LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів)

16


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


Поворознюк Роксолана Владиславівна
УДК 81'25=111:341.76

Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі

(на матеріалі українських та американських текстів)
Спеціальність 10.02.16 - перекладознавство
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ - 2004
Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент

Васильченко Ольга Юріївна,

доцент кафедри теорії та

практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса ШевченкаОфіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Зорівчак Роксолана Петрівна,

завідувач кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франкакандидат філологічних наук, доцент

Максимов Сергій Євгенович, доцент

кафедри англійської мови і перекладу Київського національного лінгвістичного університету МОН УкраїниПровідна установа: Запорізький державний університет Міністерства

освіти і науки України, кафедра теорії та практики перекладу
Захист відбудеться " 21 " травня 2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.10)Автореферат розісланий " 15" квітня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор філологічних наук Смущинська І.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Дисертаційне дослідження присвячене аналізові лінгвокультурологічних особливостей протокольних промов у оригіналі й перекладі.

Протокольні промови – жанр дипломатичного дискурсу, характеристики якого загалом ще не висвітлено з позицій сучасних досягнень комунікативної лінгвістики й перекладознавства. Мові міжнародних документів присвячено лише незначну кількість праць (А.Д.Бєлова, О.Р.Зарума-Панських, Є.М.Іссерлін, В.В.Калюжна, Т.Б.Крючкова, А.Н.Мажур, М.П.Фабіан), які трактують окремі аспекти цього типу текстів. Натомість, дискурсні маркери й етноспецифічні компоненти, що формують структуру й надають експресивності різним типам текстів, внаслідок своєї поліфункціональної ролі часто ставали об'єктом лінгвістичних студій (А.Н.Баранов, П.А.Гіман та Дж.Ф.Аллен, В.Є.Гольдін, С.С.Гусєв, Ю.В.Дараган, К.Л.Кисельова, І.М.Кобозева, В.Я.Міщенко, Дж.Свартвік, Б.Фрейзер, Д.Шиффрін). Як сам жанр дипломатичного дискурсу, так і ті його елементи, які за своєю семантикою й функціями забезпечують когезію цього типу текстів, ще не були предметом окремого дисертаційного дослідження у перекладацькому аспекті.

Актуальність обраної теми зумовлено загальною тенденцією сучасних досліджень до багатоаспектного перекладознавчого аналізу різних типів дискурсу, зокрема використання результатів контрастивних студій, максимальної експлікації процесу перекладу. Комплексне зіставлення українських і англійських дискурсних маркерів та етноспецифічних компонентів допомагає зробити висновок про структурну роль цих елементів у тексті, класифікувати їх відповідно до функцій, повніше осмислити можливість міжмовної еквівалентності при перекладі й способи розв'язання лінгвостилістичних проблем тексту.

Об'єктом дослідження є дипломатичний дискурс, лінгвокультурологічні характеристики протокольних промов як жанру дипломатичного дискурсу, а предметом аналізу – прийоми, якими вони відтворюються в цільовій мові.

Мета дисертації полягає в тому, щоб виявити в текстах протокольних промов дискурсні універсалії, які, з одного боку, зближують мови, а з іншого - не стирають відмінності між ними; прослідкувати їх спільні й відмінні риси в текстах промов і розкрити певні закономірності їх відтворення в процесі перекладу.

Досягнення мети дослідження вимагає реалізації наступних завдань:

з'ясувати лінгвокультурологічні характеристики протокольних промов;

з'ясувати дивергентні та конвергентні риси українських та англомовних (американських) протокольних промов;

установити певні закономірності у відтворенні функцій дискурсних маркерів у американо-українській площині;

обґрунтувати певні правила щодо відтворення цільовою мовою структурно-конотативних реалій;

дослідити засоби відтворення цільовою мовою звертань, реалій та інших одиниць з етнокомпонентом;

визначити способи відтворення цільовою мовою цитатного матеріалу та алюзій.

Наукова новизна дисертації. Уперше лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у американо-українській площині стали предметом дослідження в плані перекладу. Проведено всебічний аналіз протокольного дискурсу. Створено класифікацію лінгвокультурологічних особливостей за явищами мови та видами трансформацій, які здійснюються в процесі перекладу. Поширеність конкретних видів перекладацьких трансформацій доведено статистично. Уперше досліджено способи відтворення функцій і значення дискурсних маркерів та етноспецифічних компонентів цільовою мовою.

Фактологічний матеріал роботи складає близько 8000 зразків уживання дискурсних маркерів та етноспецифічних компонентів у контексті, з них майже 6000 - з офіційних перекладів промов українських керівників, і біля 2000 зразків з англомовних (американських) промов без урахування перекладних відповідників, загальним обсягом 14,5 тис. сторінок, з яких проводилася повна вибірка.

Для розв'язання поставлених завдань у реферованій дисертації застосовано комплексну методику дослідження. Використано прийоми