LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини двадцятого століття

синтаксичні еліптичні структури, наприклад, мовленнєві утворення з пропущеним підметом, як правило, вираженим займенником. Менш продуктивними засобами синтаксичної колоквіалізації є прийоми пропущення допоміжних дієслів, прийменників та артиклів. У сфері лексичної організації твору чинником колоквіалізації стає зниження, орозмовлення лексики, наприклад, через вживання прозаїзмів та вульгаризмів: bullshit, babe, baby doll, gonna, wanna, gotta, cause, blue, gal, hi, yeah, c`mon, shit, kinda, getcha, mum, mom, mommy, mama, ma, damn, bum, honky tonk, betcha, lemme, whatcha, wantcha, bloody, kicks, bumpty-dump, whore, pretty, fucking, fuck, moron, buddy, kiss my ass, stinking, catch the blues, drop a line, Daddy, Lordie, musta, bro, bite the dust, buy the farm, how come, brag, folks, cops, do time, jock for a dollar. В АПТ другої половини ХХ століття спостерігаються своєрідні гібридні утворення на зразок shouldna catch the blues, де задіяні всі можливі типи колоквіалізації. Повна нейтральна структура наведеного висловлення могла б мати вигляд: you should not have been so sad.

Дестилізація пісенних текстів реалізується через зменшення ступеня використання таких стилістично маркованих одиниць, як алітерація та асонанс на фонетичному рівні, хіазм, інверсія, перелік та риторичні запитання на синтаксичному рівні і, нарешті, метафора, епітет, художнє порівняння, оксюморон та інші на лексико-семантичному рівні.

Порівняймо фрагменти текстів групи King Crimson "Epitaph" та Whitney Houston "I Will Always Love You". Фрагмент тексту "Epitaph" "When every man is torn apart by nightmares and by dreams; / And silence drowns the screams; / The military band blows the air of normality" є прикладом образного метафоричного мовлення, в якому наявні метафори: man is torn apart by nightmares and by dreams, silence drowns the screams, епітет the air of normality, алітерація silence drowns the screams, антитези nightmares – dreams, silence – screams, nightmares, screams – normality. Рядки тексту "I Will Always Love You" "If I should stay, / I would only be in your way, / So I'll go" репрезентують дестилізоване художнє мовлення, тобто мовлення, позбавлене стилістично маркованих одиниць.

Щодо стереотипізації пісенних текстів на фонетичному рівні, то частотними операторами є клішовані рими, наприклад, day-way-say-stay-play; light-night-tight-right-bright; me-be-see-sea-free; you-do-true-to-too-through-blue; know-go-no-so-show-low; fall-call-all-wall-small-tall-roll-hall; more-door-floor-for-before; long-wrong-song-strong; why-cry-high-eye-sky-die-by-bye-lie. Такі часто відтворювані рими збільшують ступінь автоматизації сприйняття пісенного тексту.

Найбільш частотними одиницями лексичної стереотипізації в АПТ другої половини ХХ століття є фразові кліше: I love you; I need you; you know; broken heart; I am on my knees; dreams come true; deep inside; set free; reason why; (fall) in love; go crazy; get high; only one; on and on; I am blue; I can't be without you; I can't stop loving you; same old; brand new, you are on my mind; you make me cry; hold me tight; till the break of day; break the spell; you are mine; (no) place to hide; the show must go on. Наведені оператори стереотипізації перетворюють текст у зразок неодноразово відтворюваного мовлення.

Внаслідок аналізу співвідношення операторів прозаїзації в дисертації запропоновано формулу обчислення коефіцієнта прозаїзації, який утворює прямо пропорційну кореляцію із сумою показників наративізації, колоквіалізації та стереотипізації і зворотну кореляцію з показником середньої кількості стилістично маркованих одиниць, вжитих у тексті: P = D (E + С + S). У наведеній формулі
P – коефіцієнт прозаїзації, котрий відображає специфіку співвідношення плюс- та мінус-прийомів, E – показник епізації, С – показник колоквіалізації, S – показник стереотипізації, D – показник дестилізації, що вираховується через зворотну залежність від середньої кількості стилістично маркованих одиниць (M): D = 1/M.

Застосування виведеної формули обчислення коефіцієнта прозаїзації дало можливість установити, що еволюція прозаїзації АПТ другої половини
ХХ століття має хвилеподібний характер. Зниження ступеня прозаїзації в період
60-тих років зумовлене впливом руху рок-н-рол, насамперед, в англомовному суспільстві, який запропонував нову антикласичну стилістику організації пісенного тексту, а поступове зростання рівня прозаїзації в період 70-90-тих років пояснюється узуалізацією нових тенденцій у розвитку популярної вокальної творчості.

До позамовних факторів, що визначають особливості АПТ другої половини ХХ століття, відносяться: хронологічна визначеність, тобто час виникнення пісні, наприклад, 90-ті, 80-ті або 70-ті роки; музично-жанрова характеристика, тобто належність до музичного стилю, зокрема, рок, психоделік чи диско, а також тематичні ознаки, наприклад, філософська, інтимна чи соціальна пісня. За результатами аналізу максимально прозаїзованими англомовними пісенними текстами другої половини ХХ століття є соціальні диско-тексти 90-тих років, а мінімально прозаїзованими – філософські психоделік-тексти 60-тих років.
В середньому англомовному пісенному тексті досліджуваного корпусу кількість операторів прозаїзації більше ніж у півтора рази переважає кількість стилістично маркованих одиниць.

Проілюструємо вияви та ступінь прозаїзації на прикладі пісенних текстів "Lady of the Dancing Water" (King Crimson) та "I Just Can't Stop Loving You" (Michael Jackson), в яких розподіл між рядками позначено символом /, а розподіл між куплетами – //.

Так, у тексті "Lady of the Dancing Water":Grass in your hair, stretched just like a lion in the sun, / Restlessly turned, moistened your mouth with your tongue. / Pouring my wine in your eyes caged mine glowing, / Touching your face, my fingers strayed knowing. / I called you my lady of the dancing water. // Blown autumn leaves, shed to the fire where you laid me, / Burn slow to ash just as my days now seem to be. / I feel you still always your eyes glowing / Remembered hours, salt, earth and flowers, flowing. / Farewell, my lady of the dancing water, що складається з 90 лексичних одиниць,
17 слів актуалізують два оператори прозаїзації, а саме: клішовану риму me-be та синтаксичне кліше, виражене повтором структури lady of the dancing water. Прозаїзований сегмент становить біля 19% тексту при показникові прозаїзації 0,08, оскільки текст містить 25 стилістично маркованих одиниць (20%