LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна

термінологічної системи німецької філософії. У роботі розглянуто і запропоновано їх класифікацію на – неадаптовані латинізми, грецизми, запозичення з французької та англійської мов; адаптовані латинізми, грецизми, запозичення із санскриту та східних мов, з французької, а також – англійської. Акцентується увага на змішані адаптовані запозичення з латинської і грецької мов та труднощі і унеможливлення у переважній більшості випадків чітко виділити їх, оскільки навіть при наявності грецького або, навпаки, латинського компонента, термінологічні словники надають перевагу, як правило, одній із мов, а тому без детального історично-мовно-термінологічно-етимологічного дослідження це важко простежити. Сучасний стан запозиченої термінологічної лексики філософії німецької мови відображено в кількісних підрахунках, які отримані методом суцільної вибірки і свідчать, що запозичення посідають у сучасній терміносистемі філософії німецької мови чільне місце і становлять 803 одиниці від загальної кількості 2900. Неадаптовані латинізми поділяємо на такі групи: 1) вислови (вирази) визначних філософів і мислителів, наприклад: ab ovo (Горацій); actio transiens (Арістотель); errare humanum est (Сенека); 2) крилаті вирази та вислови філософів, які в процесі зміни історичного часу втратили свого ідентифіканта і стали загальним надбанням філософської думки, наприклад: actus purus; deus absconditus; in infinitum; mundus sensibilis; reservatio mentalis; spiritus sanctus; sub specie aeterni(tatis); tabula rasa; unio mystica; vis vitalis тощо; 3) терміни універсальної специфіки, наприклад: actio; contradictio; ens; habitus; lumen; mundus; optimum; opus; sensorium; spiritus; terminus; via тощо.

Неадаптовані грецизми: aletheia ("die Wahrheit"); Hen kai pan ("eins und alles"); heureka ("ich hab's gefunden"); lemma ("Satz", "Annahme"); metablasis eis allo genos ("Hinberspingen in ein anderes Gebiet"); metanoia ("Reue"); mneme ("Gedchtnis"); paideia ("Erziehung"); paideuma ("das durch Erziehung Gewonnene"); panta rhei ("alles fliet"); paradox ("Gegenmeinung") тощо.

Неадаптовані запозичення з французької мови: bon sens („gesunder Menschenverstand"); contract social („Gesellschaftsvertrag"); lan vital („Lebensdrang"); fausse reconnaissance („falsches Wiederkennen"); volont gnrale („Gesamtwillen") (Rousseau) тощо.

Неадаптовані запозичення з англійської мови: common sense („gemeinsamer Sinn"); moral insanity („moralischer Schwachsinn"); moral sense („Gefhl fr Sittlichkeit"); struggle for life („Kampf ums Leben"); struggle for existence („Kampf ums Dasein").

Неадаптовані греко-латинські запозичення: encheiresis naturae (griech.-lat. „die Handhabung der Natur"); mathesis universalis (griech.-lat. „universale Wissenschaft"); mysterium tremendum (griech.-lat. „Erzittern machendes Geheimnis"); philosophia perennis (griech.-lat. „immerwhrende Philosophie").

Адаптовані латинізми: Abstraktion f; Adaptation f; Akkomodation f; Argument n; Aspekt m; Beweis m; Caritas f; Deduktion f; Deskription f; Determination f; Eitelkeit f; Emanаtion f; Explikation f; Faktum n; Fundamentalontologie f; Funktion f; Habitus m; Historik f; Humor m; Ignorabimus m; Illuminationstheorie f; Moment m; Moralitt f; Motiv n; Nativismus m; Nexus m; Norm f; Objekt n; Offenbarung f; Optimum n; Partizipation f; Patristik f; Perzeption f; Quant n; Quietismus m; Quintessenz f; Ratio f та ін.

