LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу

українська та 1545 англійських сленгових лексичних одиниць (СЛО), "Назви продуктів господарської, технічної та соціальної діяльності людини" (1004 українські та 775 англійських СЛО) та "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій" (316 та 328 СЛО відповідно). Зазначені ЛСП являють собою розгалужену та багаторівневу організацію складових (мікрополів і лексико-семантичних груп). ЛСП "Назви живого: людини, тварини" складається з двох мікрополів: "Назви тіла, організму, їх частин, продуктів життєдіяльності" та "Назви людей і тварин". До складу ЛСП "Назви продуктів господарської, технічної і соціальної діяльності людини" входять мікрополя: "Назви продуктів господарської та соціальної діяльності людини" і "Назви матеріальних продуктів діяльності людини". ЛСП "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій" містить такі мікрополя, як "Назви стану речей, життєвих обставин", "Назви фізичного стану і властивостей людини, її організму", "Назви емоційного стану людини, його виявів. Назви властивостей особистості, її поведінки, вчинків", "Назви процесів передачі інформації, актів мовлення, спілкування", "Назви творів мистецтва", "Назви соціального стану, засад, соціальних відносин", "Оцінно-характеризувальні назви".

Виділені мікрополя, у свою чергу, складаються з дрібніших лексико-семантичних угруповань та ЛСГ, до яких входять сленгові лексичні одиниці, що знаходяться у відношеннях опозиції або співположення за ознакою спільності семантичного комплексу.

На основі вибудуваної класифікації за допомогою компонентного аналізу вищезазначених одиниць здійснено семантико-ідеографічну репрезентацію українського й англійського сленгу. Зіставлення кількісного наповнення лексико-семантичних угруповань українського сленгу дозволило виявити спільне і відмінне щодо картування світу українським та англійським сленгом. Пояснення відмінностей здійснювалось на засадах лінгвокультурологічного підходу, який дав змогу виявити особливості сленгової картини світу в українському та британському лінгвосоціумах.

Найзначнішим з лексико-семантичних угруповань, виділених у межах ЛСП "Назви живого: людини, тварини", є мікрополе "Назви особи". Встановлення структурних особливостей лексико-семантичного угруповання "Назви особи за характерними ознаками: за властивістю, станом, відносинами, зв'язками, дією, функцією", кількісне та якісне зіставлення лексико-семантичних груп, що входять до його складу, дозволили виявити характеристики людини, найбільш значущі для сленгової мовної картини світу (див. табл. 1).

Таблиця 1

Кількісна характеристика мікрополя "Назви особи за характерними ознаками: за властивістю, станом, відносинами, зв'язками, дією, функцією" в українському та англійському сленгуМікрополе "Назви особи за характерними ознаками: за властивістю, станом, відносинами, зв'язками, дією, функцією"

Українські СЛО

Англійські СЛО

1.

Назви особи за інтелектуальним, інтелектуально-емоційним, інтелектуально-емоційно-фізичним станом, властивістю, якістю та їх виявом

укр. муфлон 'дурна, вперта людина'; англ. nut-case 'божевільна або дурна людина'

314 (29,76%)

414 (34,73%)


2.

Назви особи за фізичним, фізіологічним, психічним станом, властивістю, дією, за статтю, а також за статтю і віком

укр. телепузік 'дитина'; англ. kipper 'дитина'

286 (27,11%)


287 (24,08%)


3.

Назви особи за соціальною властивістю, за характерним соціальним станом, дією, функцією, за особистими і суспільними відносинами, зв'язками

укр. шишка 'впливова, авторитетна особа'; англ. high-up 'авторитетна посадова особа'

226 (21,42%)


268 (22,48%)


4.

Назви особи за професією, спеціальністю, родом занять, характером діяльності і пов'язаними з нею діями, відносинами

укр. мент 'міліціонер; будь-який представник правоохоронних органів'; англ. cozzpot 'поліцейський'

133 (12,61%)

133 (11,16%)

5.

Назви особи по відношенню до раси, національності, а також території, місця проживання, місцезнаходження

укр. бацька 'білорус'; англ. spaghetti 'італієць'

96 (9,1%)


90 (7,55%)

РАЗОМ

1055 (100%)

1192 (100%)


Незважаючи на загальну співвідносність кількісних показників, відповідне мікрополе в досліджуваних мовах характеризується і специфічними рисами, що реалізується в окремих ЛСГ, які входять до його складу. Так, наприклад, ЛСГ "Назви особи за релігійним сприйняттям дійсності" мікрополя "Назви особи за інтелектуально-емоційним ставленням до чогось, за сприйняттям когось або чогось", представлена англійськими СЛО: Roman Candle 'послідовник вчення Римської Католицької Церкви', Bible-pounder 'людина, що проповідує Слово Боже в зухвалій або агресивній манері', в українському сленгу не вербалізовано жодною лексичною одиницею, а отже, назване лексичне угруповання може визначатися як лакуна в українській сленговій картині світу, наявність якої ґрунтується, по-перше, на суспільно-політичних чинниках, які протягом десятиріч обмежували релігійну самоідентифікацію українців; по-друге, значно більшій толерантності українців взагалі, у тому числі й до людей, які сповідують іншу релігію.

Надзвичайно розвинуте як в українському, так і в британському сленгу мікрополе "Назви особи за фізичним, фізіологічним, психічним станом, властивістю, дією, за статтю, а також за статтю і віком". В якості спільної тенденції в обох досліджуваних мовах можна виділити те, що найбільш лексикалізованими в українському та англійському сленгу виявляються ті чи інші відхилення від норми. Для сленгу важливі лише такі характеристики, що безпосередньо впливають на функціонування людини як біологічної істоти, тобто на продовження роду. Саме тому для носіїв сленгу неприйнятний крайній вияв певних характеристик, що не відповідають нормі. Сленг не зазнає впливу правил політкоректності, що й уможливлює актуалізацію СЛО на позначення хворих (особливо психічно) людей, наприклад: укр. наполеон 'психічно ненормальний, божевільний', англ. head case 'психічно хвора людина, поведінка якої є агресивною і непередбачуваною'; осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією: укр. голубий, англ. bull-dyke 'лезбіянка, особливо така, що поводиться як чоловік'; певними фізичними вадами: укр. йожик чорнобильський 'хвора людина', англ. wingy 'однорука людина'; фізичними або фізіологічними