LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг

на царину джерела ЛЮДИНА, ЩО ВІДЧУВАЄ ЖАЛЬ (дивлячись на цю вечерю). Розглянемо іще один приклад:

Aunt Petunia's hand appeared, pushing a bowl of tinned soup into the room. Harry, whose insides were aching with hunger, jumped off his bed and seized it. The soup was stone cold, but he drank half of it in one gulp (Harry Potter and the Chamber of Secrets).

Якість супу, який подають Гаррі, характеризується епітетом stone cold. Акцент на неїстівності холодного супу, створюється шляхом перехресного мапування ознак царини мети СУП і царини джерела КАМІННЯ.

Завдяки композиційному прийому опозиції реального та чарівного світів автор змальовує протилежну картину в родині кращого друга Гаррі Поттера – Рона. Тут до Гаррі добре ставляться і щиро його пригощають:

"I don't blame you, dear', she assured Harry, tipping eight or nine sausages onto his plate." (Harry Potter and the Chamber of Secrets).

Заслуговує на увагу той факт, що у реальному та чарівному світах у звертанні до головного героя застосовуються різні мовні форми іменування: you і boy, які натякають на холодність і відсторонення мовця:

"Excellent, Dudley', said Uncle Vernon. Then he rounded on Harry. And you?" "And you?' said Uncle Vernon viciously to Harry." And you, boy?" (Harry Potter and the Chamber of Secrets).

У чарівному світі, у родині Рона становлення до головного героя є протилежним, про що свідчить використання власного імені у звертанні до нього:

"I'm very pleased to see you, Harry, dear', she said', Come in and have some breakfast." (Harry Potter and the Chamber of Secrets).

Ієрархічний зв'язок виокремлених сюжетних блоків та виявлених композиційних прийомів дозволяє змоделювати композиційно-сюжетну структуру тексту казок у вигляді наступної схеми (рис. 1):


Рис. 1. Композиційно-сюжетна структура тексту казок Дж.К. Роулінг

Умовні позначення:

– реальний світ

– чарівний світ

– - школа чарівництва Хогвартс

Розміщення сюжетних блоків відповідає лінії розвитку загального повістування казки і відображає розгортання сюжету. При такому розгортанні відбувається об'єднання композиційних блоків за допомогою композиційних прийомів.

Когнітивний аналіз семантики художнього тексту як єдності змістовно-фактуальної інформації, яка містить факти, повідомлення про події, що відбуваються в реальному чи уявному світі, та змістовно-концептуальної інформації, яка повідомлює читачеві про індивідуально-авторське розуміння відношень між явищами (І.Р. Гальперін), дозволяє вилучити спектр домінантних метафор і метонімій, а також ключову метафору, що їх поєднує і виражає смисл та ідею твору. Слідом за П. Стоквеллом, вважаємо, що функцію такої ключової метафори у тексті виконує мегаметафора, оскільки вона проходить крізь весь текст, спрямовуючи розуміння його загального смислу (P. Stockwell). Як і в народних казках, у казці Дж.К. Роулінг такою ключовою метафорою є метафора ЖИТТЯ − ЦЕ ВИБІР ШЛЯХУ.

Семантичний та концептуальний аналіз кожної текстової ситуації дав змогу виявити концепти, взаємодія яких представлена в роботі у вигляді концептуальних метафоричних або метонімічних схем. Процедуру пошуку концепту здійснюємо шляхом семантичного аналізу ключових слів текстових ситуацій, тобто репрезентантів концепту. В основі виявлення схем осмислення різних ключових текстових концептів лежить теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа и М. Джонсона, пов'язана зі здатністю людини мислити метафорично, встановлювати аналогії між гетерогенними сутностями та переосмислювати їх в термінах інших концептуальних складників (J. Lakoff, M. Johnson; R.W. Gibbs; M. Freeman; Z. Kхvecses). Когнітивний підхід до вивчення метафори й метонімії визначив їхній статус не тільки як тропів і фігур мовлення, але й фігур мислення, способів передачі смислу. Спираючись на це положення, смисл тексту казки ми вилучаємо через виявлення ключових концептуальних метафор і метонімій, які реконструюємо на основі аналізу текстових фрагментів, у яких втілено інформацію про основні сюжетні події.

У ході реконструювання концептуальної метафори важливим є те, що іменування концептів, які складають царину мети та царину джерела, відбувається шляхом аналізу семантики номінативних одиниць не лише самої поетичної метафори, втіленої у тексті, але й цілого фрагменту тексту, а іноді і всього тексту. Іншими словами, ім'я концепта вибираємо через аналіз експліцитних та імпліцитних засобів вираження асоціації та аналогії.

Усі п'ять книжок про Гаррі Поттера становлять одну історію, присвячену головній темі – ВИБОРУ між добром і злом. Ця тема безпосередньо пов'язнана з дидактичною функцією казки і лежить у підґрунті протистояння головного героя і його антагоніста Волан-де-Морта, моральне кредо якого сформульоване у фразі:

"There is no good and evil, there is only power..." (Harry Potter and the Philosopher's Stone).

Концептуальна мегаметафора ЖИТТЯ − ЦЕ ВИБІР ШЛЯХУ актуалізована у різних сюжетних блоках через текстові ситуації, смисл яких представляємо у дисертаційній роботі у вигляді конфігурації концептуальних метафоричних та метонімічних схем.

Розділ 3. "Вербальне втілення композиції тексту казок Дж.К. Роулінг". Лінгвостилістичний та інтерпретативно-текстовий аналіз текстових фрагментів, що складають сюжетні блоки тексту казок Дж.К. Роулінг, виявив характерні лінгвостилістичні засоби та композиційно-мовленнєві форми, які забезпечують словесне втілення композиції як лінгвокогнітивного конструкта. Установлено взаємозв'язок між типами сюжетних блоків казки та вербальними засобами, що їх об'єктивують. У свою чергу, аналіз різних видів вербальних засобів дозволив пояснити жанрову гібридність казок та підтвердити визначені у багатьох лінгвістичних дослідженнях тенденції розвитку сучасної англійської мови (Г.А. Вейхман, А.Е. Левицький, І.В. Андрусяк, Т.І. Рязанцева, D. Crystal).

У реферованій дисертації виявлені ті графіко-фонетичні, лексичні та синтаксичні засоби, які реалізують композиційне завдання казкової оповіді та свідчать про превалювання тих чи інших жанрових ознак тексту. Так, використання курсиву у сюжетному блоці "Роз'яснення" створює гумористичний ефект:

'What happened down in the dungeons between you and Professor Quirrell is a complete secret, so, naturally, the whole school knows' (Harry Potter and the Philosopher's Stone).

Цей ефект досягаеться завдяки зіткненню протилежностей 'a complete secret' та 'the whole school knows'.

Багатокрапка слугує для актуалізації детективної риси казок, що реалізована зокрема у сюжетному блоці "Таємниця та її розкриття":

'Snape wants the stone for Voldemort ... and Voldemort's waiting in the Forest ... and all this time we thought Snape just wanted to get rich ... and Voldemort ...' (Harry Potter and the Philosopher's Stone).

Крім