LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопрагматичні аспекти німецького філософського терміна

9) -//- (Гартман); 10) -//- (принципи); Gegensatz m – 1) протилежність; 2) -//- (контрадикторна); 3) -//- (конкретна); 4) -//- (привативна); 5) -//- (релятивна); 6) -//- (полярна); Idealismus m – 1) ідеалізм; 2) -//- (практичний); 3) -//- (метафізичний); 4) -//- (об'єктивний); 5) -//- (суб'єктивний); 6) -//- (пізнавальнотеоретичний). Виявлено 511 полісемічних філософських термінів від загальної кількості – 2900.

Досліджено і вивчено явище синонімії німецького філософського терміна, наведено її чітку класифікацію. Терміни-синоніми поділяємо на повні, часткові (парціальні) та відносні (релятивні).

Повні синоніми збігаються у всіх відношеннях повністю і є замінними, напр.: Amoralismus m Immoralismus m Antimoralismus m – аморальність; Beziehung f Relation f – відношення, реляція; Degeneration f Entartung f – виродження; Ens n Seiende n – існуюче; Genie m Kreator m – геній, творець; Heimarmene f Schicksal n – доля; Inspiration f Kreativitt f – натхнення, творчість; Jainismus m Dschainismus m – джайнізм.

Часткові (парціальні) синоніми – це такі терміни, що збігаються частково своїми значеннями, знаходячись у співвідношенні частини і цілого, абстрактного, конкретного в різних комбінаціях, але всі вони служать для пояснення чогось однопланового і однотипного на основі філософської аналітики та прагматики мислення, напр.: Anarchie f Liberalismus m – анархія лібералізм; Bedeutung f Bedeutungslehre f Semantik f – значення семантика вчення про значення; Causa f Grund m – причина основа; Denken n Denkgesetze pl Denkraum m Denkpsychologie f – мислення закони мислення простір мислення психологія мислення; deutscher Idealismus Idealismus m – німецький ідеалізм ідеалізм; Einbildung f Fiktion f Phantasie f – уява фікція фантазія; Evolutionstheorie f Entwicklung f – теорія еволюції розвиток; Geduld f Kardinaltugenden pl – терпіння головні чесноти.

Відносні (релятивні) синоніми – це контекстуальні терміни-синоніми, напр.: Abhngigkeit f Funktion f Relation f – залежність функція відношення, реляція; Bedingung f Ursache f Wirkung f Grund m Abhngigkeit f – умова причина дія основа залежність; Causa f Finalitt f Okkasionalismus m – причина фінальність, конечність оказіоналізм; Deutung f Intention f Hermeneutik f verstehende Psychologie – тлумачення пояснення інтенція намір герменевтика психологія розуміння; Einstellung f Intention f Raumwahrnehmung f – позиція намір, інтенція сприйняття простору; Geist m Erkenntnis f – дух пізнання; Himmel m Ethik f Gott m – небо етика бог.

Зафіксовано 1007 синонімічних термінів від загальної кількості – 2900, з них повних – 239, часткових – 480, відносних – 288 одиниць.

Простежено і проаналізовано явище антонімії в даній терміносистемі, яке не тільки існує, але й наполегливо прокладає собі дорогу.

Антонімічні взаємовідношення розглядаються на основі методу семантичних опозицій в межах парадигм. Метод опозицій дозволяє представити мовні одиниці, пов'язані відношеннями протилежності контрадикторності, доповнюваності, подібності тощо у тісному взаємозв'язку між собою. Це пояснюється тим, що термін у процесі історичного розвитку може набувати одного або декілька різних семантичних зв'язків. Термін є відображенням протиріччя, діалектичності мовного знака. Доведено, що протиставлення значень термінів найчастіше зустрічається у корелятивних парах. Підкреслюємо, що поширеним є префіксальний спосіб утворення антонімів. Досліджено кореляцію термінів-антонімів у бінарних парадигмах за наявністю полярної семантичної ознаки. Зазначаємо, що визначальним видом опозицій є привативні. Основою привативної опозиції можуть служити різно марковані протичлени з ізольованими одиничними диференційними ознаками. Таке протиставлення характеризується наявністю в одного із протичленів визначеної релевантної семантичної ознаки і відсутністю її в іншому, напр.:


Kosmos m : Chaos m;

Logizitt f : Faktum n;

Sein n : Nichts n.

До привативних належать також терміни-антоніми, що утворені префіксальним способом, а також за допомогою заперечних слів, напр.:

Integration f : Desintegration f ; Psychologismus m: Antipsychologismus m;

Knnen n : Nichtknnen n; Sterblichkeit f : Unsterblichkeit f .

Градуальні опозиції характеризуються в антонімічній бінарній парадигмі різним ступенем симетричного протиставлення семантичних диференційних ознак. Помітна ступенева полярність протичленів (права сторона опозиції). Градуальні опозиції найкраще проглядаються в антонімічно-синонімічних парадигмах, напр.:

Evolution f : Umwlzung f Umsturz m Revolution f;

Universum n : Negation f Nichts n Nirwana n;

Variabilitt f : Stetigkeit f Kontinuitt f Kontinuum n.

Еквіполентні опозиції мають одну інваріантну ознаку і додаткову варіантну (багатомірні відношення), тобто терміни-антоніми можуть утворювати еквіполентні опозиції на основі антонімічно-синонімічних парадигм, напр.:

Herrenmoral f : Sklavenmoral f Herdenmoral f;

Optimismus m : Pessimismus m Skepsis m;

Aktivitt f : Passivitt f Apathie f.

Привативно-диз'юнктивні бінарні опозиції є наслідком полісемічності німецьких філософських термінів. Протичлени знаходяться в антонімічному протиставленні тільки в одному семному значенні, інші семи багатозначного терміна не утворюють корелятивних пар, напр.:

Immoralismus m : Moral f Ethik f;

Extension f : Intensitt f Strke f Anspannung f Spannungsgrad m;

Postprskription f : Prskription f Norm f Proposition f Satz m

Urteil m Behauptung f.

Таким чином, все це є свідченням того, що терміни-антоніми виражають не будь-які протилежні поняття, а обовязково співвідносні, обєднані змістом на основі їх протиставлення.

Виділено і проаналізовано явище синонімії в антонімії, що доводить – одна і та ж термінологічна мовна одиниця може вступати з іншими одночасно в антонімічні та синонімічні відношення, тобто утворювати розширені антонімічно-синонімічні парадигми. Багатство членів синонімічного ряду зумовлює і багатство антонімії. Члени таких синонімічних гнізд (права сторона парадигми), домінантами яких є антонімічні пари, не завжди виступають повними антонімами, що залежить від багатьох чинників: прагматичної оцінки, насиченості, емоційності чи конотації, яку отримує той чи інший термін від філософа у напрямку розвитку філософії історії, напр.:

Attraktion f : Repulsion f Zurckstoung f привабливість : відраза відштовхування;

Liberalismus m : Scholastik f

Konservatismus m Reaktion f лібералізм : схоластика консерватизм реакція

Singularismus m : Dualismus m

Pluralismus m сингуляризм : дуалізм плюралізм

Theismus m : Deismus m Henotheismus m Pantheismus m Pаnentheismus m Atheismus m теїзм : деїзм генотеїзм пантеїзм панентеїзм атеїзм.

Наведені приклади є яскравим свідченням