LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів)

about the scandals committed while in office" [Гаврилишин] - "Не слід чекати великої слави і навіть плекати надію на одержання великого гонорару за мемуари про скандали, які виникали під час перебування на державному посту", "Слово "Чорнобиль" все частіше у світі згадується як далеке минуле, в той час як (маркер протиставлення) для мільйонів українців воно залишається важкою реалією сьогодення" [Кучма] - "Ever more often the word "Chornobyl" is associated in the world with a thing of the past, while for millions of Ukrainians it remains a difficult reality of everyday life").

Лексико-стилістичні заміни стають помітними в тих випадках, коли перекладач обирає відповідник дискурсного маркера, який належить до іншого стильового регістру або відмовляється від найближчого відповідника в мові перекладу на користь віддаленішого за значенням, проте відповіднішого до норм цільової мови ("Tragically, it is no longer unusual to see orphans under the age of 15 heading households" [Аннан] - "На жаль (а не "трагічно"), зараз уже не є чимось незвичайним те, що сироти у віці до 15 років очолюють домашнє господарство"). Лексичні заміни допомагають перекладачеві уникнути буквалізмів, а також відтворити особливе стилістичне забарвлення тексту оригіналу.

Другу позицію серед трансформацій займає перестановка маркера (17,8 %) зі зміною експресивності, що закладена в нестандартному розташуванні одиниці. Перестановки в перекладі дискурсних маркерів протокольних промов зумовлені особливостями мов у подачі тематичних та рематичних елементів речення і традиціями мовлення щодо подання інформації про агентів та обставини позначених у реченнях дій. Перекладачі протокольних промов із англійської на українську мову несвідомо прагнуть закріпити за протиставними сполучниками ініціальну позицію, що пояснюється панівною традицією мови оригіналу ("The United Nations is more than a tool, however" [Аннан] - "Проте Організація Об'єднаних Націй є чимось більшим, ніж простий інструмент"). Зниження експресивності частково компенсується українськими експресивно-підсилювальними та модальними частки ("Progress in transition was sustained at a somewhat slower pace, though" [Фаулес] - "Стійким став прогрес у справі переходу, лиш його темпи дещо сповільнилися") Нехтування трансформацією перестановки призводить до втрати логічного зв'язку всередині речення.

На третьому місці (16,1 %) за частотою вживання стоять граматичні заміни, що виражаються у зміні словоформ, частин мови, членів речення, типів зв'язку в складному реченні тощо.

Граматичні заміни здійснюються на стадіях аналізу й синтезу повідомлення. Під час аналізу перекладач вдається до експлікації імпліцитно виражених в оригіналі значень. Заміни на стадії синтезу повідомлення спричиняють відсутність морфологічних форм, синтаксичних конструкцій, похідних форм оригінального слова у цільовій мові. Підрядні речення англійського тексту можуть трансформуватися в український дієприслівниковий зворот, коли вони служать ознакою присудка головного речення ("If we rely on love, it is possible – with God's help – to transform the world" [Іван-Павло ІІ] - "Покладаючись на любов, з Божою допомогою можна перетворити світ").

Граматичні заміни змінюють тип речення, запроваджують вставні конструкції тощо. Умовні речення перебудовуються у стверджувальні шляхом вилучення умовного сполучника, поділу складного речення на кілька простих. Це пояснюється правилами сполучуваності слів і побудови речень у цільовій мові або відображає прагнення до логізації викладу ("Якщо відразу після здобуття незалежності нам треба було утверджуватися на міжнародній арені, вирішувати питання зі своїми сусідами, набувати необхідних атрибутів державності, то останнім часом на передній план виступають справи переважно внутрішнього порядку" [Кучма] - "Soon after achieving independence we had to gain the authority and respect within the international arena, we had to resolve certain issues with our neighbors, develop new attributes of the statehood. And now mainly domestic problems have become the priority matters").У такому разі семантичне наповнення дискурсних маркерів поступається місцем граматичній функції. Перекладач зміщує акценти певної характеристики об'єкта в оригіналі на іншу, проте зміст речення не змінюється.

Додавання дискурсних маркерів (8,6 % загальної кількості трансформацій) підсилює логічні зв'язки речення, виконує емфатичну функцію, сприяє встановленню гармонійніших переходів між клаузами, в тому числі й просодичних. В основі трансформації додавання лежить той самий принцип мовної надлишковості, що уможливлює перекладацьку трансформацію вилучення, "формальну невираженість" семантичних компонентів оригінального словосполучення або речення. Під час "розкручування" ядрових структур, тобто спрощених мовних одиниць, як правило, відбувається декомпресія, а отже, збільшення обсягу тексту.

При перекладі на обидві мови, як правило, додають сполучники, маркери логічних зв'язків, дейктичні елементи. Оскільки посилання в україномовному дискурсі поєднані не так чітко, як в англомовному, переклади з української мають чимало доданих каузальних маркерів ("Нині в Україні ще живі понад 600 тисяч людей, які в роки війни були в'язнями концтаборів і гетто, перебували на примусових роботах. Україна бере активну участь у переговорному процесі з питань справедливих компенсаційних виплат жертвам нацизму" [Ющенко] - "Today more than 600 thousand people still living in Ukraine were prisoners of the concentration camps and ghettos or slave workers. For that reason Ukraine is taking active part in the negotiations on fair compensation to the Nazi victims"). Маркери висновку з'являються в англійському тексті, щоб звернути увагу слухача (читача) на існуючий причинно-наслідковий зв'язок, який для українця був би зрозумілий через інтонацію, побудову фраз, застосування часток.

В основі трансформації вилучення (6,6 % загальної кількості трансформацій) лежить принцип мовної надлишковості, яку створюють чинники збігу й взаємозв'язку семантичних компонентів. Перекладацька трансформація вилучення має декілька підвидів: лексичне згортання, семантичне стягнення, морфологічна компресія, спрощення синтаксичної структури речення, випущення плеонастичних зворотів. У тексті цільовою мовою часто бувають відсутні маркери поступки й протиставлення, маркери висновку, умови та маркери виділення.

Попри важливість локальних та темпоральних маркерів як дейктичних орієнтирів, що забезпечують наочність викладу, вони часто опускаються в перекладах на обидві мови ("Окремо хотів би виділити поліпшення стану справ в агропромисловому комплексі. Тут валові обсяги виробництва збільшилися у межах 6-7 відсотків" [Кучма] - "I would especially like to point out the improvement in agriculture. Gross production output has increased by 6-7%"). Серед стильових рис