LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу

британського світобачення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження відповідає профілю комплексної теми наукового дослідження кафедри перекладу та загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка "Європейські мовні картини світу в аспектах етнолінгвістики та лінгвокультурології" (номер держреєстрації 0105U001846).

Метою дисертаційного дослідження є встановлення спільного й відмінного в українському та англійському сленговому лексиконі, семантико-ідеографічна репрезентація якого виступає вербальною проекцією сленгових мовних картин світу досліджуваних мовних соціумів.

Указана мета дослідження передбачає розв'язання наступних завдань:

 • встановлення місця субстандартної лексики в системі досліджуваних національних мов;

 • виявлення онтологічних характеристик арго, жаргонів і сленгу з подальшим уточненням термінологічного апарату вивчення субстандарту;

 • з'ясування специфіки й функцій сленгу як особливого субваріанту національної мови, який відбиває яскраві лінгвокультурні особливості соціуму в певні історичні періоди;

 • визначення принципів структурування сленгової лексики в українській та англійській мовах;

 • встановлення й опис структури лексико-семантичних полів українського та британського сленгу;

 • визначення кількісного наповнення лексико-семантичних угруповань, що є складниками виділених лексико-семантичних полів українського та англійського сленгу;

 • виявлення спільного й відмінного у мовному картуванні світу українським та англійським сленгом.

  Об'єктом дослідження є сленговий лексикон української й англійської мов, зокрема іменники, іменникові композити та субстантивні словосполучення, які складають основу загальнопобутового словника носіїв українського й англійського сленгу.

  Предметом дослідження слугує лінгвістична поняттєва організація сленгового лексикону, яка дозволяє виявити особливості національного світосприйняття українського та англійського лінгвосоціумів.

  Для розв'язання поставлених завдань у дисертації використано такі основні методи:

  Зіставний метод було залучено для виявлення подібностей і відмінностей у наповненні лексико-семантичних угруповань, сформованих сленговим лексиконом в українській та англійській мовах.

  Структурний метод, реалізований у методиці компонентного аналізу, передбачав розщеплення значення сленгових лексичних одиниць на елементарні смисли (семи) з виділенням категорійної (ядерної) семи, що вможливлює виокремлення лексико-семантичних угруповань українського та англійського сленгу.

  Застосування описового та класифікаційного методів дозволило встановити структуру лексико-семантичних полів українського та англійського сленгу з подальшою семантико-ідеографічною репрезентацією сленгового лексикону.

  Відсоткове співвідношення наповнення лексико-семантичних угруповань українського та англійського сленгу було виявлено із застосуванням кількісного методу. Слід зазначити, що кількісне наповнення відповідних лексико-семантичних угруповань було визначено з урахуванням даних лише спеціалізованих лексикографічних джерел (словників українського та британського субстандарту). Зважаючи на динамічність цієї мовної підсистеми, її залежність від моди, мовного смаку тощо, цілком вірогідно, що врахування даних інших джерел (усного мовлення, мови ЗМІ) може вплинути на здійснені підрахунки. Однак наведені показники відображають загальні об'єктивні тенденції щодо кількісного наповнення лексико-семантичних угруповань українського та англійського сленгу, а їх відсоткове співвідношення видається цілком вірогідними для зроблених висновків.

  Матеріал дослідження представлений суцільною вибіркою сленгових лексичних одиниць (іменників, іменникових композитів та субстантивних словосполучень), зафіксованих в сучасних україномовних та англомовних (британський варіант англійської мови) словниках субстандартної лексики.

  Зважаючи на полісемічність значної кількості українських та англійських сленгових лексем, в якості одиниці зіставлення обрано окреме значення сленгової лексичної одиниці (семему). Загальна кількість таких одиниць складає 2740 в українській та 2648 в англійській частині дослідження.

  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній контрастивній лінгвістиці: 1) здійснено семантико-ідеографічну репрезентацію українського та англійського сленгового лексикону; 2) визначено кількісне наповнення лексико-семантичних угруповань, що є складниками виділених лексико-семантичних полів українського й англійського сленгу; 3) виявлено спільне і відмінне в моделюванні світу українським та англійським сленгом.

  Теоретичне значення дисертаційної роботиполягає в тому, що отримано важливі дані про загальні та специфічні закономірності взаємодії субстандартних та кодифікованих підсистем у порівнюваних мовах, що пов'язано з проблемами соціолінгвістики і стилістичного розвитку різних мовних культур. Розробка семантико-ідеографічної моделі зіставного опису сленгу сприяє розширенню методологічної бази лексико-семантичних досліджень і лексичної типології в цілому. Встановлення національної специфіки сленгової лексики неспоріднених мов є певним внеском у розвиток вітчизняної лінгвокультурології, етнолінгвістики та інших загальнолінгвістичних напрямків.

  Практичне значення отриманих результатів пов'язане з можливістю їхнього використання в лекційних курсах з порівняльної лексикології сучасних української та англійської мов (розділ "Лексична семантика"), порівняльної стилістики, типології (розділи "Лексична типологія", "Методи дослідження семантичної структури слова"), у спецкурсах із соціолінгвістики; у підготовці курсових і дипломних робіт з порівняльної лексикології української й англійської мов, у лексикографічній практиці (при укладанні тезаурусних словників українського та англійського сленгу), а також у перекладацькій діяльності.

  Особистий внесок здобувача полягає в проведенні зіставного дослідження української та англійської сленгової лексики, зокрема встановленні структури лексико-семантичних полів українського й англійського сленгу, семантико-ідеографічній репрезентації досліджуваних сленгових масивів, виявленні спільного і відмінного в українській та англійській сленгових мовних картинах світу.

  Апробація дисертації. Окремі аспекти роботи й дисертація в цілому обговорювалися на наукових семінарах і засіданнях кафедри перекладу та загального мовознавства, семінарах з проблем порівняльного мовознавства, звітних науково-практичних конференціях Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2003 – 2006 рр.). Основні положення та результати дослідження викладені в доповідях на Міжнародній науковій конференції


 •