LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостатистичний підхід до встановлення міжрівневих відносин у мові: лексика і граматика

УДК 81'367.625 (324)

В.В. Жуковська,

викладач

(Житомирський державний університет)

Лінгвостатистичний підхід до встановлення міжрівневих відносин у мові: лексика і граматика

Стаття присвячена дослідженню міжрівневих відносин у мові. За допомогою спеціальних статистичних методів було встановлено залежність між частотою вживання груп словозмінних форм англійського дієслова та його семантикою. Ця залежність зумовлюється як сумісністю чи несумісністю семантики дієслівних одиниць і темпоральної семантики групи словозмінних форм дієслова, так і прагматикою мови.

У сучасній лінгвістиці стало домінуючим розуміння мови як системи взаємопов'язаних елементів. У наукових працях останніх років закріпилася думка, згідно з якою між одиницями різних рівнів мови існує взаємозв'язок та взаємозалежність, тобто реалізація в мові одиниць одного рівня перебуває у залежності від реалізації одиниць іншого рівня [1: 33-34; 2: 252; 3: 44-47; 4: 65-68; 5: 253; 6: 135-139]. Так, проведені дослідження на матеріалі різних функціональний стилів дозволяють стверджувати, що семантика мовної одиниці впливає на її синтаксичну поведінку, що проявляється у вживанні групи одиниць однієї семантики у певних моделях граматичної сполучуваності [2: 252] чи у залежності типу підрядного речення від його лексичного наповнення [4: 65-68].

В останні роки особливої актуальності набуло квантативно орієнтоване дослідження міжрівневих зв'язків у мові, яке отримало назву "мовна синергетика" (language synergetics). Виявлення залежностей між різними рівнями мови, розкриття їх механізмів та пояснення причин має значення як для теорії мовознавства, оскільки сприяє кращому розумінню взаємозв'язку мовних одиниць та функціонуванню мови в цілому, так і для практики володіння мовою. Наша стаття присвячена дослідженню взаємозв'язку між семантикою дієслів певної лексико-семантичної групи та частотою вживання груп особових словозмінних форм англійського дієслова у художніх творах жанру популярного політичного роману, яке проводилося на матеріалі творів Т.Кленсі Debt of Honor [7: 990] та Ф.Форсайта Icon [8: 567].

Статистично досліджувані одиниці мають бути чітко визначені. При визначенні кількості форм у словозмінній парадигмі англійського дієслова ми дотримуємося таких принципів:

1. Категорія часу в англійській мові представлена опозицією Non-Past (теперішній) – Past (минулий). Конструкції shall/will+Infinitive (should/would+Infinitive) є сполученнями модального дієслова з інфінітивом і не входять до словозмінної парадигми англійського дієслова.

2. Граматична категорія виду в англійській мові представлена опозицією Continuous : Non-Continuous. Перфектні форми є окремою категорією часової віднесеності.

3. Граматична категорія стану в англійській мові представлена опозицією Active : Passive, причому пасив включає периферійні форми get-Passive.

4. Граматична категорія способу англійського дієслова представлена протиставленням дійсного способу – наказовому, а категорія умовного способу не включається до дієслівної парадигми; форми, що належать до неї, визнаються сполученнями модальних дієслів з інфінітивом або неозначеними чи перфектними часовими формами, значення яких розширюється.

6. Система словозмінних форм дієслова включає як інваріантні дієслівні форми, так і регулярні варіантні форми.

Дослідження проводилось на матеріалі 8 дієслівних лексико-семантичних груп (ЛСГ дієслів "Комунікації", "Розумової діяльності", "Поповнення недостатності "зсередини" та володіння суб'єктом", "Нейтральної дії на живий об'єкт", "Перетворюючої та ушкоджуючої дії на неживий об'єкт", "Поповнення недостатності "ззовні", "Нейтральної дії на живий об'єкт" та "Перешкоди"). Відбір вищезазначених лексико-семантичних груп дієслів обумовлено жанровою специфікою досліджуваних творів, адже будь-який літературний твір свідчить про детермінованість стилю не тільки і не стільки багатством авторського набору експресивних засобів, скільки стилем жанру та темою чи, іншими словами, загальним планом твору, який формується об'єктивним змістом [9: 200]. Саме жанр та тематика твору вимагають від письменника добору дієслівної лексики певних лексико-семантичних груп.

Проведення розрахунків щодо кожної групи словозмінних форм дієслова для встановлення існування / неіснування залежності між семантикою дієслівної ЛСГ та частотою її вживання у певній словозмінній формі за допомогою альтернативних таблиць дало можливість встановити позитивні статистично значимі зв'язки між окремими дієслівними ЛСГ та певними групами словозмінних форм. Оскільки критерій хі-квадрат дозволяє лише встановити наявність або відсутність зв'язку між ознаками, але не його ступінь чи міру, тому наступним кроком дослідження стало обрахування ступеня зв'язку між ними з використанням коефіцієнта взаємної спряженості (Ф). Величина останнього може набувати значень від -1 до +1, тобто коефіцієнт показує не тільки ступінь взаємозв'язку ознак, але й "напрямок" їх спряженості [10:82-83].

Після комплексу обчислень встановлено, що не всі досліджувані нами лексико-семантичні групи дієслів мають статистично значущі зв'язки з групами особових словозмінних форм англійського дієслова. Так, ЛСГ дієслів "Перешкода" не має взагалі таких зв'язків. Найбільшу кількість статистично значимих зв'язків виявлено у ЛСГ "Перетворююча та ушкоджуюча дія на неживий об'єкт" (чотири) та "Нейтральна дія на неживий об'єкт" (три). Лексико-семантичні групи "Комунікація", "Поповнення недостатності "ззовні", "Поповнення недостатності "зсередини" силами суб'єкта та володіння суб'єктом", "Нейтральна дія на живий об'єкт" мають по два позитивних статистично значимих зв'язки. ЛСГ "Розумова діяльність" має один позитивний статистично значущий зв'язок. Розглянемо окремо кожну лексико-семантичну групу дієслів і встановимо характер зв'язків семантики дієслів певної ЛСГ із групами словозмінних форм дієслова. Різні значення критерію c2 та коефіцієнта взаємної спряженості (Ф) показують різний ступінь зв'язків (сильніший або слабший) між окремими лексико-семантичними групами англійських дієслів та групами словозмінних форм.

Таким чином, у ЛСГ дієслів "Перетворююча та ушкоджуюча дія