LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалі англомовних оповідань XX століття)

постпозиція, для простих РК з нейтральним за семантикою дієсловом інтерпозиція. Кільцеві РК можуть мати різну структуру: в препозиції, актуалізуючи паралінгвістичний аспект комунікації, а в інтер- чи постпозиції експлікуючи мовленнєвий аспект.

Семантика дієслова в РК, його місцеположення та структура також взаємозалежні. Просодичні та кінетичні РК знаходяться переважно у препозиції у структурно-розширених РК або є препозитивною частиною кільцевих РК.

Типологічне дослідження прагматичної реалізації РК дало змогу значно розширити межі лінгвістичного аналізу цих мовних структур, їх взаємодії з структурами змісту в конкретній функціональній сфері. Прагматична типологія РК досліджувалась з позиції комунікативно-функціонального призначення і використання РК у мовленнєвих актах. До уваги були взяті функціональні властивості РК, оскільки комунікативно-інтенційний зміст є ознакою РК, їх участі у дискурсі. Розкриття комунікативно-скерованих властивостей РК сприяє повнішому та адекватнішому декодуванню інформації, закладеній у творі чи його сегментах.

Типологічне дослідження РК дає змогу розширити межі лінгвістичного аналізу ЧМ, проаналізувати низку проблем, повязаних з дискурсною будовою твору та його сегментів. Наведена типологія не охопила всього кола проблем, але нами були відзначені і проаналізовані найбільш характерні явища і тенденції в сфері репрезентології на основі англомовних оповідань ХХ століття.

Коло проблем, повязаних з природою і функціонуванням такого важливого компонента тексту як РК, не вичерпується цією роботою і попередніми дослідженнями. Серед можливих сфер подальшого наукового пошуку можна зазначити наступні:

1. РК у світлі теорії фреймів;

2. РК як показник індивідуально-авторського стилю;

3. Функціонування РК у різножанрових літературних творах.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Мовностилістичні особливості репрезентуючого компонента в структурі художнього тексту //Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов вузів. Львів, 1996. Розділ 5. С.69-87.

 • Графічні засоби візуалізації літературно-художнього тексту (на матеріалі англомовних оповідань) // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. Львів, 1998. Ч.2, розділ 6. С.101-107.

 • Лінгвостилістична реалізація репрезентуючого компонента в англомовному оповіданні (на матеріалі англійської та американської літератури ХХ століття) // Іноземна філологія. 1989. №94. С.73-78.

 • Типологія РК та його стилістична функціональність (на матеріалі англомовного оповідання) // Іноземна філологія. 1990. №97. С.93-100.

 • Лингвостилистические средства образности в РК (на материале английского языка) // Львов, Деп. В ИНИОН СССР, №39216. Львов, 1988. 14с. УДК 802.0. – 024.

 • Комунікативно-прагматичні аспекти РК в сучасному англомовному оповіданні//Іноземна філологія. 1991. № 102. С.15-22.

 • Структурно-стилистические особенности РК как проявление индивидуально-авторского стиля // Лингво-методические аспекты преподавания иностранных языков: Всесоюзн. конф. Петрозаводск, 1990. С.11-13.

 • РК как средство характерологии персонажей // Проблемы интенсификации обучения иностранным языкам в вузе: Мат. науч.-метод.конф. Новосибирск, 1991. С.47-49.

 • Елементи соціативності в РК // Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики: Тези доп. міжнар. наук.-метод. конф. викладачів іноз. мов вузів. Львів, 1992. С.160-161.

 • Особливості конструкції прямої мови як синтаксичної одиниці // Тези доп. регіон. наук.-метод. конф. викладачів іноз. мов вузів. Львів-Рівне, 1993. С.43-45.

 • РК в структурі художнього тексту // Тези доп. наук.-метод. конф. викладачів УПІ. Львів, 1995. С.145.(Співавтор: Грицутенко В.І.).

 • Особливості конструкції невласне-прямої мови як синтаксичної одиницi // Тези доп. звіт. наук.-техн. конф. викладачів УАД. Львів, 1997. Вип.3. С.223 . ( Співавтор: Гораль Н.В.).

 • Способи впровадження чужого мовлення // Мат. 3-ої націон. конф. TESOL. Вінниця, 1998. С.5-6.


  АНОТАЦІЯ

  Арцишевська А.Л. Лінгвопрагматична типологія репрезентуючого компонента в системі форм репродукції чужої мови (на матеріалі англомовних оповідань ХХ століття ). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Львівський національний університет імені І.Франка. Львів, 2001.

  Дисертація присвячена аналізу репрезентуючого компонента в системі трьох різновидів чужої мови: прямої, непрямої, невласне-прямої. Репрезентуючий компонент це лінгвістичний комплекс, який складається з препозитивних, інтерпозитивних, постпозитивних, кільцевих структур, які вводять мову персонажів (пряму, непряму, невласне-пряму) за різними параметрами (семантичними, психологічними, прагматичними та ін.)

  У дисертації розроблено типологізацію РК на основі наступних критеріїв: 1) структура РК; 2) семантика; 3) місцеположення; 4) графічна візуалізація; 5) прагматичні властивості.

  Аналіз численних типів і видів РК в англомовних оповіданнях ХХ століття дав підставу диференціювати РК на основі наступних логічних принципів:

  1. Позиція РК стосовно ЧМ (препозитивні, інтерпозитивні, кільцеві, постпозитивні РК);

  2. Семантичний зміст РК (нейтральні та емоційно-експресивні дієслова;

  дієслова, які передають лінгвістичну та екстралінгвістичну сторону комунікації);

  3. Структурний діапазон РК (від структурно-розширених до нульових і

  структурно-виокремлених

  4. Прагматичний потенціал РК (репрезентативи, директиви, емотиви, дискрептиви, інтерпретатори та імплікатори).

  Проведене дослідження дало змогу констатувати дію двох різнонаправлених тенденцій до уніфікації і диференціації у системі РК, до контактності і дистантності в розміщенні РК, до фіксованого і інвертованого порядку слів у РК. На сучасному етапі РК виявляють тенденцію до уніфікації, дистантності, фіксованого порядку слів і субєктивізації (тобто впливу ЧМ на АМ у вигляді РK).

  Ключові слова: репрезентуючий компонент, чужа мова, пряма мова, непряма мова, невласне-пряма мова, графічна візуалізація, препозитивний, інтерпозитивний, постпозитивний, кільцевий РК.


  АННОТАЦИЯ

  Арцишевская А.Л. Лингвопрагматическая типология репрезентирующего компонента в системе форм репродукции чужой речи (на материале англоязычных рассказов ХХ столетия). Рукопись.

  Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 германские языки. Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Львов, 2001.

  Диссертация посвящена исследованию репрезентирующего компонента в трёх разновидностях чужой речи: прямой, непрямой и несобственно-прямой. Репрезентирующий компонент это лингвистический комплекс состоящий из препозитивных, интерпозитивных, постпозитивных и кольцевых структур, которые вводят речь персонажей (прямую, косвенную, несобственно-прямую) за различными параметрами (семантическими, психологическими, прагматическими и др.).

  Анализ многочисленных типов и видов репрезентирующих компонентов в англоязычных рассказах ХХ столетия даёт нам основания дифференцировать РК на основе следующих


 •