LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвопрагматичні характеристики питальних речень у сучасній французькій мові

17


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
АНДРУСЬ Лідія Анатоліївна
УДК 81'367.322=133.1
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.05 – романські мови


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі французької філології

Київського національного університету іменіТараса Шевченка.Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор

Бурбело Валентина Броніславівна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

професор кафедри французької філології


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Корбозерова Ніна Миколаївна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри

іспанської та італійської філології


кандидат філологічних наук, доцент

Ігнатова Ольга Іванівна,

Київський гуманітарний інститут,

завідувач кафедри французької філології


Провідна установа: Харківській національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди

МОН України, кафедра романської

філології.


Захист відбудеться "20" квітня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 із захисту дисертацій на здобуття

наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ,

бул. Тараса Шевченка, 14


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського

національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 58, к.10).Автореферат розісланий "19" березня 2007 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради к. філол. наук. Алєксєєва І.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Проблема питальності є однією з важливих проблем сучасної лінгвістики. Важливість дослідження питальних речень визначається двома критеріями: по-перше, тим ключовим положенням, яке займає питання в процесі комунікації; по-друге, тісним зв'язком проблеми питальності з іншими проблемами мовознавства, а саме асиметрії синтаксичної форми і семантичного значення, незбігу мовленнєвої і екстралінгвальної реакції у питально-відповідній єдності; поліфонією мовного знаку і т. ін. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених проблемі питальності, низка важливих аспектів питальних речень, в першу чергу семантичних і прагматичних, залишаються дотепер мало дослідженими. У лінгвістичній традиції та сучасних теоріях вивчення питальних речень можна виділити такі напрями: семантико-інформативний (Ж.Дюбуа, І. дю Белле); синтактико-семантичний (Л.Теньєр); когнітивно-семантичний (Д. де Трасі); логіко-семантичний (граматика Пор-Рояля); прагматико-семантичний (А.Мартіне, Л.Чейф, Дж.Лайонз). Останнім часом інтерес зосереджується на вивченні функціонального аспекту мовлення. Зокрема слід визначити семантико-прагматичний аналіз англійських інтерогативиів, проведений О.Г.Почепцовим, Є.О.Маліковою, Л.І.Чайкою. Проте, робіт, які б досліджували в комплексі функціональні і прагматичні аспекти французьких інтерогативів, немає.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше питальні речення французької мови досліджуються комплексно в рамках категорії інтерогативності, з урахуванням структурних, семантичних, прагматичних ознак, також розглядається спектр смислів, що передається інтерогативними формами французької мови з урахуванням комунікативної ситуації, комунікативних ролей, компетенцій і мовленнєвого жанру.

Актуальність дослідження зумовлено перш за все тим, що його виконано у руслі нового лінгвопрагматичного напрямку вітчизняної та зарубіжної лінгвістики, зорієнтованого на вивчення процесів мовленнєвої комунікативної взаємодії, факторів успішної мовленнєвої діяльності, комунікативних стратегій і тактик мовця та слухача, збалансованості мовленнєвих тактик відповідно до комунікативних інтенцій суб'єкта мовлення, явища інтерсуб'єктивності. З цих причин виникає потреба вивчати одиниці мови з погляду їх функціонування як комунікативних засобів, а не лише як певної структури або пропозиційних конструктів. Звідси витікає, що комунікативнийаналіз інтерогативів перш за все повинен бути спрямований на вивчення конкретних смислів, які можуть передаватися у формі питання, окрім цього, на з'ясування місця інтерогативів у сукупності мовленнєвих актів і функцій та їхньої реалізації за допомогою відповідних мовленнєвих стратегій.

Дослідження представляє собою лінгвопрагматичний аналіз інтерогативів як висловлень, що не лише виражають значення питальності, але й набувають смислів інших типів модально-інтенційних висловлень в залежності від сукупності чинників, які пов'язано з комунікативною ситуацією та відповідним мовленнєвим жанром.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в рамках теми, що розроблялася на кафедрі французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових процесів", затверджену Міністерством освіти і науки України (код 01БФ0147-01). Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №3 від 18.11.2002 року.

Метою дослідження є виявлення основних лінгвопрагматичних характеристик інтерогативів сучасної французької мови та їх функціонування в різних комунікативних ситуаціях і мовленнєвих жанрах.

Мета роботи зумовлює такі завдання:

вивчення традиційних та сучасних теорій дослідження питальних речень у різних напрямах мовознавства;

встановлення статусу питальних речень у його співвідношенні з іншими структурними типами речень;

виявлення інформаційного аспекту питальності шляхом визначення семантичних лакун;

дослідження семантичного аспекту питальності та визначення відповідних семантичних типів питальних речень;

встановлення основних характеристик питальних речень як мовленнєвих актів.

Об'єктом дослідження є структурні, семантичні, прагматичні характеристики французьких інтерогативів.