LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 5 - 6 класах шкіл з російською мовою навчання

значення слова; пошук серед кількох слів того, яке відповідає поданому символічному значенню; завершення незакінченого речення (пропонуються для вибору обрядові етнолексеми); розпізнавання слів-символів у текстах; розпізнавання власне українських слів у реченнях; тлумачення значення слова; групування етнолексем за вказаною ознакою тощо.

Окрім того, перевірялася сформованість мовленнєвих умінь – слухати й розуміти текст, правильно і доречно використовуючи опрацьовані етнолексеми у власному мовленні.

Основним показником успішності експериментальної роботи вважалася наявність позитивних зрушень у формуванні в школярів лексичних навичок. Учням контрольних та експериментальних класів було запропоновано завдання, що мали на меті перевірку розуміння значення слова та вміння використати його у мовленні. Результати порівняльного аналізу перевірки розуміння значення слова представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Результати перевірки розуміння значення слова


Уміння

5 клас


виконане правильно

виконане неправильно


КК %

ЕК %

КК %

ЕК %

Розуміння лексичного значення слів

27

42

73

58

Вибір і тлумачення етнолексеми з мотивованим значенням.


35


46


65


54

Розпізнавання етнолексеми за її лексичним фоном

37

82

63

18

З'ясування лексичного фону поданого слова


24


74


76


26

Розпізнавання слів – символів у тексті


38


74


62


26

З'ясування лексичного фону поданої етнолексеми

14

63


86

37

Розпізнавання власне українських слів у реченні

62

81

38

19

Тлумачення власне українських слів


74


78


26


22

Розпізнання синонімічної групи слів

36

87

64

13

Вибір синоніма за смисловою сполучуваністю


41


92


59


8

КК – контрольні класи; ЕК – експериментальні класи.

Наведені в таблиці 1 дані показують, що учні експериментальних класів виявили вищий рівень (в середньому на 33,1 %) сформованості лексичних умінь: більш успішно розпізнавали етнолексему за поданим тлумаченням; самостійно тлумачили значення слова; утворювали синонімічні групи слів; знаходили у тексті етнолексему за вказаним лексичним (фоновим, символічним) значенням тощо.

Лексичні вміння на рівні мовленнєвої діяльності перевірялися за допомогою завдань на аудіювання та побудову писемного висловлювання. Для перевірки розуміння прослуханого тексту учням пропонували тексти, насичені етнолексемами, обсягом 350 слів (5 клас), 450 слів (6 клас) – за нормами з аудіювання для відповідних класів (кількісні дані відображено в таблиці 2).

Таблиця 2

Розуміння учнями сприйнятого на слух тексту


Уміння і навички

Завдання виконано

Завдання не виконано


КК %

ЕК %

КК %

ЕК %


5 кл.

6 кл.

5 кл.

6 кл.

5 кл.

6 кл.

5 кл.

6 кл.

Розуміння фактичного змісту тексту, насиченого специфічною лексикою.


343784946663166

Розпізнавання емоційно навантажених лексичних одиниць.

1217828988831811Розпізнавання в тексті етнокультурознавчих слів-символів.

29

34

86

93

71

66

14

7

Знаходження наявних у тексті реалій за їхніми назвами.

25

31

81

87

75

69

19

13

Доповнення інформації тексту лінгвокультуро-

логічними знаннями з власного досвіду.

28

12

87

85

72

88

13

15

КК – контрольні класи; ЕК – експериментальні класи.

Аналіз результатів перевірки аудіювання показує, що учні експериментальних класів виявили краще (в середньому: 5 кл. - на 29,2 %; 6 кл. – на 31, 7 %) розуміння змісту прослуханого тексту, уміння розпізнавати в тексті етнолексеми та співвідносити текст із власним життєвим досвідом.

Уміння школярів використовувати етнолексеми у продуктивному мовленні перевірялося за допомогою побудови учнями писемного висловлювання – текстів різних типів мовлення, теми яких передбачали використання значної кількості етнолексем (кількісні дані відображено в таблиці 3).

Таблиця 3

Використання учнями етнолексем у творчих роботах

Класи

Учні (%), які використали етнолесеми

Учні (%), які не використали етнолексеми


правильно

неправильно


КК

21

47

32

ЕК

68

17

15

Отже, учні експериментальних класів більш широко і правильно використали етнолексеми, ніж учні контрольних класів, що свідчить про успіх роботи, спрямованої на збагачення мовлення школярів етнокультурознавчими лексичними