LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії у сучасному французькому медійному дискурсі

віртуального мовця та вираження віртуального погляду є власне мовні засоби, а саме питальна та заперечна конструкції, конектори, модалізатори тощо.

7. Засобами представлення комунікативного акту, висловлювання або висловлення іншого виступають форми переданої мови. Представлення комунікативної ситуації може бути описане в термінах теорії мовленнєвих актів з виділенням відповідної домінанти: локутивної, ілокутивної або перлокутивної. Визначення домінантного аспекту мовленнєвого акту зумовлюється семантикою оператора вводу первісного висловлення.

8. У французькій медійній аналітиці представлено такі лінгвопрагматичні засоби поліфонізації:

1) структурно-композиційні: форми переданої мови;

2) структурно-синтаксичні: питальна та заперечна конструкції;

3) структурно-семантичні: конектори, модалізатори, прислівники, звороти;

4) лексико-семантичні: контекстуально зумовлені засоби. До них відносяться соціо-дискурсивні, індивідуально-дискурсивні та іншомовні засоби;

5) семантичні: моделі семантичної інтерпретації, що актуалізуються в контексті.

9. Читач має змогу інтерпретувати співвідношення голосів журналіста і соціального актора завдяки моделям семантичної інтерпретації, що задаються журналістом і дозволяють встановити присутність голосу іншого. Основними моделями семантичної інтерпретації у дискурсі преси є модалізація, аксіологізація, аспектуалізація, позиціонування, аргументування, перформативність.

10. Окрім соціо-дискурсивного та комунікативного, французький дискурс преси характеризується інтердискурсивним та інтертекстуальним вимірами поліфонії. Інтердискурсивність є однією з визначальних рис аналітичних жанрів сучасного французького дискурсу преси. Інтердискурсивність поліфонії у вузькому розумінні утворюється внаслідок взаємодії різних дискурсивних формацій. Інтертекстуальна поліфонія розглядається як прихована цитація прецедентних текстів та висловлень і не є характерною для аналітичних жанрів французької преси.

Поліфонія виконує в аналітичних жанрах такі функції:

1) текстотвірні функції: власне поліфонізації, наративна, дескриптивна;

2) прагмакомунікативні функції: аргументативна, полемізації, інформативна, сугестивна, ілюстрації, дискурсивної портретизації;

3) семантичні функції: аспектуалізації, аксіологізації, модалізації.

Французькі аналітичні жанри визначаються різним типом поліфонічної організації, основними критеріями якої є ступінь поліфонізації та ступінь поліфонічної експліцитності/імпліцитності.

Таким чином, поліфонія як одна з основних функціонально-семантичних категорій дискурсу преси визначає всі аспекти даного типу дискурсу: його структуру, функціонування, семантичну та прагмакомунікативну орієнтацію.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Соболь О. Ю. Еволюція поглядів на явище поліфонії і перспективи подальших досліджень // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – Випуск 16. Книга 2. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 217-221.

2. Соболь О. Ю. Поліфонія як інтердискурсивне явище // Мова і культура. – К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. VI. Ч. 3. – С. 127-134.

3. Соболь О. Ю. Поліфонічне функціонування прямої мови в жанрі аналітичної статті // Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Ужгород: ПП Підголіцин П. Ю., 2006. – С. 419-431.

4. Соболь О. Ю. Порівняльний аналіз поліфонічного функціонування прямої мови в жанрах аналітичної статті, інформаційної статті та інтерв'ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – Вип. 9. – К.: Логос, 2006. – С. 268-281.

5. Соболь О. Ю. Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – Вип.. 16. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С. 169-176.

6. Соболь О. Ю. Питання у французькому дискурсі преси: поліфонічний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. – Випуск 5. – Ужгород: ПП Обручар В. В., 2007. – С. 217-226.

7. Соболь О. Поліфонічне функціонування прагматичних конекторів у французькому дискурсі преси // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26. – С. 293-301.

8. Соболь О. Ю. Семантичні засоби вираження репрезентованого погляду як способу створення поліфонії у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – Вип. 11. – К.: Логос, 2007. – С. 302-311.


АНОТАЦІЯ


Соболь О.Ю. Лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії у сучасному французькому медійному дискурсі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвопрагматичних засобів вираження поліфонії у жанрі аналітичної статті сучасного французького дискурсу преси. Поліфонія розглядається у прагматичному, комунікативному, семантичному та дискурсивному аспектах з точки зору її соціально-дискурсивної та інтердискурсивної природи. Досліджуються типи соціальних акторів як носіїв певних голосів та поглядів, а також форми і способи позначення їх комунікативної присутності. У ході дослідження були виділені наступні лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії: структурно-синтаксичні, структурно-семантичні, лексико-семантичні, семантичні. Вводиться поняття фокусу взаємодії голосів, який виступає єдиним критерієм класифікації типів поліфонії за способом взаємодії голосів. Розглядається специфіка інтердискурсивного та інтертекстуального типів поліфонії у дискурсі преси. Виділяються функції поліфонії та типи поліфонічної організації аналітичної статті. Доводиться основоположний характер поліфонії в дискурсі преси, яка набуває статусу визначальної категорії медійного дискурсу.


Ключові слова: поліфонія, інтердискурсивність, інтертекстуальність, жанр аналітичної статті, фокус взаємодії голосів, модель семантичної інтерпретації, французька мова.


ABSTRACT


Sobol O.Yu. Linguistic and pragmatic means of expressing polyphony in modern French media discourse. – Manuscript.

A thesis for the Candidate Degree in Philology, Specialty 10.02.05 – Romanic Languages. – Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2007.

The thesis is devoted to the analysis of linguistic and pragmatic means of expressing polyphony in the genre of analytic article in modern French press discourse. Polyphony is considered in pragmatic, communicative, semantic and discursive aspects from the point of view of its social-discursive and interdiscursive nature. The work examines the types of social actors as bearers of