LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршівхарківський національний університет

імені В.Н. Каразіна
Дук Поліна Олександрівна


УДК 811.112.2'38

Лінгвостилістична характеристика

німецьких гумористичних віршів
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Автореферат

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата філологічних наук
Харків – 2007Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі германської філології Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

кандидат філологічних наук, доцент

Перлина Юлія Георгіївна,

доцент кафедри германської філології Дніпропетровського

національного університету


Офіційні опоненти:


доктор філологічних наук, професор

Козловський Віктор Володимирович,

професор кафедри германської філології

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка


кандидат філологічних наук, доцент

сотнИкова Світлана Іванівна,

доцент кафедри німецької філології та перекладу

Харківського національного університету

імені В.Н. КаразінаЗахист відбудеться " 21 " листопада 2007 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.

З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.


Автореферат розіслано " 12 " жовтня 2007 р.Вчений секретар доктор філологічних наук

спеціалізованої вченої ради А.П. Мартинюк

Загальна характеристика роботи


Реферовану дисертацію присвячено здійсненому на базі функціонального підходу комплексному дослідженню лінгвостилістичних особливостей німецькомовних гумористичних віршів та ролі цих особливостей у створенні комічного ефекту.

В останні десятиліття спостерігається зростання інтересу лінгвістів до проблеми комічного та його реалізації в тексті (В. З. Санніков, О. Б. Шонь, Ю. В. Щуріна, H. Bachmaier, R. Jurzik, Т. Karrer, J. Szczepaniak). Одним із провідних напрямків лінгвістичних досліджень, що склався в кінці ХХ – початку ХХІ ст., є комплексне вивчення тексту як продукту мовленнєвої діяльності, який являє собою складну систему, чиї смисл і функції знаходяться під впливом знань, інтенцій і дій комунікантів, їх компетенції та соціальних стереотипів, відображених у мовних структурах (Ф. С. Бацевич, І. А. Бехта, В. З. Дем'янков, Г. В. Колшанський, О. С. Кубрякова, К. Я. Кусько, О. В. Лещак, В. Н. Порус, Е. О. Сєліванова, К. С. Серажим, G. Brunner, К. Cho). Такий функціональний підхід до мови як засобу людської діяльності, комунікації та пізнання і, зокрема, розуміння того, що ґрунтовне дослідження мовного матеріалу неможливе без аналізу факторів, що визначають його породження та сприйняття, його роль у комунікативній ситуації, виводить лінгвостилістичні дослідження комічного на новий рівень.

У вітчизняній науці останнього часу посилюється тенденція до вивчення в рамках лінгвостилістики та лінгвістики тексту німецькомовних малих літературно-художніх форм комічної спрямованості, утім увагу дослідників було зосереджено переважно на окремих історично укорінених жанрах: афоризм (Т. І. Манякіна), епіграма (Ю. Г. Перлина), анекдот (М. О. Гонтар, Л. Кузнєцова, Ю. Є. Савченко), байка (Л. С. Піхтовнікова) та ін. Встановлені мовні, структурно-композиційні, прагматичні характеристики перелічених жанрів, досліджені типові для них механізми та мовні засоби створення комічного ефекту, прослідковано історичні модифікації жанрів. Але питання про лінгвостилістичну природу комічних текстів залишається недостатньо вивченим і потребує подальшої розробки на конкретних текстах. Так, внаслідок стрімкого розвитку засобів масової інформації та комунікації наприкінці ХХ ст. гумористичні вірші стали помітним явищем серед інших малих літературних форм. При цьому вони залишаються практично не вивченими: на сьогодні ані у вітчизняній, ані в німецькій філології не існує ґрунтовних досліджень гумористичних віршів, у поодиноких роботах (Х. Хельмерс) гумористичні вірші розглядаються фрагментарно поряд із багатьма іншими формами комічної поезії.

Актуальність теми зумовлена загальною функціональною спрямованістю сучасної лінгвістики, а також зростаючою роллю гумористичних віршів у німецькомовній культурі при їх майже повній недослідженості. З огляду на це назрілою є проблема комплексного лінгвостилістичного аналізу означеного типу тексту і розробки питання про природу комічного і механізм створення комічного ефекту в гумористичних віршах. Виявлення лінгвостилістичних характеристик останніх на базі функціонального підходу, що дає змогу упорядкувати новий матеріал та доповнити розуміння ієрархічної системи стилів, становить наукове завдання роботи.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми "Функціональна семантика і прагматика мовних одиниць", яка розробляється кафедрою германської філології Дніпропетровського національного університету (протокол № 9 засідання вченої ради ДНУ від 11.11.1999 р.).

Основна мета дослідження полягає у визначенні типу тексту гумористичний вірш шляхом комплексного аналізу лінгвостилістичних характеристик гумористичних віршів і механізмів створення комічного ефекту, а також у розробці лінгвостилістичної типології досліджуваних текстів.

Досягнення цієї мети передбачає розв'язання таких конкретних завдань:

  • з'ясувати ґенезу сучасних гумористичних віршів і визначити роль та місце цього типу тексту в ієрархії стилістичних систем і у гумористичному дискурсі;

  • визначити характерні для гумористичних віршів умови виникнення комічного ефекту й механізм його створення;

  • виявити стильові риси типу тексту гумористичний вірш і описати варіанти прояву цих рис у конкретних текстах;

  • встановити роль кожної зі стильових рис у створенні комічного ефекту вірша;

  • визначити та систематизувати мовні засоби створення комічного в гумористичних віршах;

  • здійснити лінгвостилістичну типологію німецькомовних гумористичних віршів, попередньо розробивши відповідну методику.

Об'єктом дослідження є тип тексту німецький гумористичний вірш.

Предмет дослідження становлять лінгвостилістичні особливості, що характеризують гумористичні вірші як самостійний тип тексту.

Матеріалом дослідження слугували німецькомовні гумористичні вірші кінця ХХ – початку ХХІ ст., опубліковані переважно