LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу

семантико-ідеографічним принципом, яка дозволяє здійснювати адекватний опис лексико-семантичних систем порівнюваних мов з урахуванням системних зв'язків та ієрархічних відношень. У результаті компонентного аналізу сленгових одиниць української та англійської мов було виокремлено кілька лексико-семантичних полів (сукупностей лексичних одиниць, об'єднаних спільністю змісту (категорійною семою), що віддзеркалюють поняттєву, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ). Лексико-семантичне поле є складною системою, до якої за ієрархічним принципом входять мікрополя та лексико-семантичні групи.

5. Сленгові іменники, іменникові композити та субстантивні словосполучення української та англійської мов було віднесено до трьох лексико-семантичних полів: "Назви живого: людини, тварини", кількісне наповнення якого складає відповідно 51,84% та 58,35% від загального обсягу проаналізованих лексичних одиниць; "Назви продуктів господарської, технічної та соціальної діяльності людини", у межах якого було виявлено 36,63% та 29,27% від загальної кількості опрацьованих СЛО; "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій", представлене 11,53% та 12,38% СЛО. Виділені ЛСП мають складну, ієрархічно організовану структуру, конституентами якої є дрібніші лексико-семантичні угруповання: мікрополя та лексико-семантичні групи. Якісні та кількісні відмінності, виявлені під час аналізу відповідних ЛСП та лексико-семантичних угруповань, що входять до їх складу, пояснювались з урахуванням, з одного боку, соціопсихологічної сутності сленгу як універсального лінгвокультурного феномену, з іншого – етнічної специфіки сленгу як фрагмента відповідної національної мови.

6. Спільним для українського та англійського сленгу є те, що найбільш лексикалізованими виявляються ті чи інші відхилення від норми; цінними для сленгового світобачення вважаються переважно такі характеристики, що безпосередньо впливають на виживання та продовження роду, що, по суті, властиве рівню первісного світовідчуття людини.

6.1. За окремими мікрополями і ЛСГ кількісні та якісні характеристики в досліджуваних мовах виявляють диспропорцію, зумовлену національною специфікою сленгу як субваріанту відповідної національної мови. Аналіз лексико-семантичних угруповань "Назви особи за властивостями натури, рисами характеру, а також за вчинками, поведінкою, зумовленими такими властивостями, рисами", "Назви особи по відношенню до раси, національності, а також території, місця проживання, місцезнаходження" (ЛСП "Назви живого: людини, тварини"), "Назви адміністративно-територіальних одиниць (країн, держав, міст)" (ЛСП "Назви продуктів господарської, технічної та соціальної діяльності людини") та інших доводить, що британське суспільство вирізняється більшою агресивністю, індивідуалізмом, етноцентризмом, порівняно з українським. Натомість українцям властива значно більша емоційність, що доводить, наприклад, наповнення ЛСГ "Назви особи за певними особливостями мовлення, взагалі за манерами, зовнішніми особливостями поведінки, ставленням до їжі" (ЛСП "Назви живого: людини, тварини"), ЛСГ "Назви рис характеру, складу особистості, душевних властивостей, їх вияву у вчинках, поведінці" (ЛСП "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій").

6.2. Зіставний аналіз українського та англійського сленгу, здійснений на основі його семантико-ідеографічної репрезентації дозволив виявити лакуни, тобто лексико-семантичні угруповання, наявні в одній сленговій лексичній системі та відсутні в іншій. Такими ЛСГ є, наприклад, "Назви особи за релігійним сприйняттям дійсності" та "Назви особи у сфері релігії та культів", відсутність яких в українському сленгу зумовлена тривалим періодом обмеження релігійної самоідентифікації в Україні. Відсутність в українському сленгу ЛСГ "Назви грошей, що використовуються з певною метою або призначені для певних цілей" свідчить про розбіжності в ступені розвитку торговельно-грошових відносин в Україні та Британії. Зі зміною вищезазначених екстралінгвальних чинників цілком вірогідним видається "заповнення" цих лакун в українському сленгу.

6.3. Кількісний та якісний (із застосуванням лінгвокультурологічного підходу) аналіз лексико-семантичних угруповань українського й англійського сленгу дозволили визначити специфічні риси сленгової картини світу в аналізованих лінгвоспільнотах. Особливості світобачення носіїв сленгу в обох досліджуваних соціумах зумовлені чинниками, характерними для первісного світосприйняття: перевагою конкретного над абстрактним, антропоцентричністю, що відбито, зокрема, у вербалізації тих сфер буття людини, що сприяють її виживанню як біологічного виду тощо. Відмінності, виявлені в окремих мікрополях та ЛСГ українського й англійського сленгу, зумовлені специфікою соціокультурних, історичних та економічних чинників, які впливають на досліджувані лінгвосоціуми.


Основні положення дисертації висвітлено у таких публікаціях:

1. Вивчення українського та британського сленгу: проблеми термінології // Наукові записки. – Випуск 67. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – С. 362 – 369.

2. Етноніми в українському та британському сленгу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика": Збірник наукових праць. Випуск ІV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 321 – 325.

3. Мікрополя антропологічної характеристики (на матеріалі українського та британського сленгу) // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 130 – 135.

4. Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу // Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологічні науки". – Суми: СумДу, 2007. – С. 68 – 72.

5. Особливості мікрополя "Назви особи за інтелектуальним, інтелектуально-емоціним станом, властивістю та їх виявом" в українському і британському сленгах // Східнослов'янська філологія: Збірник наукових праць. Випуск 9. Мовознавство. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2006. – С. 87 – 95.

6. Українська та англійська сленгові мовні картини світу // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 97 – 104.


Анотації

Бондаренко К.Л. Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. – Донецький національний університет, Донецьк, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокультурної специфіки українського й англійського сленгу. Виявлено онтологічні характеристики сленгу, арго та жаргонів, уточнено термінологічний апарат лексичного субстандарту. Обґрунтовано принципи семантико-ідеографічного структурування українського й англійського сленгу. Розроблено семантико-ідеографічну модель, згідно з якою