LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичний аспект вживання контактного і дистантного простого повтору в сучасній англійській мові

контактність повтору у більшості випадків пов'язана з його факультативністю, оскільки контактний повтор зумовлений найчастіше стилістичними причинами. Дистантний повтор, навпаки, є обов'язковим. Під обов'язковістю повтору мається на увазі обов'язковість позиції, яка в другому реченні повинна бути заповнена або даною лексичною одиницею (суто повтор), або його замінником (займенником, синонімом тощо) [9: 6-7].

Дане твердження здається досить суперечливим, оскільки обов'язковість чи факультативність повтору для структури речення перевіряється:

1) Можливістю (неможливістю) уникнення повтору. Вилучення елементів повтору приводить, перш за все, до втрати стилістичного компоненту, завдяки якому, власне кажучи, і досягається стилістичний ефект. Порівняємо:

"He would never be able to shake it off – never, never, never."(Th. Dreiser. An American tragedy, p.51);

* "He would never be able to shake it off."

Слід зазначити, що при зменшенні кратності елементів повтору (тобто кількості повторюваних одиниць) може втрачатись композиційний та смисловий компоненти висловлювання.

"My old pie", he said. "Oh, daddy, daddy, daddy, daddy, dads, dads, dads." (F.S.Fitzgerald. Babylon Revisited, p.132);

* "My old pie", he said. "Oh, daddy."

2) можливістю (неможливістю) компресії речення. Вилучення повтору з структури речення (або його компресія) приводить не стільки до втрати стилістичного ефекту чи смислового компоненту, скільки до порушення граматичної структури (особливо це стосується форм хезитації):

"I came... I came... I don't know whether I can tell you about myself or not." (Th. Dreiser. An American tragedy, p.492);

* "I came... that is... I don't know whether I can tell you about myself or not".

Уникнення повтору накладає певне відображення на лексичне наповнення конструкції. При компресії речення застосування лексичних одиниць з підвищеною експресивною конотацією є стилістично невиправданим:

"Coloured, Coloured, Coloured," her voice rose passionately. Her fiine eyes flashed." (G.Gordon. Let the day perish, p.36)

* "Coloured," her voice rose passionately. Her fiine eyes flashed."

У даному випадку було б зайвим говорити про факультативність чи обов'язковість повтору, оскільки компресія приведе до порушення відповідності між планом денотації та планом конотації, а отже й до втрати емоційно-експресивного компонента.

3) наявністю (відсутністю) з'єднувального елемента. Особливо це стосується такого виду повтору як полісиндетон, за допомогою якого створюється ритмо-евфонічний та поліфонічний ефект. Опущення з'єднувального сполучника привносить у висловлювання елемент звичайного перерахування:

"The variety of goods that the peddlers sold was staggering: linens and laces, ticking and yarn, leather and meats and vegetables and needles and soft soap and plucked whole chickens and candies and buttons and syrups and shoes." (S.Sheldon. Bloodline, p.77);

* "The variety of goods that the peddlers sold was staggering: linens, laces, tic- king, yarn, leather, meats, vegetables, needles, soft soap, plucked whole chickens, candies, buttons, syrups, shoes."

Якщо ж з'єднувальний елемент є невід'ємною частиною повтору (клішовані вирази), опущення цього елемента неможливе:

"They would insist that Anna read them the tales of ogres and goblins and witches over and over again, and at night Anna would put them to bed, singing them a lullaby /.../." (S. Sheldon. Bloodline, p.30).

4) можливістю (неможливістю) повної заміни контактного повтору дистантним і навпаки. Як контактний, так і дистантний повтор виконують свої, притаманні лише їм, функції. На нашу думку, повна заміна контактного повтору дистантним і, навпаки, може привести або до утворення нового типу повтору, або ж до зменшення чи збільшення емоційного компонента висловлювання і навіть до протиріччя лексико-граматичним нормам його побудови. Порівняємо:

"He looked at her and murmured, "I know, I know. I've hurt you much." (E.Segal. Man, woman and child, p.203);

* "He looked at her and murmured, " I know. I've hurt you so much. I know."

або: "He might have been forty-five; he might have been nearly fifty; it was difficult to tell his exact age." (J.B.Pristley. Angel Pavement, p.10);

* "He might have been, he might have been forty-five, nearly fifty; it was difficult to tell his exact age."

Отже, повтор (як контактний, так і дистантний) несе експресивно-емоційне навантаження, і будь-яка компресія чи звичайне вилучення елементів повтору приводить до втрати як смислового, так і стилістичного компонентів даного відрізка мовлення.

Список використаної літератури

 • Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. - М.: Наука, 1975 – 230 с.

 • Быкасова Л.В. Экспрессивность лингвистического повтора // Личность, речь и юридическая практика (межвузовский сборник научных трудов Донского юридического института).-2001. – Вып. 4. – С. 24-28

 • Актуализаторы экспрессии как неинформативные компоненты речи (на материале англ. языка) / Ефимов Л.П. – Киев,1988.-11с.-Рус.- Деп. в ИНИОН АН СССР 4.04.88, № 33268

 • Мальченко А.А. Повтор в синтаксических конвергенциях: Автореф. дис...канд. филол. наук: 10.02.04 / Моск.госп.пед ин-т им. В.И. Ленина. – М., 1975. – 18 с.

 • Ефимов Л.П. Избыточность средств выражения в синтаксических конструкциях (на материале английского языка): Автореф. дис...канд.филол.наук: 10.02.04 / КГПИИЯ. – К., 1989. – 21 с.

 • Добижа О.А. Лексико-грамматический полный контактный повтор как средство выражения категории множества // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания (межвузовский сборник Ростовского гос.пед.ун-та). – 2001. – Ч. 1. – С. 117-121

 • Сарина З.М. Прагматические основания функционирования повтора в различных речевых формах ( в англоязычном художественном тексте): Автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.04 / - Моск.гос. лингв.ун-т. - М., 1999.-24 с.

 • Баева М.А. Дистантный лексический повтор в ранней прозе Б. Пастернака // Функционирование языковых единиц и грамматических категорий в разных типах и стилях речи. - Уфа: Изд-во Башкирского гос. пед. ин-та, 1997. – Ч. 2. – С. 18-26

 • Лепина Р.А. Роль лексического повтора в семантико-синтаксической организации предложения: Автореф. дис...канд. филол. наук: 10.02.04 / Киев. гос. ун-т им. Шевченко. – К., 1977. – 25 с.


  Матеріал надійшов до редакції 9.03.2004 р.

  Малиновский Э.Ф. Лингвостилистический аспект употребления контактного и дистантного простого повтора в современном английском языке.

  В статье рассмотрены некоторые лингвостилистические особенности употребления контактного простого повтора и дистантного простого повтора в современном английском языке.

  Malinovsky E.F. Linguostylistic Aspect of Using Contact and Distant Simple Repetition in Modern English.

  The paper dwells on some linguostylistic peculiarities of using contact and distant simple repetition in modern English.


 •