LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичний аспект вживання контактного і дистантного простого повтору в сучасній англійській мові

Е.Ф. Маліновський. Лінгвостилістичний аспект вживання контактного і дистантного простого повтору в сучасній англійській мові

УДК 811.111'81'367'81'38

Е.Ф. Маліновський,

старший викладач

(Державний агроекологічний університет, м. Житомир)

Лінгвостилістичний аспект вживання контактного і дистантного простого повтору в сучасній англійській мові

У статті розглянуті деякі лінгвостилістичні особливості вживання контактного і дистантного простого повтору в сучасній англійській мові

Під терміном "лексичний повтор" можна розуміти два явища, в залежності від того, що ми розуміємо під мовою: мова як процес чи результат цього процесу [1:20]. Розуміючи мову як процес, можна за робочим визначенням вважати повтором (в даному випадку простим повтором) вторинне (або неодноразове) відтворення в певному відрізку мови лексичної одиниці (слова або словосполучення).

Дане визначення акцентує увагу, перш за все, на формальних категоріальних ознаках повтору. Саме з формальної точки зору повтори можна вважати тавтологічно сталими комплексами, що характеризуються певним (обмеженим) набором структур.

Ці комплекси можуть розглядатись як:

 • семантичне дублювання, яке часто ототожнюється з редуплікацією та плеоназмом:

  "Well, with that Revere started moving, and, when he started to move, he moved fast." (Eleven American Stories. A Tooth For Paul Revere, p.134);

 • синтаксичне дублювання (редуплікація граматичної структури речення):

  "– I thought I was doing a good deed. – Of course you did. Of course you did." (J.Steinbeck. The Winter Of Our Discontent, p.219);

 • Носії певного стилістичного значення [2:24]:

  "Ellen is a girl-girl-girl and thirteen to boot, sweet and sad, gay and delicate, sickly when she needs it." (J.Steinbeck. The Winter Of Our Discontent, p.70).

  Повтори не слід розглядати лише як формальну надлишковість. Вони належать до актуалізаторів експресії і виконують такі функції: 1) надання мовленню емоційної виразності; 2) інтенсифікація ознаки; 3) показник емоційного стану; 4) модальна (або моделююча) функція. [3:5-6].

  Безперечно, художня значущість повтору базується на тому, що лексичний повтор містить в собі повтор фонетичний, а синтаксичний повтор підхоплює повтор словесний. Зовнішня ж гармонійність повтору приводить до стилістичного ефекту, який ми й визначаємо як естетичну експресивність.

  Вивчення морфологічних значень, які передаються повтором, з позицій функціонально-семантичних полів дозволяє стверджувати, що повтор – периферійний засіб трьох функціонально-семантичних полів: аспектуальності, компаративності та нумеральності. Повтор передає категоріальні значення і входить до складу різних мікрополів: тривалості, ітеративності, процесуальності, множинності, високого ступеня якості [4:17]. Якщо за критерій брати синтаксис, то типи надлишкових конструкцій будуть такі:

 • Повне структурно-семантичне дублювання.

  "First thing to do was to call Mary and tell her I had to be a little late. Yes, but hurry, hurry, hurry. News, news, news." (J.Steinbeck. The Winter Of Our Discontent, p.201)

 • Часткове структурно-семантичне дублювання з подальшим розгортуванням.

  "He preferred to come on innocent – innocent and perplexed, and even dumb-looking." (S. Bellow. More Die Of Heartbreak, p.7)

  3.Часткове структурно-семантичне дублювання з його згортуванням [5:9-13]

  "But the time ist't quite ripe yet – not quite ripe." (Eleven American Stories. A Tooth For Paul Revere, p.134)

  Розуміючи мову як текст, тобто результат мовного процесу, повтором можна вважати наявність однієї й тієї ж лексичної одиниці в різних частинах одного речення, що розташовані або контактно, або дистантно. Отже, всі повтори можна умовно поділити на контактні чи дистантні.

  Контактний повтор як неодноразове вживання лексем, що слідують одна за одною в межах певного висловлювання має ряд характерних ознак, а саме: 1) мінімально дворазове повторення лексичної одиниці; 2) повторювана мовна одиниця належить до лексичного рівня мови; 3) контактне розташування повторюваних одиниць; 4) непроникненість одиниці; 5) семантична цілісність одиниці; 6) граматична обмеженість повторюваних одиниць [6:117-118].

  Услід за З.М. Саріною [7:8], контактним ми вважаємо повтор, при якому слова, що повторюються, ідуть одне за одним і відокремлюються розділовими знаками, а саме:

  • комою:

  "Good, good. He is a lovely boy." (E. Segal. Man, Woman and Child, p.8)

  "Dead, dead, dead. Who is dead?" (R. Aldington. Death Of A Hero, p.29);

  • крапкою:

  "Hullo, hullo. Hullo!" (R. Aldington. Death Of A Hero, p.30);

  • трьома крапками:

  "Blue water – white sails – tennis – golf – horseback riding – driving, /.../ and kisses...kisses...kisses!" (Th. Dreiser. An American Tragedy, p.534);

  • дефісом:

  "Crash, crash-crash, crash, crash-crash-crash-crash came the whizz-bangs, and the pineapple smell became stronger than ever". (R. Aldington. Death Of A Hero, p.322);

  • знаком оклику:

  "Dreadful! Dreadful!" put in Samuel. "I really can't grasp it yet."
  (Th. Dreiser. An American Tragedy, p.121);

  • знаком питання:

  "And what would the morrow's papers reveal? What? What?"
  (Th. Dreiser. An American Tragedy, p.66);

  • тире:

  "But that's awful. You mean – you mean you own the store?" (J. Steinbeck. The Winter Of Our Discontent, p.209);

  • відсутність будь-яких знаків пунктуації (це залежить, скоріше за все, від індивідуального стилю автора) :

  "When we die everyone will say it was you. You You You." (Z.Smith. White Teeth, p.152).

  На нашу думку, різновидом контактного повтору слід вважати також сполучення слів за допомогою службових частин мови – сполучників та прийменників:

  "Millions and millions, and most of them don't know they're born yet!" (J. B. Priestley. Angel Pavement, p.17-18);

  "She and her father were skiing in Switzerland, moving down a steep slope side by side with an icy wind whipping past them /.../ " (S. Sheldon. Bloodline, p.72);

  "It rained day after day, and week after week, untill Charles could no longer bring himself to check the weather reports." (S.Sheldon. Bloodline, p.53).

  При дистантному повторі слова, що повторюються, можуть бути розділені певною синтаксичною одиницею [8:18]:

  - словом:

  "The menus were mats on the tables, and completely unnecessary. Ribs, ribs and ribs." (J.Grisham. The Firm, p.52);

  • cловосполученням:

  "There seemed to be quotas for these things. There seemed to be quotas for death and starvation" (E. Doctorow. Ragtime, p.45);

  • реченням:

  "All right," Jake said. "All right, all right, all right, kill me, drive me crazy" (W. Saroyan. The Oranges, p.494);

  • декількома реченнями або абзацом:

  "He's lying, I tell you. He's lying. The sonofabitch is lying. I know he's lying." (J.Grisham. The Firm, p.255).

  На думку Р.О. Лєпіної, можна стверджувати, що


 •