LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть)

– Вип.1. – С. 181 – 189.

14. Художній твір як цілісний образ // Вісник Черкаськ. держ. ун-ту. Серія "Філологічні науки". – Вип. 15. – Черкаси, 2000. – С. 102 – 108.

15. Інтимізовані засоби художнього впливу й естетичного сприйняття у творчій системі психологічного імпресіонізму // Семантика мови і тексту: Зб. ст. Прикарпатськ. ун-ту ім В.Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 255 – 260.

16. Перспектива адресованості в інтимізованій розповіді // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. ст. – Вип. 5 / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: КНЛУ, 2001. – С. 326 – 331.

17. Принципи виділення інтимізованих текстів та формування в них комплексу інформації // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. Вип. 7/ Відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2001. – С. 131 – 136.

18. Прийоми й способи введення авторського я до художньої розповіді // Філологічні науки: Зб. наук. пр. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2001. – С. 107 – 115.

19. Структура художнього інтеракту в інтимізованому наративі // Вісник Київськ. лінгв. ун-ту. Серія Філологія. – 2001. – Т.4. – № 2. – С. 59 – 73.

20. Типологія художнього інтимізованого наратива // Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования: Сб. науч. работ. – Киев: Издательско-полиграфический центр "Київський університет", 2002. – С. 326 – 329.

21. Комунікативно-прагматичний аспект категорії оцінки в інтимізованих текстах // Рідний край. – Вип. 5. – № 2. – 2001. – С. 51 – 57.

22. Наратор як аналог мовця в інтимізованій розповіді // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. Київськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – № 6. – К.: "Прайм-М", 2002. – С. 242 – 249.

23. Аналог слухача/читача в інтимізованому наративі // Форма, значение и функции единиц языка и речи: В 3-ч. – Мн.: МГЛУ, 2002. – Ч.2. – С. 165 – 167.

24. Генеративна поетика як спосіб моделювання художньо-естетичного смислу // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київськ. нац. лінгвіст. ун-ту. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2002. – Вип. 6. – С. 248 – 254.

25. Комунікативно-прагматичні стратегії автора як основні чинники інтимізованої художньої інформації // Вісник Київськ. національн. лінгвіст. ун-ту. Серія Філологія. – 2002. – Т. 5. – № 2. – С. 62 – 75.

26. Просторово-часові координати авторської моделі світу в художніх та публіцистичних текстах // Вісник Київськ. міжн. ун-ту. Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. – Вип.1. – К.: КиМУ, 2002. – С. 189 – 200.

27. Рецептивне протиставлення свого й чужого в інтимізованому художньому мовленні автора // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – Вип. 2/ Відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: ВПЦ "Київський університет, 2003. – С.196 – 207.

28. Концептуальна художня інформація в ситуаціях інтимізації // Слов'янський вісник: Зб. наук. пр. Серія "Філологічні науки" Рівненськ. ін-ту слов'янознавства Київськ. славістичн. ун-ту. – Вип. 4. – Рівне: РІСКСУ, 2003. – С.101 – 106.

29. Конструктивна роль читача в ситуаціях інтимізації // Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. ст. – Вип. 6 / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: КНЛУ, 2003. – С. 360 – 364.

Анотація


Корольова А.В. Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.02.01. – українська мова, 10.02.02 – російська мова. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

У дисертації пропонується новий інтегрований підхід до вивчення інтимізації художнього мовлення. Спираючись на теорію лінгвістики наратива, в дослідженні представлено цілісну картину конструювання й функціонування інтимізації української та російської художньої розповіді другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть і здійснено аналітичний зріз цього періоду в розвитку наративних форм художнього мовлення.

Основна увага в роботі приділяється розкриттю механізмів лінгвопоетичного і наративного кодів інтимізації крізь призму антропоцентризму та текстоцентризму. Така позиція дозволила визначити базову одиницю дослідження – інтимізований текст – ієрархічно організований сегмент авторського художнього мовлення, у різних типах якого міститься концептуальна, комунікативно-прагматична, фактуальна, імпресивна та естетична інформація. Специфіка наповнення художньої інформації відображує індивідуальні особливості авторської моделі світу. Остання зумовлюється наративною формою, фокалізацією і позицією наратора. Спостереження за функціями наратора засвідчили тенденцію до імпліцитності автора твору в історико-типологічній перспективі розвитку української та російської художніх літератур. Способи і прийоми інтимізації залежать від наративної форми і визначаються фокалізацією. Гетеродієгетична наративна форма супроводжується імпліцитними засобами інтимізації, зокрема підтекстом, асоціативною когезією, передтекстовими пресупозиціями, а в гомодієгетичній оповіді авторська модель трансформується через експліцитний інтимізуючий потенціал фігури наратора.

Вперше застосований лінгвопоетичний аналіз-інтерпретація інтимізованих текстів допоміг установити типологію авторських наративних структур і визначити їх функції в наративній структурі цілого твору.

Ключові слова: лінгвопоетичний код, наративний код, індивідуально-авторська модель, інтимізація, хронотопний континуум, інтимізований текст, наративна форма, авторська наративна структура, наратор.


Аннотация


Королёва А.В. Лингвопоэтический и нарративный коды интимизации в художественном тексте (на материале украинской и русской прозы второй половины ХІХ – первой половины ХХ веков). – Рукопись.

Дисертация на соискание учёной степени доктора филологических наук по специальностям 10.02.01. – украинский язык, 10.02.02 – русский язык. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

В диссертации предлагается новый интегрированный подход к изучению интимизации художественной речи. Опираясь на теорию лингвистики нарратива, в исследовании представлена целостная картина конструирования и функционирования интимизации украинского и русского художественного повествования второй половины ХІХ – первой половины ХХ веков и осуществлён аналитический срез этого периода в развитии нарративных форм художественной речи.

Основное внимание в работе уделяется раскрытию механизмов лингвопоэтического и нарративного кодов интимизации сквозь призму антропоцентризма и текстоцентризма. Такая позиция позволила определить базовую единицу исследования – интимизированный текст – иерархически организованный сегмент авторской художественной