LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостатистичний підхід до встановлення міжрівневих відносин у мові: лексика і граматика

часових форм претеритного плану. Крім цього, це обумовлено прагматичними особливостями актів комунікації, що відтворюють інші комунікативні акти, які відбувалися в минулому [5: 199]. Дієслова комунікації також супроводжують мову персонажів, тобто вживаються в авторській мові. Звідси за допомогою Past Indefinite дієслова комунікації мають велику частоту вживання завдяки прагматичним умовам.

"I always thought he was slimy." She handed it back. [7: 346]

"Many would," he answered, rather courageously, all thought. [7: 150]

Крім семантики, певний вплив на вживання дієслів цієї ЛСГ має прагматичний фактор: ці дієслівні одиниці передають також процес протікання спілкування, що проходить в даний момент, та вживаються у діалогічному мовленні:

"...One American citizen injured, they think, just one, and not real serious, but he'sasking to be evacuated soonest." [7: 448]

" ...He isn't saying friendly stuff, but we are laying it on them pretty hard, y'know?" [7: 282]

Дієслова ЛСГ "Розумова діяльність" виявили позитивні статистично значущі зв'язки лише в групі Non-Past Indefinite (c2=223,07, Ф=0,15), хоча частота вживання дієслів цієї семантики у групі словозмінних форм Past Indefinite є набагато вищою. Проте підрахунки для зазначеної групи словозмінних форм свідчать, що показник критерію c2 є меншим за критичне значення, а звідси відсутність зв'язку між дієслівною лексикою ЛСГ "Розумова діяльність" та групою словозмінних форм Past Indefinite. Такі ж результати показують і підрахунки інших дослідників [5: 120; 3: 45]. Наявність зв'язку із групою Non-Past Indefinite зумовлена, на нашу думку, прагматикою мови, адже дієслова цього підкласу переважно вживаються в діалогічному мовленні:

"So, what do you think of Vietnam?" asked the remaining man. [8: 29]

"I'm going to keep this. I think maybe the President needs to read it, too." [7: 232]

Отже, отримані за допомогою спеціальних статистичних методів дані свідчать, що дієсловам певної семантики відповідають певні групи словозмінних форм дієслова. Результати нашого дослідження, отримані на матеріалі творів жанру популярного політичного роману, підтверджують наявність певного зв'язку між частотою вживання груп словозмінних форм англійського дієслова та його семантикою. З одного боку цей зв'язок обумовлюється сумісністю / несумісністю семантики дієслівних одиниць і темпоральної семантики групи словозмінних форм дієслова, з іншого – прагматикою мови. Перспективним, на нашу думку, є проведення подальших досліджень, спрямованих на виявлення взаємозв'язків та взаємозалежностей між одиницями інших мовних рівнів на матеріалі різних функціональних стилів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Андреев Н.Д. Типология отношений между грамматическими категориями слова и его семантикой // Типология грамматических категорий. Мещаниновские чтения 1973. – М., 1973. – С. 33-34.

 • Бунтина Т.А. Взаимосвязь лексико-семантических и грамматических характеристик английского глагола в функциональном стиле: Дис. ...канд филол. наук: 10.02.04. – Днепропетровск, 1979. – 252 с.

 • Дмитриева Л.Ф. О влиянии лексической семантики глаголов на функциональное проявление их видовременных черт в современном английском языке // Романо-германское языкознание. – Выпуск 9. – Минск: Вышэйшая школа, 1979. – С. 44-47.

 • Борковская М.Л., Левицкий В.В. Межуровневые отношения в языке: лексика и синтаксис // Вісник Харківського університету. – №352: Коммуникативные аспекты лингвистики и методики преподавания иностранных языков. – Харьков: Основа, 1991. – С. 65-68.

 • Лучак М.М. Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові: Дис. ...канд філол.наук: 10.02.04. – Чернівці, 2003. – 253 с.

 • Нагорна С.С. Закономірності функціонування дієслів у сучасних англомовних наукових текстах// Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія "Філологія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2003. – Т.6, №2. – С. 135-139.

 • T. Clancy. Debt of Honor. – New York.:Penguin Putnam Inc., 1995. – 990 p.

 • F.Forsyth. Icon. – New York.:Bantam Books, 1997. – 567 p.

 • Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. – М.: Наука, 1975. – 229 с.

 • Тулдава Ю.А. О применении коэффициентов сопряженности в лингвистике // Тезисы докладов науч. конф. "Прикладная лингвистика и автоматический анализ текста". – Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1988. – С. 82-83.

 • Салыщев В.А., Фатыхова Л.А. К вопросу о глаголах неполной парадигмы залога в английском языке // Вопросы анализа специального текста. – Уфа: Башкирский госуниверситет, 1982. – С. 92-96.

 • Панчук С.А. Лингвистические основы тематичности художественного текста: Дис. ...канд. филол. наук: 10.02.04. – Ленинград, 1984. – 186 с.


  Матеріал надійшов до редакції 8.11.2004 р.

  Жуковская В.В. Лингвостатистический поход к установлению межуровневых отношений в языке: лексика и грамматика.

  Статья посвящена исследованию межуровневых отношений в языке. С помощью специальных статистических методов была установлена зависимость между частотой употребления групп словоизменительных форм английского глагола и его семантикой. Эта зависимость обусловливается, во-первых, совместимостью или несовместимостью семантики глагольных единиц и темпоральной семантики группы словоизменительных форм глагола, а, во-вторых, прагматикой языка.

  Zhukovska V.V. Lingual Statistical Approach to Studying Interrelation Between the Language Levels: Lexis and Grammar.

  The article studies interrelation between the language levels. With the help of special statistical methods the interdependence between frequency of the English verb groups of conjugation forms and its semantics was established. Firstly, this interdependence is conditioned by the compatability/incompatability between the verb semantics and temporal semantics of the group of verb conjugation forms and, secondly, by the language pragmatics.


 •