Адаптовані грецизми: Agnosie f; Alethіologie f; Apologie f; Axiologie f; Axiom n; Bios m; Chaos n; Charisma n; Chiliasmus m; Daimonion n (Dmonium n); Dialektik f; Ditetik f; Eidos n; Engramm n; Epagoge f; Euthymie f; Genesis f; Gnoseologie f; Gnosis f; Idee f; Ironie f; Isomorphie f; Kalokagathie f; Kanon m; Kosmogonie f; Lemma n; Logos m; Logotherapie f; Metakritik f; Metamorphose f; Metanoia f; Natur f; Notik f; Nomos m; Noumenon n; Ochlokratie f; Ontologie f; Orthodoxie f; Paideuma f; Panpsychismus m; Paramnesie f; Rhytmus m; Schizotomie f та ін.

Адаптовані запозичення із санскриту та східних мов: Advaita f (sanskr.); Akasha f (ind.); Atman m (sanskr.); Brahman m (sanskr); Brahmanismus m (ind.); Buddhismus m (sanskr.); Dharma n (sanskr.); Kabbala f (hebr.); Karma n, Karman n (sanskr.); Kismet n (arab.); Lokayata (sanskr.); Mahatma m (sanskr.); Rigveda f (ind.); Talmud m (hebr.); Tantrismus m (ind.); Tao m (chines.); Taoismus (chines.); Trimurti f (sanskr.); Upanischaden pl (ind.) тощо.

Адаптовані запозичення з французької мови: Aktivitt f; Dekadenz f; Esprit m; Genie m; Innovation f; Milieu n; Naturell n; Perfektionismus m; Renaissance f; Ressentiment n; Sentiment n та ін.

Адаптовані запозичення з англійської мови: Kampf ums Dasein (engl.: struggle for existence); Kampf ums Leben (engl.: struggle for life); Logіstik f (engl.: Symbolic Logic).

Змішані греко-латинські адаптовані запозичення: Gott m (lat. deus, gr. theos); Wesen n (gr. usia, lat. essentia); Wissenschaft f (gr. episteme; lat. scientia).

Класифікація термінів у науці непостійна, вона змінюється залежно від розвитку і вдосконалення наукових знань. Термінологія як один з аспектів мови протягом останніх десятиліть розвивається з особливою інтенсивністю. Володіючи номінативною функцією, що пов'язана діалектично з узагальненою і комунікативною, термін бере активну участь у побудові комунікативних відношень.

Полісемічність є закономірно об'єктивним процесом відображення дійсності, в чому і криється передумова процесу розвитку філософії історії, що починається з окремої людини і закінчується цільнооформленою галуззю знань – наукою. Саме у філософських термінологічних словниках закарбовано терміни, за якими стоять сотні імен, цілі покоління, формації. У філософському терміні відображено живе наукове мислення, яке включає судження, оцінне ставлення, умовиводи тощо. Таким чином, спроба окремих лінгвістів у трактуванні однозначності терміна і заперечення його лінгвопрагматичних особливостей нівелювала б людську думку і перевела б її на технологічну колію.

Встановлено, що між ЛСВ слова і терміна немає принципових різниць, тільки ЛСВ терміна має свою наукову дефініційну специфіку. Доведено, що полісемія терміносистеми філософії німецької мови має певне позитивне, цінне значення та свої особливості – це узагальнююча універсальність і вичерпність досягнень цілого людства, напр.: Abbildtheorie f – 1) теорія відображення (Демокріта); 2) -//- (англійський сенсуалізм 18 ст.); 3) -//- (французький матеріалізм 18 ст.); 4) -//- (новітня психологія); 5) -//- (діалектичний матеріалізм); 6) - //- (Вітгенштайн); Definition f – 1) дефініція, визначення; 2) -//- (математична); 3) -//- (аналітична); 4) -//- (номінальна); 5) -//- (арістотелівська); Erkenntnis f – 1) пізнання; 2) -//- (Греція); 3) -//- (Кант); 4) -//- (формальне); 5) -//- (абстрактне); 6) -//- (змістовне); 7) -//- (конкретне); 8) -//- (прогрес);