LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокогнітивні характеристики композиції тексту англійських казок Дж.К. Роулінг

того, у наведеному прикладі поєднання багатокрапкі разом з полісиндетоном, що створює напруження, є притаманним детективній оповіді.

Характерною рисою лексичного рівня тексту казки є численні неологізми. Засоби їх cтворення різні: це суфіксація за моделями: v + -оr = N (Dementor: сліпі демони, які висмоктують душу); n + -er = N (Howler: грімовісник − лист, який лементує); префіксація за моделями: un- + n + -ing = N (Unfogging: розсіювання туману), counter- + n = N (Countercurse: контр-закляття), anti- + n + -ing = N (Anticheating: чаклування проти списування).

Зустрічаються в тексті казок і неологізми як наслідок словоскладання: n1 + n2 = N (Deathday Party: ювілей смерти; Broomcare: посібник з догляду за мітлою; Dungbomb: грязьова бомба; Butterbeer: вершкове пиво; Gobstones: плюй-камені); (n1 + n2)ed +n3 = N (Crumple-Horned Snorkack: морщерогий кізляк); телескопії: ab + cd = acd (Remembrall: нагадувалка); латинізації, що полягає у додаванні до англійської основи закінчень походження з латини: Petrificus Totalus (Пєтріфікус Тоталус – закляття, яке перетворює будь-який предмет на камінь), Wingardium Leviosa (Вінгардіум Лєвіоса закляття для того, щоб будь-який предмет висів у повітрі), Expelliarmus (Експєліармус закляття, яке позбавлює людину зброї), Confundus Charm (Конфундус – закляття, яке затуманює розум).

Використання численних неологізмів слугує, з одного боку, показовою характеристикою індивідуального авторського стилю та мовлення, непрямим показником популярності та читабельності казок. З іншого боку, неологізми, що є складовою частиною мовної картини світу, сприяють виявленню особливостей лінгвокреативної діяльності людини, вербальних механізмів її адаптації до світу (І.В. Андрусяк).

У цілому, лексичні засоби орієнтовані головним чином на опис протиставлення реального та чарівного світів за допомогою використання кольороназв і емотивно-експресивних номінативних одиниць, створення гумористичного ефекта через вживання "промовистих" імен, перетворених паремій, пов'язаних, головним чином, зі зміною їх лексичного складу.

Серед синтаксичних засобів превалюють незавершені, елиптичні конструкції, а також повтор, який слугує засобом емоційного та логічного посилення смислу висловлення. Характерним є те, що з кожною наступною казкою спостерігається ускладнення синтаксичних структур речень. Так, у першої казці превалюють прості непоширені речення, питома вага складнопідрядних речень з причиново-наслідковими зв'язками зростає в останній книзі.

У художньому повістуванні переважають такі КМФ як опис, міркування, діалог та внутрішній монолог. Наведені типи КМФ виконують у тексті казок різни функції: розвиток предметно-зображального аспекту оповідання, який включає введення елементів опису навколишнього оточення, створення додаткових рис до зображення персонажів. Крім того, КМФ здійснюють передачу іронічного відношення автора до персонажів, розкривають їхні характери, емоційні стани, психологічні переживання, які пов'язані з розладом у їхньому внутрішньому світі, що забезпечує реалізацію психологічної складової тексту казок.

Особливості композиції тексту казок Дж.К. Роулінг пояснюються їх належністю до постмодерністської парадигми, тісно пов'язаної із масовим мистецтвом і масовою тривіальною літературою (І.П. Ільїн). Творам постмодернізму притаманна постійно акцентована серійність, а також абсолютна, тотальна формульність (О.С. Козорог). У них будується світ, що складається із цитат та алюзій (Р. Барт). Багато постмодерністських творів "замкнено" на сучасності, на політичній та рекламній актуальності буття, вони насичені інформацією про риси сьогоденні.

Секрет успіху бестселерів Дж.К. Роулінг полягає в оригінальному сполученні вигаданих пригод та реальних життєвих історій, що відбивають сучасну дійсність. Так, чарівники та ельфи, дракони та гобліни володіють приватними банками, у чарвній країні існують міністерства, державні засади, підприємства та офіси. Магія існує поряд із комп'ютерами та телебаченням. У світі чарівників не можна обійтись без реклами, яка є яскравою рисою сучасного реального світу. Так, наприклад, у тексті четвертої книги казок знаходимо об'яву, яка відповідає жанру сучасної комерційної реклами:

The Bluebottle: A BROOM for ALL the FAMILY – safe, reliable and with In-built Anti-Burglar Buzzer... (Harry Potter and the Goblet of Fire).

У казках Дж.К. Роулінг присутні так звані формули й мотиви, що є головною особливістю масової літератури та слугують банком даних для усіх значущих ідей та сюжетів художнього тексту (Г.Г. Почепцов). Найяскравішим із них є сюжет про Попелюшку, далі простежується мотив про порушення заборон та дозволів, мотив про те, що тільки спільно із іншими головний герой спроможний протистояти злу, як і мотив перемоги добра над злом. Сама ідея "хепі енда" є міфологічною за своєю природою, оскільки вона спрямовує чітку інтерпретацію світу: гідна людина завжди отримує винагороду.

Таким чином, формульність, серійність, багатожанровість, наявність інтертекстуальних зв'язків, а також відображення сучасної дійсності як головні ознаки постмодерністського тексту виявляються в особливостях композиції казок Дж.К. Роулінг.

На думку дослідників, твори Дж.К. Роулінг належать до жанру фентезі (Я. Шенкман, С. Чайкін, О. Копейкін). Натомість, здійснений нами аналіз свідчить про відсутність в авторській казці Дж.К. Роулінг жанрових ознак фентезі (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Жанрові відмінності казки і фентезі


п/п

Жанрові ознаки фентезі

Жанрові ознаки авторської казки

1

Зображення паралельних чарівних світів

Зображення реального і чарівного світів, які співіснують

2

Відсутність модусу фіктивності при зображенні міфологічних образів

Наявність модусу фіктивності при зображенні міфологічних образів

3

Топофон: світ не схожий на реальний

Топофон: світ схожий на реальний

4

Хронофон: зображення подій у режимі порушення онтологічної послідовності часів

Хронофон: зображення подій у режимі реального часу

5

Превалювання опису життя цілого народу, а не окремих особистостей

Опис життя окремих особистостей


За жанровою своєрідністю авторські казки Дж.К. Роулінг вібрали деякі ознаки фольклорної казки як пражанра, а також психологічного та детективного роману. Так, аналогічно фольклорним казкам головний герой казок Дж.К. Роулінг носить типове розповсюджене ім'я (Harry); головний герой має мітку (шрам на лобі у вигляді блискавки, отриманий у ніч убивства його батьків темним лордом Волан-де-Мортом; темному лордові не судилося вбити Гаррі Поттера, але в малюка залишився шрам); наявність чіткого маркера, що відокремлює топофони реального та чарівного світів (платформа 9 ѕ). Домінантними ознаками авторської казки є