LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини двадцятого століття

і просторових координатах відображається в семантичній структурі тексту у вигляді типових скриптів "щасливе кохання": I-happy-lover, who is male, in love and excited, acknowledges love, promises eternal love to You-faithful-lover, female, pretty, sexy, who causes love and excites I-happy-lover; та "нещасливе кохання": I-unhappy-lover, who is male, lonely, sad and desperate, complains about, misses and suffers because of You-unfaithful-lover, female, deceitful, who lies to, cheats on, makes jealous, hurts and leaves I-unhappy lover.

У структурному плані в аспекті морфології встановлено, що середній пісенний текст досліджуваної групи, який складається з 168 слів, представлений на 74% повнозначними частинами мови (34% є займенниками, 38% – дієсловами, 15% – іменниками, 8% – прикметниками, 5% – прислівниками), а на 26% – службовими частинами мови (31% – сполучниками, 22% – прийменниками, 21% – частками, 13% – артиклями, 13% – вигуками). Найчастотнішими часовими формами дієслова є Present та Past Indefinite Active.

Стосовно композиції досліджуваних текстів встановлено, що заголовок, як правило, містить 4 слова, а середній рядок – 7 слів. Типовий текст складається з
6 куплетів, а загальна кількість рядків становить 23. Щодо побудови тексту в плані просодії, то домінантними метричними розмірами є хорей, ямб та дактиль,
а домінантні формули рими мають такий вигляд: aabb; aabccb, abab.

У стилістичному аспекті показник наративізації дорівнює 3, а показник колоквіалізації – 19. У типовому тексті міститься 21 оператор стереотипізації (фонетичні оператори: you-do, do-true, you-too; лексичні: I love you, I need you, it's true, I feel blue, you know, break heart, tell me why та інші). Коефіцієнт дестилізації становить 0,05, а коефіцієнт прозаїзації – 1,9, тобто у типовому тексті Beatles операторів прозаїзації міститься майже в 2 рази більше, ніж стилістично маркованих одиниць, що свідчить про значний ступінь прозаїзації текстів досліджуваної групи.

У прагматичному плані інваріантним текстом, що реалізує типовий ілокутивний акт, є текст-емотив, у якому вплив на адресата здійснюється через збудження у нього / неї певної емоції. Досліджені тексти поділяються на дві протилежні аксіологічно позначені різновиди тексту-емотиву: тексти-елятиви та тексти-депресиви. В текстах-елятивах вплив на адресата відбувається через нав'язування йому / їй позитивних емоцій піднесеного стану (англ. elation – піднесеність), а в текстах-депресивах – негативних емоцій пригніченого стану (англ. depression – пригніченість, депресія).

Схему інваріанта досліджуваних текстів можна довільно зобразити у вигляді складної геометричної фігури, в якій прямокутники символізують спільний структурний вимір, еліпси – семантичний вимір, у якому реалізуються протилежно позначені скрипти "щасливе кохання" та "нещасливе кохання", а трикутники – прагматичний позитивно та негативно диференційований вимір (див. рис. 2).

Інваріантний текст містить узагальнені ознаки певної групи реальних текстів. Останні відзначаються більшим або меншим ступенем відповідності до показників інваріанта. Кількісний аналіз показав, що, наприклад, для текстів "Think for Yourself" та "Here, There and Everywhere" характерно більше 90% показників інваріанта, отже ці тексти є типовими, кращими взірцями для досліджуваної групи текстів, що характеризуються максимальним ступенем прозаїзації (Pmax). З іншого боку, для таких текстів, як "Twist and Shout", "Don't Bother Me", "Kansas City" та "Word of Love" властиві від 50% до 60% показників інваріанта, отже їх можна розглядати як мінімально наближені до інваріанта зразки інтимної лірики групи Beatles.

Аналіз показав, що у 99% досліджуваних текстів центральні, тобто типові показники кількісно переважають над периферійними, тобто нетиповими, і лише пісенний текст з чітко вираженими ознаками тексту кантрі "Rocky Raccoon" є віддаленим від інваріанта такою мірою, що в ньому спостерігається перевага периферійних показників над центральними, а також мінімальний ступінь прозаїзації (Pmin).Рис. 2. Схема текстового інваріанта інтимної лірики групи Beatles:

1 – структура інваріанта;

2 – синтактико-морфологічна структура інваріанта;

3 – лінгвостилістична структура інваріанта;

4 – семантика інваріанта;

5 – скрипт "щасливе кохання";

6 – скрипт "нещасливе кохання";

7 – прагматика інваріанта;

8 – тексти- елятиви;

9 – тексти-депресиви


Отримані дані щодо показників наближеності кожного окремого тексту до інваріанта дозволяють створити своєрідну мапу, яка відображає характер скупченості досліджуваних текстів навколо інваріанта (див. рис. 3).

Ми вважаємо доцільним розмежувати увесь простір, заповнений конкретними текстами з огляду на ступінь їхньої наближеності до інваріанта, на 10 зон. Перша зона заповнюється текстами, які мають від 90% до 100% типових показників, друга – від 80% до 90%, третя – від 70% до 80%, четверта – від 60% до 70%, п'ята – від 50% до 60%. З шостої по десяту зони відведено для текстів з перевагою периферійних показників над центральними. Текст, який займає місце в десятій зоні, є максимально віддаленим від інваріанта і більш стилістично маркованим відносно решти пісенних текстів у межах творчості певного автора.

На мапі скупченості інтимних АПТ Beatles навколо інваріанта задіяними є зони з першої по шосту, причому їхня фактична наповнюваність у відсотковому відношенні відображається таким чином: у зоні 6, що відведена для текстів, у яких центральніпоказники становлять від 40% до 50%, розташовано 1% текстового загалу; у зоні 5 (50%-60%) – 4%; у зоні 4 (60%-70%) – 7%; у зоні 3 (70%-80%) – 58%; у зоні 2 (80%-90%) – 28%; у зоні 1 (90%-100%) – 2% досліджуваних текстів, які символічно подано на рис. 3 у вигляді крапок, що позначають тексти, максимально та мінімально наближені до інваріанта.


периферія (зони 6-10) центр (зони 1-5)


текстовий інваріант

.........................

1%. 4%.7% ..58%...28% 2%..1. 2.... 3.... 4 5 6 7 8 9 10 ............................

.... ........................Текст "Rocky Raccoon"

(Pmin) Текст "Think for Yourself"

(Pmax)


Рис. 3. Мапа скупченості пісенних текстів групи