LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвориторичні особливості сучасного лейбористського дискурсу Великої Британії

possible..." [Blair, Iraq, January, 1998]; "There are bound to be setbacks. We will face them, determinedly. There are bound to be attacks. We will respond to them, robustly" [Blair, 08.01.1999].

ВИСНОВКИ

Результати аналізу сучасного політичного дискурсу лейбористів дозволили визначити основні риси лейбористського дискурсу та виокремити компоненти ідіостилю прем'єр - міністра Тоні Блера.

Основними рисами сучасного лейбористського дискурсу слід вважати:

* антропоспрямованість, залежність від когнітивних, соціальних і культурних факторів;

* футуральну перспективу висловлення, яка досягається за рахунок використання промісивів і лексичних одиниць футуральної семантики;

* звинувачення політичного опонента на фоні акцентування власних досягнень, що реалізується через використання риторичних прийомів контрасту та протиставлення;

* використання політичної реклами, основними компонентами якої є слогани та плакати, в яких поєднуються вербальні та візуальні засоби переконання виборців;

* використання риторичних прийомів протиставлення і повтору як засобів аргументації та когезії;

* використання метафори з метою збільшення експресивності промов та привернення уваги аудиторії.

Основними рисами ідіостилю прем'єр-міністра Тоні Блера слід вважати використання:

* прикметників key, strong та vital з адгерентною позитивною конотацією;

* лексичних одиниць modernise, modernisation та new, які є ключовими словами промов Тоні Блера;

* футуральну перспективу кінцівок промов, яка створюється через використання лексичних одиниць із футуральною семантикою objective, pledge, future, challenge, change, промісивів та оптативних конструкцій;

* словосполучення no doubt, граматичного та лексичного заперечення, висловлень із значенням інтенсивності процесу та еліптичних речень з метою досягнення категоричності.

Дане дисертаційне дослідження є першою спробою комплексного дослідження політичного дискурсу лейбористів Великої Британії. Подальше дослідження в сфері політичного дискурсу може бути зосереджене на маніпулятивних стратегіях і тактиках, комунікативних стратегіях, змінах в ідіолектах політиків, особливостях оформлення політичного дискурсу залежно від національного менталітету, трансформації політичного дискурсу під впливом сучасних інформаційних технологій.


Основні положення дисертації викладені у таких працях:

1. Бєлова А.Д., Жуковець Г.Л. Сучасний лейбористський дискурс у Великобританії (на матеріалі промов прем(єра Тоні Блера) // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. - К.: "Логос", 1998. - С. 3-16.

2. Жуковець Г.Л. Маніфести лейбористської партії Великої Британії як різновид політичного тексту //Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. - К.: "Логос", 1999. - С. 113-125.

3. Жуковець Г.Л. Мовне оформлення ціннісних орієнтацій сучасної Великої Британії // Науковий Вісник Чернівецького університету: Серія "Германська філологія": Зб. наук. праць. - Чернівці: ЧДУ, 1999. - Вип. 60. - С. 135-144.

4. Жуковець Г.Л. Концепт новизни в сучасному політичному дискурсі лейбористів (на матеріалі промов прем(єр-міністра Великої Британії Тоні Блера) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. статей. - К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. - С. 83-88.

5. Жуковець Г.Л. Риторичні прийоми протиставлення та повтору в сучасному політичному дискурсі та принципи їх засвоєння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Серія "Іноземна філологія". - К.: Видавничий центр "Київський університет", 2000. - Вип.30. - С. 76- 78.

6. Жуковець Г.Л. Типові словотвірні моделі в сучасному лейбористському дискурсі (на матеріалі промов членів лейбористської партії з 1997 по 2001 роки) //Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. - К.: "Логос", 2001. - С. 60-65.

7. Жуковець Г.Л. Метафора в сучасному політичному дискурсі лейбористів // Матеріали конференції "Лінгвістика і вербальна комунікація у 21-му столітті: тенденції і перспективи" (16-17 травня 2000 р). - К.: "Логос", 2000. - С. 46-47.

8. Жуковець Г.Л. Слогани як різновид сучасного політичного дискурсу лейбористів (на матеріалі маніфестів та промов членів лейбористського уряду 1996-2000 років) // Наукова спадщина професора Ю.О. Жлуктенка та сучасне мовознавство: Зб. наук. праць. - К.: "Логос", 2000. - С. 91- 95.


Анотації

Жуковець Г.Л. Лінгвориторичні особливості сучасного лейбористського дискурсу Великої Британії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 - германські мови. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2002.

У дисертації запропоновано лінгвориторичний аналіз сучасного лейбористського дискурсу на матеріалі промов прем'єр-міністра Тоні Блера, членів лейбористського уряду та документів лейбористської партії другої половини ХХ століття. Аналіз, проведений з урахуванням антропологічного, когнітивного та соціологічного підходів до аналізу мовних явищ у сучасній лінгвістиці, дозволив виокремити наступні писемні й усні різновиди лейбористського дискурсу: промови, інтерв'ю, дебати в парламенті, маніфести, слогани, плакати та дискурс у мережі Інтернет.

Проаналізовано лексичні, граматичні, стилістичні та риторичні засоби впливу на масову свідомість. Проведений аналіз дозволив виявити лексичні засоби впливу - лексичні одиниці слоганів та плакатів, аксіологеми; стилістичні засоби, найуживанішим з яких є метафора; риторичні - протиставлення та повтор як головні засоби переконання та аргументації у сучасному політичному дискурсі лейбористів. У дисертації проведено аналіз ідіостилю Тоні Блера, що дозволило описати основні елементи ідіостилю прем'єр-міністра Великої Британії.


Ключові слова: політичний дискурс, мовленнєвий вплив, антропоцентричність, соціальний фактор, цінності, ідіолект, метафора, аргументація.Zhukovets, Galina L. Linguistic-rhetorical Analysis of Modern Labour Discourse. - Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 - Germanic Languages. - Kyiv National Taras Shevchenko University. - Kyiv, 2002.

Linguistic-rhetorical analysis of modern Labour discourse is completed on the material Tony Blair's speeches, ministers of the Labour Cabinet and party documents of the second half of the 20th century. Analysis of anthropological, cognitive and social factors, which make an impact on communication, made it possible to distinguish such written and oral types of Labour discourse as speeches, interviews, debates in Parliament, manifestoes, slogans, posters and the discourse of the Internet.

Lexical, grammatical, stylistic and rhetorical means of impact on the addressee are studied: lexical units of slogans and posters; lexemes as the