LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГОЛОВНЯ Алла ВасилівнаУДК 811.111'373.72
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ

РЕДЬЯРДА КІПЛІНГАСпеціальність 10.02.04 – германські мовиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Донецьк – 2008

Дисертація є рукопис.


Робота виконана на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник

доктор філологічних наук, професор

Левицький Андрій Едуардович,

професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Швачко Світлана Олексіївна,

завідувач кафедри перекладу

Сумського державного університетукандидат філологічних наук, доцент

Ніконова Віра Григорівна,

доцент кафедри філології та перекладу

Дніпропетровського університету економіки і праваЗахист відбудеться "07" березня 2008 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.


Автореферат розісланий "06" лютого 2008 р.


Учений секретар канд. філол. наук

спеціалізованої вченої ради доцент Н.В. Пирлік

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Спроба виявити особливості мови та її призначення віддзеркалювати життя народу, а також прагнення до осмислення феномену культури як специфічної форми існування людини і суспільства у світі (С.Г.Воркачов, В.І.Карасик, В.А.Маслова, Г.Г.Слишкін, Ю.С.Степанов) зумовлюють активний розвиток лінгвокультурології. Форму мовної актуалізації культурно зумовлених особливостей певного етнічного угрупування ми називаємо лінгвокультурним простором. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки увага багатьох дослідників фокусується на проблемах вивчення картин світу (А.Д.Бєлова, І.О.Голубовська, Ю.М.Караулов, Г.В.Колшанський, О.А.Корнілов) та взаємозв'язку мови та культури (А.Вежбицька, Д.Б.Гудков, С.Г.Тер-Мінасова, М.І.Толстой). Протягом тривалого часу вивчення концептуальних просторів творчості окремих письменників становить значний інтерес для науковців (О.П.Воробйова, В.Г.Ніконова, Н.Ф.Єремєєва, Д.М.Колесник, Д.М.Павкін) і здійснюється у рамках когнітивного напрямку сучасної лінгвістики (О.Л.Бєссонова, М.Джонсон, О.С.Кубрякова, Дж.Лакофф, Р.Ленекер, В.М.Манакін, М.М.Полюжин, А.М.Приходько, Ю.С.Степанов).

Картина світу, відображена у художніх творах, репрезентує дійсність крізь призму світосприйняття письменника. Носієм мовної картини світу є людина як член певного соціуму та спільноти, у яких існує ціла низка уявлень про навколишній світ, про людину в ньому та про представників інших народів (М.Ф.Алефіренко, Г.В.Колшанський, М.І.Толстой, А.Б.Юнацька). Узагальненим образом носія цінностей національно-культурної спільноти є мовна особистість (В.І.Карасик, Ю.М.Караулов, І.О.Голубовська, Ю.С.Степанов, М.І.Толстой). Мовна особистість письменника як представника відповідного етнокультурного угрупування впливає на формування та розвиток його свідомості та виявляється у його творчості. У художньому тексті відтворюються особливості побуту та життя суспільства або окремого етносу, який описує автор, а простір твору відбиває особливості лінгвокультурного осередку, до якого належить письменник (О.П.Воробйова, С.Г.Воркачов, В.В.Красних, Н.В.Крючкова).

Художня проза класика світової літератури, видатного англійського письменника Редьярда Кіплінга, відзначається неповторністю, оскільки у ній перетинаються різні національно-культурні традиції, зокрема, західна (англійська) та східна (індійська). Дослідження творчості Редьярда Кіплінга раніше проводилися, головним чином, у царині його поезії (Н.М.Д'яконов, О.С.Долінін, О.В.Домбровська, Д.Я.Мирський та ін.). Вивчалися і окремі аспекти його художньої прози: досліджувалася символіка прозових творів Р.Кіплінга (Дж.Макфадден, Р.Спіллер-молодший), акцент робився на виявленні психології героїв (Р.Максі), культурологічних особливостей творчості письменника (Дж.Ел'їс, Е.Леттрель).

Актуальність роботи зумовлена спрямованістю низки досліджень у межах одного з пріоритетних напрямків сучасної лінгвістики – аналізу тексту, у якому зображено певну культурну традицію як засіб вираження національного характеру, менталітету народу, його картини світу. Такий ракурс наукового пошуку дозволяє виявити мовні особливості зображення різних етнічних угруповань, зокрема, народів Заходу та Сходу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано у рамках комплексної наукової теми кафедри лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету "Когнітивні дослідження тексту та дискурсу: поетика, стилістика, риторика" (тема затверджена вченою радою Київського національного лінгвістичного університету, протокол № 2 від 23 вересня 2004 року).Проблематика дисертації вписується в коло питань, досліджуваних згідно з держбюджетною науковою темою № 0106U002115 Міністерства освіти і науки України "Функціональні моделі тексту та дискурсу у синхронії та діахронії: когнітивний, комунікативний та емотивний аспекти" (тему затверджено вченою радою КНЛУ, протокол № 6 від
30 січня 2005 року).

Мета дослідження – виявлення мовних і концептуальних особливостей лінгвокультурного простору художньої прози Р.Кіплінга.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

  • обґрунтувати поняття лінгвокультурного простору;

  • визначити особливості вияву мовної особистості Редьярда Кіплінга у художніх прозових творах;

  • виявити концепти, які ідентифікують лінгвокультурний простір художньої прози Р.Кіплінга;

  • розкрити особливості вербалізації концептів як маркерів лінгвокультурного простору художньої прози Р.Кіплінга з урахуванням їхньої значущості для англійської та індійської культурних традицій;

  • виокремити концептуальні метафори, притаманні художній прозі письменника, розмежувавши їх на підставі значущості для опису англійської та індійської культур;

  • встановити мовні засоби відображення лінгвокультурного простору художньої прози Р.Кіплінга на