LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів)

переклад лінгвокультурологічних елементів створює подібні за смислом і стилістичними якостями образи та зумовлюється близькістю метафоричних значень, асоціативних зв'язків і особливостей сполучуваності лексем обох мов. Одначе цей метод не забезпечує адекватності відтворення, якщо лінгвокультурологічний елемент мови перекладу не містить конвергентних конотативних сем, особливо значущих для оригіналу. Тому словесні образи при перекладі часто зазнають змін на граматичному, структурному й лексичному рівнях. Національна та культурна самобутність зразків дипломатичної риторики, різний масив екстралінгвальних знань цільової аудиторії спричинюють необхідність в адаптованому або описовому перекладі, витлумаченні, перифразі, заміні незнайомого елемента гіперонімом. Додаткові лексичні компоненти, емоційно-оцінні модифікатори та інтенсифікатори, що їх може вносити перекладач, компенсують експресивні, асоціативні та символічні семи, які не входять до складу відповідного лінгвокультурологічного елементу мови-сприймача. Цей метод адекватний і при недиференційованості відповідників оригіналу у випадку їх стилістичної маркованості.

Отже, робота охопила основні аспекти відтворення лінгвокультурологічних характеристик протокольних промов, створена класифікація дискурсних маркерів, проведене їх дослідження в американо-українській площині. Детально проаналізоване вживання етноспецифічних компонентів у оригіналі та перекладі, розглянуті методики їх відтворення. Серед напрямків подальших наукових пошуків доцільно виділити вивчення особливостей відтворення дискурсних маркерів у інших видах дипломатичних текстів, глибше дослідити функції маркерів та етноспецифічних компонентів при створенні протокольних формул ввічливості в українській дипломатичній риториці, що зараз стала на шлях бурхливого розвитку.


Основні положення роботи відображені у таких публікаціях:

Поворознюк Р.В. Мовні труднощі при перекладі українських та американських протокольних промов// Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. - К.: Логос, 2000. - С.282-288.

Поворознюк Р.В. Особливості перекладу маркерів дипломатичного дискурсу (на матеріалі протокольних промов)// Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць. - К.: Видавничий центр КДЛУ, 2002. - Вип.8. - С.267-271.

Поворознюк Р.В. Переклад звертань у протокольних промовах// Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - С.200-203.

Поворознюк Р.В. Етнокультурні характеристики дипломатичного дискурсу // Мова і культура. Наукове видання. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. - Вип.5. - Т.1.- Част.2. - С.142-147.


АНОТАЦІЯ

Поворознюк Р.В. Лінгвокультурологічні особливості протокольних промов у оригіналі та перекладі (на матеріалі українських та американських текстів). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 - перекладознавство. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

Роботу присвячено комплексному аналізу лінгвокультурологічних особливостей протокольних промов у американо-українській площині, зокрема універсальним та етноспецифічним стильовим рисам цих дипломатичних документів. Проведено всесторонній аналіз англомовного й україномовного протокольного дискурсу. Вивчено методи відтворення лінгвокультурологічних особливостей протокольних промов, трансформації, які над ними здійснюються в процесі перекладу, розкрито причини вживання певних трансформацій. Статистично доведено поширеність конкретних видів перекладацьких трансформацій. Розглянуто конвергентні та дивергентні риси дискурсних маркерів українських та американських текстів, способи відтворення їх функцій і значення цільовою мовою. Створена класифікація дискурсних маркерів за функціональними характеристиками в обох мовах. Проаналізовано випадки вживання в протокольних промовах етноспецифічних компонентів - компліментів, цитат і алюзій.

Дискурсна організація протокольних промов, вживання дискурсних маркерів та етноспецифічних компонентів випливають із комунікативних завдань дипломатичного жанру, мають визначальний вплив на добір та використання мовних засобів вираження, що робить ці документи мовно своєрідними.

Ключові слова: лінгвокультурологічніособливості, протокольні промови, дискурсні маркери, етноспецифічні компоненти, компліменти, цитати, алюзії.


Поворознюк Р.В. Лингвокультурологические особенности протокольных речей в оригинале и переводе (на материале украинских и американских текстов). - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.16 - переводоведение. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

Работа посвящена комплексному анализу лингвокультурологических особенностей протокольных речей на материале украинских и американских текстов, в частности универсальным и этноспецифическим стилевым чертам этих дипломатических документов. Проведён всесторонний анализ англоязычного и украиноязычного протокольного дискурса. Изучены методы воспроизведения лингвокультурологических особенностей протокольных речей, трансформации, совершаемые над ними в процессе перевода, раскрыты причины употребления конкретных трансформаций. Рассмотрены конвергентные и дивергентные черты дискурсивных маркеров украинских и американских текстов, способы передачи их функций и значений в целевом языке. Создана классификация дискурсивных маркеров по функциональным характеристикам в обоих языках. Проведён анализ случаев употребления в протокольных речах этноспецифических компонентов - комплиментов, цитат и аллюзий.

Дискурсивная организация протокольных речей, употребление дискурсивных маркеров и этноспецифических компонентов вытекают из коммуникативных задач дипломатического жанра, имеют решающее влияние на выбор и употребление языковых средств, обусловливают своеобразие языка этих документов.

Ключевые слова: лингвокультурологические особенности, протокольные речи, дискурсивные маркеры, этноспецифические компоненты, комплименты, цитаты, аллюзии.


Povoroznyuk R.V. Linguistic and Cultural Peculiarities of Protocol Speeches in the Source and Target Language Texts. - Manuscript.

A thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Linguistics in speciality 10.02.16 - Translation Studies. - Kyiv Taras Shevchenko National University. - Kyiv, 2004.

The thesis is an in-depth research of linguistic and cultural features of Ukrainian and American protocol speeches, especially of the universal and ethnospecific characteristics of their style. The work provides some insights into ways and means of rendering linguistic and cultural features of protocol speeches, transformations used