LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 5 - 6 класах шкіл з російською мовою навчання

одиницями.

Результати формувального експерименту дають підстави твердити про ефективність обґрунтованої у дисертації системи лінгвокультурологічної роботи над українською лексикою.

У висновках висвітлено основні результати дослідження:

 • У шкільному навчанні мови важливо враховувати контакти мов і культур, які є реальністю життя у багатонаціональних регіонах України.

 • У школах з російською мовою навчання з багатонаціональним контингентом учнів робота над лексикою передбачає широке використання зіставлень етнокультурознавчої лексики української та рідної для учнів мови (російською, болгарською), що не лише збагачує лексичний запас учнів, а й сприяє ознайомленню з культурою і традиціями як українського, так і рідного народу.

 • Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з багатонаціональним контингентом учнів є недостатньо дослідженою проблемою і потребує визначення змісту, методів і прийомів навчання мови.

 • Для успішної роботи над лексикою української мови необхідно знайомити учнів (без використання додаткових термінів і визначень) не лише з основним лексичним, а й з фоновим і символічним значеннями слова; застосовувати регулярні лінгвокультурологічні зіставлення на матеріалі тих мов, які поширені в певному регіоні.

 • Необхідною умовою зазначеного напрямку лексичної роботи є зіставний аналіз етнокультурознавчої лексики української та рідної мови учнів (російської, болгарської), що передбачає опис основного лексичного, фонового та символічного значень слова; укладання реєстру етнокультурознавчих лексичних одиниць у зіставленні трьома мовами.

 • Дослідження засвідчило, що збагачення мовлення учнів етнокультурознавчими лексичними одиницями успішно здійснюється за умови використання методів і прийомів, що забезпечують здійснення поглибленого аналізу значення українського слова порівняно з російським (болгарським), комплексне застосування різних видів мовленнєвої діяльності на основі етнокультурологічного тексту, регулярне включення учнів у парні та групові види діяльності, регулярне звернення до життєвого досвіду учнів.

 • Лінгвокультурологічна робота має будуватися таким чином, щоб не лише активно збагачувати лексичний запас школярів, а й формувати толерантне, зацікавлене ставлення до інших мов і культур, підвищувати культуру спілкування у поліетномовному суспільстві.

  Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо передусім у застосуванні запропонованої методики не лише у 5 – 6 класах, а й у подальші роки навчання; поширенні її на вивчення української мови у школах з іншими мовами навчання; вдосконаленні системи методів і прийомів лінгвокультурологічної роботи.

  Основні положення дисертаційного дослідження відображено в таких публікаціях автора:

 • Дороз В.Ф. Теоретичні основи вивчення лексики в лінгвонародознавчому аспекті // Матер. VIII Міжнародного симпозіуму „Теоретичні і методичні проблеми російської мови як іноземної на початку XXI століття". - Болгарія, Велико-Търново, 2002. – С. 504-506.

 • Дороз В.Ф. Про етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти: Зб. наук. праць „Актуальні проблеми слов'янської філології". - К.: Знання України, 2002. – С. 171-176.

 • Дороз В.Ф. Фонова та безеквівалентна лексика як засіб формування у поліетномовних учнів лінгвонародознавчої компетенції // Рідні джерела. – 2003. - № 2. – С. 19-22.

 • Дороз В.Ф. Етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти (тези доповіді) // Матер. звітної наукової конф. „Зміст і технології шкільної освіти". – К.: Пед. думка, 2002. – С. 66.

 • Дороз В.Ф. Псхологічні засади засвоєння української етнокультурознавчої лексики учнями національних меншин основної школи: Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - № 3. – Б.: БДПУ, 2003. – С. 71-80.

 • Дороз В.Ф. Лінгвонародознавчий аспект роботи над українською лексикою у школах національних меншин // Українська мова і література в школі. – 2002. - № 1. – С. 48-55.

 • Дороз В.Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики учнями 5-6 класів російської та болгарської національностей // Укр. мова та література. – 2004. - № 8 .– С. 9-16.


  Дороз В.Ф. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 5 - 6 класах шкіл з російською мовою навчання". – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови. – Інститут педагогіки АПН України, 2005.

  У дисертації подано систему методичної роботи над українською етнокультурознавчою лексикою у 5-6-их класах шкіл з поліетнічним складом учнів, яка узагальнено відображає зміст, методи і прийоми педагогічного впливу на процес формування у школярів соціокультурної компетенції, навичок розуміння та доречного і правильного використання етнолексем у мовленні.

  У роботі знайшли відображення погляди лінгвістів, психологів, культурологів, етнографів на джерела лексикології, акцентовано увагу на взаємозв'язок, взаємовплив мов, культур українського народу та інших народів, що живуть в Україні. Здійснено відбір та аналіз основного лексичного, основного та символічного значення українських етнолексем (у зіставленні з російськими та болгарськими), які доцільно використовувати у навчанні. Дисертація містить обґрунтування доцільності і можливості вивчення української етнокультурознавчої лексики учнями етнічних меншин у зіставленні з їх рідною мовою, з'ясовано, за допомогою яких методів і прийомів можлива успішна лінгвокультурологічна робота над збагаченням та активізацією словникового запасу школярів, визначено, як впливає лінгвокультурологічна робота на розвиток лексичних навичок, на формування інших мовних і мовленнєвих навичок, а також на виховання культури спілкування в поліетнічному середовищі.

  Дослідження дає конкретний матеріал для організації роботи з етнолексемами з метою подальшого удосконалення навчально-виховного процесу в основній школі.

  Ключові слова: етнолексема; еквівалентна (безеквівалентна) лексика; значення слова (лексичне, фонове, символічне); соціокультурна компетенція; процес навчання; мова (українська, російська, болгарська).

  Дороз В.Ф. Лингвокультурологический подход к изучению украинской лексики в 5-6 классах школ с русским языком обучения. – Рукопись.

  Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения украинскому языку. – Институт педагогики

  АПН Украины, Киев, 2005.

  Язык обладает важным свойством: в процессе своего развития накапливать, хранить и отражать факты и явления культуры народа – носителя языка. Совокупность духовных и материальных ценностей, созданных народом, составляет фоновые знания, которые являются достоянием всех членов лингвокультурной общности.

  Одновременное изучение языковых фактов и культурных явлений обогащает учащихся сведениями,


 •