LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів)

влади, від того, як вона використовується в зв'язку з розподілом ресурсів...А все це визначається характером політичної влади"1.

Стереотипність дипломатичних промов визначається вживанням однозначних та точних штампів. Вони економлять час і обсяг документу, допомагають уникнути розбіжностей у розумінні змісту. Шаблонні конструкції as for ("щодо"), in this connection, in connection with ("у зв'язку з цим"), with regard to, referring to ("стосовно"), recalling ("враховуючи") тощо забезпечують тексту чіткість і стрункість архітектоніки ("Сподіваюся, що світ належно оцінює всю важливість і гуманність таких підходів. Я наголошую на цьому з огляду на ще один - можливо, найстрашніший і найтрагічніший - наслідок Чорнобиля" [Кучма] - "I hope the world appreciates all the importance and humanity of such approaches. I emphasize it with regard to another, probably the most dreadful and tragic Chornobyl consequence").

Широковідома "ухильність" дипломатичних текстів, яку необхідно на тому ж імпліцитному рівні відтворити в перекладі, виявляє себе в тому, що смисл понять здобуває перифрастичну форму, а основний зміст повідомлення концентрується в наступному висловлюванні ("My delegation has the deepest sympathy for the proposal made by the distinguished delegate. However, it wishes to point out..." [Монтігл]2). Ця репліка інтерпретується таким чином: "The proposal of delegate X is not wholly without sense, but we disagree for the following reasons...". Специфіка дипломатичної комунікації неодмінно позначається на перекладі протокольних промов.

З усіх видів комунікативних дій для дипломатичного дискурсу характерніша інтенціональна дія "переконання", що виявляється в різних етноспецифічних модусах-вчинках, мовних та комунікативних стереотипах. На основі повної вибірки з протокольних формул у дипломатичних промовах, можна зробити висновок, що український дипломатичний дискурс є стриманішим і менш експресивним, ніж англомовний.

Так, українська вітальна формула "ми радіємо нагоді приймати..." перекладається, наприклад, We are happy to have the opportunity to host..., "щиро вам дякую" – I thank you most cordially, "мені приємно вітати..." – It is a great honour and pleasure to congratulate...("Мені приємно вітати Вас, представника Східноєвропейської регіональної групи, з обранням на високу посаду Голови 57-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй" [Зленко] - "It is a great honour and pleasure to congratulate you, the representative of the Group of Eastern European States, on your election to the high post of the President of the 57th session of the United Nations General Assembly"). Саме адаптація "чужого" риторичного стилю до мовних стереотипів аудиторії – завдання перекладачів протокольних промов.

Для перекладу дискурсних маркерів застосовується весь арсенал перекладацьких моделей, серед яких особливо релевантними є комунікативні та мовні (лінгвістичні). Функціонально-прагматичну адекватність при перекладі протокольних промов забезпечує комунікативна модель перекладу, що ґрунтується на теорії динамічної еквівалентності. Вона передбачає врахування взаємодії семантичних та прагматичних компонентів повідомлення, тобто усіх характеристик мовної ситуації, у тому числі й установки на адресата.

Лінгвістичні моделі перекладу концентруються на труднощах, пов'язаних з мовним аспектом перекладу. Ситуативна модель застосовується при перекладі протокольних промов, які вміщають елементи з метафоричним наповненням, фразеологічні одиниці, цитати й алюзії. Відтворення етноспецифічних компонентів протокольних промов, якому присвячений Розділ 3 нашої дисертації, здійснюється за допомогою методу встановлення лакун.

На основі найпоширеніших перекладацьких моделей, а також беручи до уваги стилістичні особливості протокольних текстів, розроблено універсальні вимоги до перекладу дипломатичних промов. Вони випливають із багатогранної природи протокольних промов, що мають характеристики, притаманні усній мові, а також науковій та суспільно-політичній прозі.

Важливим аспектом передачі змісту дипломатичного дискурсу є аналіз чинників комунікативної ситуації, зокрема характеристики форуму, тематичних, часових та подійних рамок повідомлення, аудиторій й оратора тощо. Усі ці чинники позначаються на змісті оригінального тексту протокольної промови й великою мірою визначають його переклад.

Своєрідність дипломатичних текстів підкреслюють дискурсні маркери, що виконують безліч різноманітних функцій: допомагають розкрити суть проблеми, що розглядається в документі, сигналізують про початок, кінець та логічні зв'язки тексту, демонструють ввічливість і повагу до співрозмовників. Маркери становлять розмиту групу різнопланових одиниць – сполучників, часток, прислівників, лексикалізованих фраз, значення яких залежить від позиції в реченні, інтонації при усному виголошенні тексту та, що найголовніше, від функції одиниць у межах надфразової єдності.

Функція дискурсних маркерів може засновуватися на лексичному значенні, синтаксичній структурі дискурсу або прагматичній інтенції мовців. Забезпечуючи розуміння тексту, дискурсні маркери полегшують завдання його перекладу й підтверджують ідею перекладності.

Дискурсні маркери протокольних промов передаються за допомогою різноаспектних перекладацьких трансформацій – перестановок, замін, додавань, вилучень, комплексних лексико-граматичних трансформацій, транскрипції і калькування. Проведено кількісні розрахунки частоти вживання трансформацій. Дослідження показало, що при передачі маркерів найчастіше вдаються до лексичних замін функціональними аналогами (17,3 %) й оказіональними відповідниками (19,2 %). Лексичні заміни маркерів функціональними аналогами не справляють впливу на зміст речення ("It must, therefore, be "home-grown" [Гаврилишин] - "Тому воно мусить бути здебільшого "доморощеним" (національним)", "Recent changes in realities have been rather dramatic and, therefore, likely to evoke pragmatic response [Гаврилишин] - "Недавні зміни дійсності були досить драматичними і, таким чином, зручними для того, щоб викликати прагматичну реакцію").

Оскільки ж у англійській мові більше маркерів з широким полем значень, вони передаються кількома українськими оказіональними відповідниками, що належать до різних функціональних груп. Багатозначний сполучник while замінюється українськими протиставними сполучниками, маркерами поступки, одночасності дій, часових відношень, логічних зв'язків ("While transborder pollution has been on the international agenda for decades..." [Аннан] - "Хоча проблема транскордонного забруднення була частиною міжнародного порядку денного протягом десятиліть...", "There is no great glory, nor even a promise of a big cheque for memoirs to be written