LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичний та семантико-когнітивний аспекти поетики Е.Дікінсон

авторській граматичній системі поетеси, де часте порушення загальноприйнятих норм англійської мови через присутність інверсій та еліпсисів компенсується частотністю їх вживання. Паралельні конструкції, включаючи анафору та епіфору, антитезу, порівняння та градацію, слугують ключовими стилістичними прийомами, що визначають ідіостиль Е.Дікінсон, і таким чином є формуючими елементами її поетики. Вживання заперечної частки "не" характерне для поетичних текстів Е.Дікінсон через часте зображення подій, які ніколи не відбувались, не відбудуться чи не можуть відбутися з причини обмеженого життєвого досвіду авторки.

"Фрагментарність" мовлення та перенасичення віршів тире сприяють глибині смислового наповнення, стимулюючи читача експериментувати з баченням словесно-поетичних образів завдяки реконструкції пропущених елементів речень залежно від особливостей світогляду читача. Інший аспект смислової концентрації текстів Е.Дікінсон полягає у їх високій образності, що нагадує емоційний розряд, завдяки ефекту очуднення, який виникає в результаті неконвенційності форми речень та вживання пунктуаційних знаків.

Е.Дікінсон системно використовує інверсії, повтори, паралельні конструкції, тропи, синестезію та словесно-поетичні образи. Відповідно, індивідуально-авторська граматика Е.Дікінсон базується на конвергенції стилістичних засобів і прийомів та концептуальних складових образів.

Світоглядні установки поетеси детерміновані її усамітненим життям та виявляються як концепти, де превалюють контейнер та рух у їх численних виявах залежно від локалізації образу на векторі "позитив-негатив". Усамітнений спосіб життя Е.Дікінсон детермінує шляхи концептуалізації дійсності поетесою, через що додатково до універсальних метафор її концептуальна картина світу містить індивідуально-авторські метафори (життя – це подорож морем, смерть – це невід'ємний елемент буття) та виявляє тенденцію до метонімізації образів (зокрема вживання однини замість множини, частини для позначення цілого).

Е.Дікінсон часто фокусує увагу на непримітних представниках природи (наприклад, малинівці, гусені, маргаритці). Як результат, своєрідність поетики авторки досягається через наповненість концептуального простору її віршів зоо-образами та фіто-образами (птах, бджола, гусінь, метелик, квітка) через виняткову роль природи, яка має значний вплив на формування концептуальної картини світу поетеси.

Для поетики Е.Дікінсон характерною є конвергенція мовленнєвих засобів та концептуальних образів. Це пояснюється тим, що її творчий підхід до віршотвору і поетична майстерність не дозволяють їй замислюватися про необхідність вживання слів, потрібних лише для дотримання рими та утворення правильних синтаксичних структур речень. Інакше це призвело б до втрати повноти змісту, котрий авторка прагне донести.

У випадках, коли Е.Дікінсон говорить від власного імені, сприймати її твори в автобіографічному ключі не раціонально, оскільки поетеса компенсує недолік спілкування з людьми, відправляючись у "подорож" своєї уяви чи створюючи собі уявних друзів за браком реального досвіду спілкування. Відповідно, ліричне "Я" авторки виступає складником її когнітивного стилю.

Виявлення основних складників поетики автора та розробка методики її дослідження у когнітивному руслі є перспективними у плані подальших розвідок поетики авторів не лише поетичних, а й прозових текстів. Важливими можуть бути знахідки зіставного підходу до вивчення поезій та листів Е.Дікінсон, для якої не існує чіткої стильової межі між віршами і листами.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Концептуальні метафори авторського стилю Емілі Дікінсон: лінгвокогнітивний аспект // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: НПУ
  ім. М.П.Драгоманова, 2004. – Т. 46. – С. 168-176.

 • Взаємозв'язок іконічності та метафорики в поетичному здобутку Емілі Дікінсон // Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний стиль (Філологія, педагогіка, психологія): Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. – Вип. 10. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – С. 168-173.

 • Засоби виразності в поезії Емілі Дікінсон як конституенти образу автора // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – Вип. 13. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – С. 43-47.

 • Контекстуальний аспект розвідки образу автора в поезії Емілі Дікінсон // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. –
  Вип. 11. – К.: Київськ. нац. авіац. ун-т, 2005. – С. 127-136.

 • Образи природи в поезії Емілі Дікінсон: семантико-когнітивний аспект // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. –
  Вип. 10. – К.: Київськ. нац. авіац. ун-т, 2005. – С. 111-119.

 • Стилістичні прийоми в авторському стилі Емілі Дікінсон як провідний аспект образу автора // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – Вип. 7. – К.: Київськ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 2005. – С. 5-10.

 • Комплексний підхід до аналізу особливостей поетики Е.Дікінсон: теоретична значущість та перспективи дослідження // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – Вип. 18. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 3-6.

 • Особливості авторського стилю Емілі Дікінсон: лінгвокогнітивний аспект // Матеріали ІІ Міжвузівської конференції молодих учених "Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур". – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 30-32.


  АНОТАЦІЯ

  Безребра Н.Ю. Лінгвостилістичний та семантико-когнітивний аспекти поетики Е.Дікінсон. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2007.

  Дисертація присвячена дослідженню лінгвостилістичного та семантико-когнітивного аспектів поетики Е.Дікінсон на основі комплексного аналізу, розробленого у руслі лінгвостилістичних та когнітивних напрямів. У роботі уточнюється трактування терміну "поетика" з урахуванням положень когнітивної лінгвістики і когнітивної поетики, з'ясовуються складники поняття "поетика" і вивчаються типові ознаки поетики Е.Дікінсон.

  Виявлено, що основними складниками поетики автора виступають його ідіолект, ідіостиль та когнітивний стиль. Ці складники досліджуються за допомогою інтегрованої методики, що залучає розгляд вербального та концептуального аспектів поетичного тексту. Важливим етапом розвідки є врахування мовного і позамовного контексту, що дозволяє пояснити превалювання певних лексичних, графічних, синтаксичних засобів та специфіку образності віршованих текстів авторки.

  Результати роботи доводять, що для поетики Е.Дікінсон характерною є конвергенція не лише домінуючих тропів та фігур (паралелізмів, антитез, інверсії, персоніфікації, метафор, метонімій), а й концептуальних образів (контейнер, рух), що виявляється у гармонії змісту й форми її поетичних текстів.

  Ключові слова: поетика, ідіолект, ідіостиль, когнітивний стиль, лінгвостилістичний / семантико-когнітивний аспекти, тропи, фігури, метафора, образність, концептуальний


 •