LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини двадцятого століття

аналізом різних аспектів прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття, розробкою методики моделювання інваріанта пісенних текстів, а також розкриттям закономірностей стереотипного пісенного текстотворення.

Теоретичне значення роботиполягає в опрацюванні методики аналізу змішаних прозово-поетичних текстів, яка сприяє розкриттю не лише структурних, семантичних і прагматичних особливостей пісенного текстотворення, а й загальних закономірностей побудови будь-якого тексту. Отримані результати є певним внеском у розвиток таких галузей науки про мову, як лінгвістика тексту, лінгвостилістика, лінгвопоетика та когнітивна лінгвістика.

Практичне значення вбачається у можливості використання результатів дослідження у курсі лекцій зі стилістики й інтерпретації тексту (розділи "Поетичні тропи і фігури мовлення", "Стилістика тексту", "Функціональні стилі"), на практичних заняттях з аналітичного читання, у спецкурсі "Когнітивна поетика", а також при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт.

Апробація результатів роботи здійснена на всеукраїнській науковій філологічній конференції "Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики" (Черкаси, 2000); Міжвузівському науково-практичному семінарі з проблем сучасної семіотики "Знак. Символ. Образ" (Черкаси, 2000); на 6-ій всеукраїнській конференції TESOL „The Way Forward to English Language and ESP Teaching in the Third Millenium" (Kиїв, 2001).

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в п'яти статтях, опублікованих у фахових виданнях ВАК України (3,1 др. арк.), і тезах трьох науковихконференцій. Загальний обсяг публікацій – 3,7 др. арк.

Загальний обсяг роботи. Обсяг роботи складає 185 сторінок (у тому числі
2 таблиці і 34 рисунки), загальний обсяг праці разом із бібліографією і додатками становить 358 сторінок. Список використаної літератури включає 235 позицій, з яких 66 джерел іноземними мовами.

Структура роботи. Дисертаціяскладається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу та додатків.

У вступі розкрито актуальність і новизну дослідження, його мету, завдання, об'єкт і предмет аналізу, методи й матеріал дослідження, теоретичне та практичне значення роботи, визначено особистий науковий внесок автора і сформульовано основні положення, що виносяться на захист.

У першому розділі обґрунтовано теоретичні засади розмежування поезії та прози, досліджено аспекти та оператори прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття.

У другому розділі здійснено аналіз складників прозаїзації англомовних пісенних текстів, визначено причини й чинники прозаїзації поезії взагалі та специфіку прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття зокрема, виведено формулу обчислення коефіцієнта прозаїзації.

Третій розділ присвячено аналізу наслідків прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття на матеріалі пісенних текстів групи Beatles шляхом реконструкції текстового інваріанта вказаної групи текстів, описання методики моделювання інваріанта пісенного тексту та виявлення закономірностей стереотипного пісенного текстотворення.

У загальних висновках подано теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, окреслено перспективи подальшого вивчення прозаїзації поетичних творів.

У додатках до дисертації містяться дані кількісного аналізу, таблиці та рисунки, що ілюструють положення, викладені в роботі.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Розділ 1. "Теоретичні засади прозаїзації поетичного мовлення". Розкриття специфіки прозаїзації поетичного тексту потребує визначення аспектів розрізнення поетичного та прозового способів організації мовлення. В результаті критичного аналізу наукових поглядів на співвідношення поезії та прози автором досліджено функціональний, семантичний і структурний аспекти диференціації поезії та прози.

У функціональному аспекті поезія та проза розрізняються на тій підставі, що поезія як художнє мовлення покликана виконувати, насамперед, естетичну функцію, тоді як проза – прагматичну, утилітарну функцію забезпечення комунікативного зв`язку між членами суспільства (Я.Мукаржовський, Р.Барт).

У семантичному аспекті в плані втілення інформації поезію та прозу диференціюють як типи організації дискурсу, що базуються, відповідно, на образному та раціонально-понятійному мисленні (В.В.Виноградов, М.М.Кожина) і репрезентують суб`єктивований та об`єктивований спосіб відображення дійсності (П.М.Поспєлов, Б.В.Томашевський). У плані сприйняття й обробки вербальної інформації поезія та проза розрізняються як такі типи мовлення, що сприймаються й осмислюються більш деавтоматизовано та автоматизовано (В.Б.Шкловський, Ю.М.Лотман).

Структурний аспект передбачає диференціацію поезії та прози як різновидів мовленнєвої організації, де, в основному, акцентується, відповідно, план вираження та план змісту (Р.Якобсон); максимально та мінімально використовуються стилістичні ресурси усіх мовних рівнів (В.В.Виноградов); структура твору є ритмічно організованою або неорганізованою (В.М.Жирмунський, Ю.М.Тинянов).

Під прозаїзацією поетичного твору пропонується розуміти проникнення у структуру поетичного тексту ознак без-бразного зображення дійсності, що знаходить вияв у спрощенні плану вираження твору, позбавленні його ознак стилістичної забарвленості, внесенні в текст елементів розмовного мовлення, внаслідок чого твір сприймається більш автоматично і, певною мірою, втрачає глибину естетичної функціональної спрямованості.

Базовими аспектами прозаїзації поезії є наративізація, або епізація, стилістична нейтралізація, або дестилізація,колоквіалізація та стереотипізація.

Наративізація як об`єктивація авторського відображення дійсності виражається у виборі оповідальної позиції, розповіді від третьої особи, у використанні конкретних найменувань на позначення часу, місця тощо. Наприклад, у пісенному тексті "Biko" (Peter Gabriel) об'єктивація авторського відображення дійсності відбувається, зокрема, через використання хрононіму September '77 та топоніму Port Elizabeth.

Стилістична нейтралізація полягаєу спрощенні плану вираження твору, зменшенні ступеня використання стилістичних прийомів та виразових засобів. Наприклад, у фрагменті пісенного тексту "Skateaway" групи Dire Straits "The cars do the usual dance, / some old cruise, the kerbside crawl; / She is sailing through the crowd; / She tortures