LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістика творення образу України в українській поезії другої половини ХХ століття

функції експресем, ці поняття збагачують символіку громадянської лірики другої половини ХХ століття, набувають підвищеної емоційності, створюють психологічний світ поетичного відчуття свого коріння та родоводу.

Особливістю використання гідронімів при змалюванні образу України у поетичних творах, які аналізуються, є введення цих ВН у контекст, що містить лексику на позначення сучасних понять і пов'язаних з ними дій. У цих випадках створюються індивідуальні символи з метою осмислити сучасну дійсність через посередництво традиційних поетичних образів-символів.

Мотив відродження духовності в Україні, що став одним з провідних у поезії другої половини ХХ століття, набуває нового осмислення і словесного втілення. У багатьох творах назви міських об'єктів, церков та храмів, наприклад, площа Контрактова, Лавра, Подол, Золоті Ворота, Байкове кладовище виступають символами України, її минулого, матеріальної культури батьківщини.

У поетичних текстах другої половини ХХ століття ВН-ороніми зберігають не лише частину свого символічного значення, його узагальнюючий зміст. Але разом з тим ВН семантичного комплексу "ландшафт країни": Холодна балка, Дике поле, Савур-могила, Бабин Яр, Кам'янські тераси, Карпатські гори, Тарасова гора, Чорногора, Великий Луг, Чорний шлях, Карпати створюють не тільки картини географічних особливостей простору України, а й виступають носіями символічних значень історичних та духовних витоків народу.

У мові поезій другої половини ХХ століття найчисельнішу групу становлять історичні імена. Вони вживаються не тільки в історичних творах, а й в публіцистично-декларативних, соціально-побутових, інтимних. Історичні ВН охоплюють минуле України, зокрема доби язичництва, Київської Русі, козаччини, українського Ренесансу та розвитку України аж до другої половини ХХ століття. З історичним колоритом поетичних творів пов'язані імена міфічних героїв та язичницьких богів Дажбога, Стрибога, Перуна, Ярила, Сварога, Кия, Хорива, Щека, Божа, Бояна, вжиті відповідно до контексту та ВН-імена князів Київської Русі Володимира, Святослава, Ярослава, Олега, Данила, Мстислава, Ізяслава, Мономаха, Ігоря, Ростислава, Всеволода, Мала, Ольги, Євпраксії, Анни, Рогніди.

Літературно-художні імена семантичного комплексу "Український Ренесанс та розвиток України до другої половини ХХ століття", відтворені письменниками, мають тенденцію до актуалізації всіх елементів своєї лексико-семантичної структури. Відродження таких імен спричинене прагненням поетів до створення концептуальних символів. Адже саме твори класичної літератури були завжди невичерпним джерелом ідей, сюжетів, образів та зображальних засобів.

Окремою лексико-семантичною одиницею у структурі образу України є імена сучасників, відомі читачеві в зв'язку з подіями суспільно-політичного життя України другої половини ХХ століття.

Створений митцями образ України став неповторним і оригінальним явищем у процесі збагачення й розвитку виражально-зображальних засобів поетичної мови другої половини ХХ століття.


Результати дисертаційного дослідження викладено у таких публікаціях:

Словесна символіка – як засіб виховання учнів (на матеріалі роману О. Гончара "Собор") // Зб. тез і доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, присвячної 75-річчю від дня народження О. Т. Гончара – Херсон, 1993.

Вплив національної символіки на формування громадянської свідомості молоді // Матеріали науково-практичної конференції "Шляхи реалізації Закону про мови в південно-східному регіоні України". – Херсон, 1994.

Полісемія образів-символів у творчості Д. Марковича // Дивослово, 1995. – № 12. – С. 49-50.

Своєрідність символіки поетичних образів Ліни Костенко / на матеріалі Циклу "Коротко — як діагноз" // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Поетика художнього тексту". АН вищої школи України. Інституту українознавства Київського ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. — Київ – Херсон, 1996. – С. 284-286.

До проблеми мовного символу // Зб. наукових праць, присвячених пам'яті професора С. Б. Самійленка. Ч. І. – Запоріжжя, 1996. – С. 25-27.

Образ України у мові поезій для молодших школярів // Науково-методичний збірник "Проблеми розбудови національної освіти". Ч. І – ІІІ. – К., 1997. – С.91-95.

Специфіка поетичної мови в аспекті лінгвостилістики //Науково-методичний збірник "Проблеми розбудови національної освіти". Ч. І. – К., 1997. – с. 242-244.

Формування духовності молодого покоління символами правіри українського народу // Зб. наукових праць ХДПУ. Бюллетень ВАК України 1997 р. – № 4. – Херсон, 1998. – С. 231-234. (у співавторстві).

Ойконімія поетичниї творів другої половини ХХ століття як складова образу України: Зб. наукових праць "Південний архів" (філологічні науки). – Вип. І. – Херсон, 1998. — Бюлетень ВАК України 1997 р., № 4 – С. 99—105.

Хороніми у семантиці образу України (на матеріалі поезії другої половини ХХ століття): Зб. наукових праць "Південний архів" (філологічні науки).– Вип. І. –Херсон, 1998. – Бюлетень ВАК України 1997 р., № 4 с. 108—113.

Ключові слова: образ України, мала батьківщина, символічний образ, семантичний комплекс, онім, власна назва (ВН ), рослинна номінація, номен, мікрообраз, макрообраз, семантична паралель.


АНОТАЦІЯ

Шапошникова І. В. "Лінгвостилістика творення образу України в українській поезії другої половини ХХ століття".

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 — українська мова.

Запорізький державний університет, 1999 р.

У роботі вперше зроблено спробу комплексного аналізу лексико-семнатичної структури образу України у мові поезій другої половини ХХ століття.

Визначені семантичні комплекси та мікрообрази, які є складовими мікрообразу України у системі лексичних засобів поетичної мови аналізованого періоду.

Комплексний лексико-семантичний аналіз номенів на позначення часопросторових реалій у структурі образу України розширює уявлення про лінгвостилістичні особливості аналізованих творів. Матеріали та висновки, що містяться у дослідженні, можуть бути використані при написанні праць узагальнюючого характеру з лінгвостилістики та при укладенні Словника образів і символів української поезії другої половини ХХ століття.

Ключові слова: образ України, мала батьківщина, символічний образ, семантичний комплекс, онім, власна назва (ВН ), рослинна номінація, номен, мікрообраз, макрообраз, семантична паралель.


АННОТАЦИЯ

Шапошникова И. В. "Лингвостилистика создания образа Украины в украинской поезии второй половины ХХ столетия".

Дисертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01. – украинский язык.

Запорожский государственный университет, 1999 год.

В работе впервые сделана попытка комплексного анализа