LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Турчин Володимир ВасильовичУДК 811.112.2.000.141 (038)


Лінгвопрагматичні аспекти

німецького філософського термінаСпеціальність 10.02.04 – германські мовиА в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв - 2001


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі германської філології

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.Науковий керівник: доктор філологічних наук,

професор Сахарчук Людмила Іллівна, Київський

національний університет імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри германської філологіїОфіційні опоненти: доктор філологічних наук,

професор Кияк Тарас Романович, Київський національний

університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри

теорії та практики перекладу германських мовкандидат філологічних наук, професор Пророченко

Ольга Петрівна, Київський державний лінгвістичний

університет, професор кафедри німецької філологіїПровідна установа: Львівський національний університет

імені Івана Франка, кафедра німецької філології, м. ЛьвівЗахист відбудеться "21" березня 2001 р. о 10 год. на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка за адресою:

01017, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці університету

(01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58)

Автореферат розісланий "19" лютого 2001 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради к.філол.н., доц. Смущинська І.В.Загальна характеристика роботи


Значення термінології постійно зростає у зв'язку з розвитком науки. Термін є результатом когнітивної діяльності, одним із компонентів соціальної пам'яті, важливим чинником фахового спілкування. Термінологічні проблеми виходять за межі однієї нації, набувають інтернаціонального значення, стають проблемами історії цивілізації людства, взаємовідносин між народами. Все це стосується також філософського терміна. Крім того, функціонуючи у складі категоріального апарату науки, філософський термін має універсальний характер, що і вимагає поглибленого вивчення його семантичних та лінгвопрагматичних характеристик.

В останні десятиліття ХХ століття багато зроблено для становлення та розвитку термінознавства і термінографії. Однак необхідно підкреслити, що ще залишаються питання, які недостатньо досліджені. Серед них: проблема розмежування терміна і нетерміна, терміна та номена, проблема полісемії, синонімії, антонімії термінів, закономірності становлення терміна у процесі теоретично-концептуального, соціально-економічного, суспільно-політичного, культурно-історичного та ареально-географічного розвитку людства.

Актуальність дисертації обумовлена комплексним лінгвопрагматичним підходом до вивчення природи філософського терміна, який ще не був об'єктом всебічного лінгвістичного аналізу, що безпосередньо сприятиме подальшому розвитку термінології та термінографії. Вона випливає також з того, що німецькомовна філософська термінологія формує вагому ланку загального філософського понятійного апарату. Термінологія даної фундаментальної науки займає особливе місце між суто технічною термінологією та загальновживаною лексикою, які знаходяться у постійних взаємообумовлених зв'язках. Саме загальнонаукова термінологія, яку якраз репрезентує терміносистема філософії німецької мови, як її складова, допомагає виявити дистинктивні ознаки терміна. Все це і обумовило об'єкт аналізу роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з темою науково-дослідної роботи факультету іноземної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Мовне забезпечення ринкових перетворень в Україні та створення на цій основі електронних та багатомовних друкованих словників". Тема затверджена вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (97-147 номер держреєстрації 0197U014607) 18 грудня 1995 р., протокол №4. Внесок автора полягає у вивченні процесу становлення і розвитку німецької філософської термінології, аналізі лінгвопрагматичних особливостей філософського терміна та в укладанні п'яти термінологічних словників з даної проблеми для використання в дидактичному процесі та подальших лексикографічних дослідженнях.

Основна мета дисертації – вивчення лінгвопрагматичних особливостей німецького філософського терміна. Досягнення мети пов'язане з вирішенням таких конкретних завдань:

критично проаналізувати теоретичний та опрацювати практичний матеріал щодо лінгвопрагматичних аспектів німецького філософського терміна;

простежити загальні закономірності розвитку німецького філософського терміна та термінології;

проаналізувати процес запозичень філософських термінів німецької мови, подати їх класифікацію і на основі розроблених теоретичних положень укласти термінологічний словник запозичень;

дослідити явища полісемії, синонімії, антонімії німецького філософського терміна в конкретно-існуючих видах і проявах та на основі цього укласти відповідні термінологічні словники;

з'ясувати особливості процесу інтернаціоналізації філософських термінів, виділивши їх групи, та укласти німецько-англійсько-український словник філософських термінів-інтернаціоналізмів;

описати філософські терміни в контексті прагматики;

виявити лінгвопрагматичні особливості німецького філософського терміна в аспекті еволюційного розвитку філософських поглядів, шкіл, напрямів.

Об'єктом дослідження є філософський термін німецької мови.

Предметом дослідження є лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна, під якими розуміється процес становлення та розвиток філософської термінологічної системи у концептуально-когнітивному контексті, а наслідком цих аспектів є: полісемія, синонімія, антонімія, синонімія в антонімії, що притаманно як запозиченням, так й інтернаціоналізмам.

Методи дослідження. У роботі