LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні англомовних біблійних текстів

vials (Rev. 5:8); 3) назви інститутів влади: common hall (Mtth. 27:27), Mars' hill (Act. 17:22); 4) військові терміни: band of soldiers (Mtth. 27:27); 5) грошові одиниці: а farthing (Mtth. 5:26), a pence (Mtth. 18:28); 7) міри довжини: cubit (Mtth. 6:27), midst (Mtth. 14:24) і т.д. У деяких місцях замість звичайної прози була введена поетична передача відомих місць, з дотриманням сили, виразності і краси оригіналу. Король Яків, створивши Біблію, тим самим затвердив офіційну, літературну мову Англії XVII століття. Це був найважливіший "документ", написаний англійською мовою.

Усередині 60-х років XX з'являється Нова Американська Стандартна Біблія. Багато епохальних подій відбулося перед її появою. Все почалося з переселення. Складалася особлива культура, що базується на європейській, але зі своїми специфічними рисами, і формувався своєрідний характер майбутньої нації американців. Щоб усіх цих людей об'єднати, було потрібно щось, що могло б стати надбанням кожного. Тільки Біблія і віра могли допомогти в розвитку духовної єдності різнорідного і різномовного населення.

До кінця ХХ сторіччя прогрес іде швидкими темпами. Небачений стрибок у розвитку техніки та електроніки. Темп життя людей збільшується. Зростає виробництво матеріальних благ. Америка стає однією з провідних країн світу. Перед батьками церкви знову стає завдання переробити Біблію, щоб вона стала доступною та зрозумілою всім верствам населення Америки. Біблія повинна була бути інтерпретована звичайною мовою.

Початок XXI сторіччя ознаменувався проблемами глобального масштабу. Однією з найважливіших є культурна і духовна криза. Процес глобалізації торкнувся не тільки матеріального світу, але й духовного. Однією з тенденцій сучасного розвитку культури є зближення різних типів культур і створення якоїсь стандартної її форми. Прагнення об'єднати народи на основі мовного (уніфікованого) сприйняття світу отримало назву "лінгвістична глобалізація". Культура і менталітет американського народу знову вимагають нової переробки Біблії. У текстах ми можемо знайти відзеркалення тих процесів, які відбуваються в суспільстві: на політичному, економічному, культурному, духовному та інших рівнях.

У текстах американських версій спостерігаються наступні зміни лексичних одиниць: деархаїзація (meat – food; fowl – bird) та депоетизація (damsel – girl; maid – girl). Назви британських грошових одиниць зазнали субституції: зберігалися назви римських монет (denarius); замінювалися американськими назвами (dollar); суми грошових одиниць змінюються у бік їх збільшення(several million dollars – billions dollars).

У версії KJV інтерпретатори використовують слово murderer, під якими маються на увазі таємні вбивці, оскільки слово murder і означає таємне вбивство. У NASB слово murderer замінюється словом Assassin, яке означає члена екстремістської групи мусульманського толку, під яким мається на увазі "гашишист". Assassins – (one who smokes or chews hashish) 1: one а secret order Muslims that at time Crusades terrorized Christians and other enemies secret murder committed under influence hashish [5: 30].

У версії NCV слово Assassin зазнає субституції словом killer, що позначає людину, яка вбиває. У пізній версії TNIV слово killer замінено словом terrorist. Вибір даного слова є невипадковим. Американська версія TNIV з'явилася в 2002 році, після того, як в 2001 році 11 вересня в Америці відбулася жахлива за своїми масштабами терористична акція. У цьому випадку знайшов своє віддзеркалення один з екстралінгвальних чинників сучасності – терористичні війни кінця ХХ сторіччя і початку ХХI століття, що здійснюються членами екстремістських мусульманських організацій. Під словом terrorist мається на увазі вже бойовик або учасник джихаду.

Таким чином, при субституції слів murder – Assassin – killer – terrorist відбувається підміна понять. У першому випадку відбувається заміна слова murder історизмом Assassin, а також підмінюється поняття. У другому випадку історизм замінюється словом killer, а субституція поняття відбувається у бік його розширення. У третьому випадку відбувається субституція слова і підміна поняття у зв'язку з екстралінгвальними чинниками:

KJV: ...and leddest into wilderness four thousand men that were murderers?

NASB: ...and led four thousand men Assassins into wilderness?

NCV: ... and led four thousand killers to desert.

TNIV: ...and led four thousand terrorists into desert some time ago /Acts 21: 38/.

Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні висновки: картини світу, представлені в британській і американських англомовних версіях Біблії, не є дзеркальним відображенням один одного. Відображаючись у свідомості через різні інтерпретації, вони створюють свої концептуальні картини світу, які відображаються в мовних картинах. Відповідно, різні мовні засоби використовувалися в написанні різних англомовних версій біблійних текстів. Дослідження різних версій англомовних біблійних текстів показує, що саме релігійна мова визначає характер існуючих між ними відмінностей.Порівняльно-історичний аналіз релігійних мов, на яких висловлені тексти основних віровчень, дозволив установити основні етапи їх розвитку і виявити загальні закономірності. Мова у своєму розвитку досягла досконалості і ставала засобом викладу культових текстів. Унаслідок зближення літературної мови з розмовною спостерігається спрощення релігійної мови і в результаті цього стилістична нейтралізація біблійних текстів.

Тексти Біблії, написані профетичними мовами, є закритими системами, чого не можна сказати про тексти, написані народними мовами (англійською в даному випадку). Тексти першоджерел англійською мовою (Вітхий Заповіт і Новий Заповіт) настроюються синхронно з часом і епохою, щоб бути зрозумілими сучасному на той момент часу адресату.

Біблійним текстам, як одним з видів релігійних текстів, притаманна сакральність, під якою розуміється деяка дистанція від утилітирної мови. Цей факт пояснюється тим, що сакральні (релігійні) тексти є закритими системами. Тексти Біблії є найяскравішим зразком закритих систем. Проте категорія сакральності в англомовних біблійних текстах зберігається тільки в ядерній лексиці, що позначає символ віри, основні релігійні дії, атрибути християнської віри і церковні атрибути, а периферійна лексика є більш рухомою і схильна до змін. Майбутній лінгвокультурологічний аналіз особливих змін такої лексики є перспективним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.

 • Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 148 с.

 • Фесенко И.М. Современная картина мира и ее отражение в английском языке // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2001. – №4. – С. 130 – 132.

 • Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А.Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М.: Наука / АН СССР, Ин-т языкознания, 1988. – 216 с.

 • New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English language. – Danbury, CT : Lexicon publications Inc., 1993. – 1248 p.

 • KJV: New Testament. King James Version. – N.Y.: American Bible Society, 1945. – 264 p.

 • NASB: New Testament. New American Standard Bible. – Wheaton: Slavic Gospel Association, 1990. – 776 p.

 • NCV: The Holy Bible. New Century Version (The Old and New Testaments). Dallas London Vancouver Melbourne: Word Bibles, 1991. – 1233 p.

 • TNIV: Today's New International Version (The New Testament). – 2002. – 371 p.


  Матеріал надійшов до редакції 15.04.2006 р.

  Михайлова Е.В. Лингвокультурологический подход в исследовании англоязычных библейских текстов.

  Статья посвящена исследованию англоязычных библейских текстов с позиции лингвокультурологии.

  Mykhailova Ye.V. Linguo-cultural approach to studying of the English Bible texts.

  The paper studies the English Bible texts from linguo-cultural position.


 •