації є мотив, що аналізується в роботі як тематична домінанта текстової ситуації, виявляється шляхом її інформаційного стиску і позначається однію або двома лексичними одиницями − тематичними словами. У текстовій ситуації мотив реалізується в ключовому елементі (словосполученні або реченні) і смислових корелятах (В.Г. Ніконова). Різниця між ними