LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопоетичні особливості зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII - XX століть
київський державний лінгвістичний університет


КОВАЛЬОВА Тетяна Павлівна

УДК 801.73+802.0

ЛіНГВОПОеТИЧні особливості зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII–ХХ століть
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Київ - 2000

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського державного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент

Дубенко Олена Юріївна,

кафедра лексикології та стилістики англійської мови Київського державного лінгвістичного університету, доцент


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Кухаренко Валерія Андріївна,

кафедра лексикології та стилістики

англійської мови Одеського державного

університету ім. І. І. Мечникова,

професор


кандидат філологічних наук, доцент

Гнатюк Наталія Георгіївна,

кафедра теорії та практики перекладу

германських мов Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка, доцент

Провідна установа: Запорізький державний університет,

кафедра теорії англійської мови,

Міністерство освіти і науки України,

м. Запоріжжя.Захист відбудеться 25 травня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського державного лінгвістичного університету (03650 МСП, Київ-5, вул. Велика Васильківська, 73).


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського державного лінгвістичного університету.


Автореферат розісланий 23 квітня 2000 г.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Калита А.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Для сучасних лінгвістичних досліджень у галузі стилістичного аналізу словесно-художньої творчості характерним є комплексний загальнофілологічний підхід, який прийнято називати лінгвопоетичним. У рамках такого підходу словесно-художній твір усвідомлюється як цілісне мовне утворення, яке втілює певний зміст, тому при вивченні мови художнього твору враховується зв'язок використаних мовних засобів з вираженим художньо-естетичним змістом (В.В. Виноградов).

Зародження лінгвопоетичного аналізу пов'язане з працями Л.В. Щерби, В.В. Виноградова, Г.О.Винокура, В.П. Григор'єва, Р.О. Будагова. Подальші дослідження були спрямовані на виявлення й об'єктивізацію механізму лінгвопоетичного аналізу (О. С. Ахманова, В. Я. Задорнова) і привели до розуміння того, що лінгвопоетичний аналіз можна здійснити тільки в комплексі з лінгвостилістичним вивченням мови художнього тексту. Діалектична єдність такого підходу, яка визначається самою онтологією лінгвістичних одиниць у контексті твору, забезпечує глибоке проникнення в стильову організацію окремого твору, а також в історичні закономірності формування й побудови різних типів словесно-художніх структур.

До цього часу застосування лінгвопоетичного підходу у діахронічних дослідженнях було здійснено на матеріалі описів природи й зовнішності персонажів (Ю.Б. Курасовська, Т. І. Іжевська). Проте не менш важливим композиційним елементом твору, необхідною умовою його художньої та інформативної цілісності є опис світу речей (далі – СР), під яким ми розуміємо опис штучно створених матеріальних об'єктів, що складають фон літературної дії.

Більшість досліджень зображення СР виконані в літературознавчій парадигмі і не приділяють достатньої уваги його мовним особливостям (див., наприклад, О.І. Білецький, Д.С Ліхачов, Є.М. Мелетинський, В.Є. Халізєв, О.П. Чудаков, Е. Ауербах, R. Jakobson, J.A. Gordon). Наявні лінгвістичні роботи не висвітлюють питання про еволюцію словесних засобів зображення СР і, крім того, не мають системного характеру, оскільки обмежуються вивченням тільки синтаксично-граматичних або лексичних особливостей опису СР (М.П. Брандес, А.І. Домашнєв, Д.В. Мусатова).

Актуальність даного дисертаційного дослідження визначається його зорієнтованістю на комплексне вивчення шляхів зображення в художньому тексті різних фрагментів дійсності, зокрема світу речей, що передбачає аналіз мовних засобів опису СР з урахуванням його функціональної спрямованості та ідейно-естетичного змісту. Крім того, дослідження є актуальним і тому, що воно спрямоване на виявлення еволюції літературного зображення СР, а також на проведення системного композиційно-структурного та лексико-семантичного аналізу, який розкриває зміни текстових форм і способів зображення. Під текстовою формою мається на увазі відрізок тексту, в якому передано мінімум одну семантичну ознаку зображення СР. Під семантичною ознакоюмирозуміємо елемент значення, наявний у семантичній структурі слова і співвіднесений з певною якістю чи властивістю денотата. Характер представлених в описі семантичних ознак визначає спосіб зображення.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в рамках держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України "Типологія й функціонування одиниць фонетичної, граматичної й лексичної систем сучасних германських і романських мов: когнітивний, комунікативний і прагматичний аспекти", яка розробляється в Київському державному лінгвістичному університеті (тема затверджена вченою радою КДЛУ, протокол №5 від 27 січня 1997 року).

Об'єктом дослідження є текстові фрагменти прозових творів англійської художньої літератури, в яких передано зображення СР.

Предметом аналізу в роботі є розвиток текстових форм і способів зображення СР в англійській художній прозі ХVІІІ-ХХ століть .

Матеріалом дослідження слугували 3000 прикладів описів СР, отриманих методом суцільної вибірки з 30 художніх текстів загальним обсягом 15508 сторінок. Досліджувані прозові тексти охоплюють три століття англійської літератури – XVIII, XIX та XX – і являють собою великі твори романного жанру. Як матеріал дослідження залучалися твори відомих письменників, мова яких є найбільш об'єктивним "свідченням" стану й розвитку літературної мови на певному етапі (В. М. Ярцева).

Мета дослідження полягає у виявленні еволюції зображення СР шляхом визначення лінгвопоетичних особливостей текстових форм і способів опису СР в англійській художній прозі XVIII-XX століть.

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:

  • встановити основні текстові форми зображення СР і їх структурні типи в англійських художніх текстах досліджуваного періоду;

  • виявити фактори, які викликають зміни об'єму й модифікацію структури текстових форм зображення СР;

  • визначити еволюцію мовних засобів текстового співвіднесення форм розосередженої структури;

  • показати закономірності