LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини двадцятого століття

Beatles


Таким чином, максимально заповненою виявляється зона 3, в межах якої перебуває типовий текст зі середнім балансом 73% центральних та 27% периферійних показників. Подібні показники має, наприклад, текст "You Are Going to Lose That Girl, який відзначається третім ступенем скупченості текстів навколо інваріанта.

Отже, визначення максимально заповненої зони скупченості певної групи текстів, установлення показників середнього співвідношення між центральними та периферійними показниками, а також виявлення діапазону задіяних зон скупченості дало змогу описати природу семантичної, структурної та прагматичної стереотипізації зокрема та прозаїзації певної групи текстів взагалі.


ВИСНОВКИ

Комплексний підхід до аналізу семантики пісенного тексту уможливлює розгляд співвідношення поезії та прози, по-перше, в їх спільній опозиції до нехудожньої прози і, по-друге, в їх протиставленні в межах сфери художнього мовлення.

Основними диференційними ознаками поетичного та прозового мовлення є, відповідно: естетична та практична функціональна спрямованість, образність і без-бразність, суб`єктивність й об`єктивність відображення дійсності, деавтоматизація й автоматизація сприйняття, актуалізація плану вираження та змісту; стилістична маркованість і нейтральність, ритмічна упорядкованість і неупорядкованість. Таким чином оформлюється прагматична, семантична та структурна тривимірність прозово-поетичного співвідношення.

Прозаїзація поетичного твору, яка визначається у роботі як проникнення ознак прозового способу організації мовлення у структуру поетичного тексту, включає такі складники: наративізацію як об`єктивацію авторської рефлексії, яка позначається використанням конкретних власних назв, що утворюють наративний фон тексту; колоквіалізацію як "орозмовлення" поетичного твору, яке проявляється у використанні розмовних фонетичних, лексичних та синтаксичних структур у ліричному творі, що надають останньому ознак практичного, прозового мовлення; дестилізацію як зниження частоти використання стилістично маркованих одиниць усіх мовних рівнів; стереотипізацію як перетворення поезії на клішований тип мовлення через використання мовленнєвих кліше, стереотипних одиниць, які автоматизують сприйняття твору та максимально нівелюють ефект його очуднення.

Кількісний аналіз особливостей названих складників прозаїзації, проведений на матеріалі англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття, дозволяє визначити формулу прозаїзації P = D (E + C + S), в якій P – коефіцієнт прозаїзації, E – коефіцієнт епізації, C – коефіцієнт колоквіалізації, S – коефіцієнт стереотипізації, D – коефіцієнт дестилізації тексту, через встановлення співвідношення операторів прозаїзації та стилістично маркованих одиниць як окремого поетичного тексту, так і цілої групи поетичних творів. Виведена формула може використовуватися не лише для аналізу прозаїзації пісенних текстів, а й для дослідження будь-яких інших змішаних прозово-поетичних творів.

Операторами прозаїзації АПТ другої половини ХХ століття в аспекті епізації виступають власні назви; дестилізації – прозові мінус-прийоми, що виводяться через зворотну залежність від скупчення стилістично маркованих одиниць у ліричному творі; колоквіалізації – фонетичні та синтаксичні скорочення, а також лексичні прозаїзми, характерні для розмовного мовлення; стереотипізації – клішовані рими, клішовані стилістично порожні повтори та мовленнєві фразові стереотипи.

Застосування методики встановлення ступеня прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття дозволило реконструювати інваріант інтимної лірики групи Beatles, що, у свою чергу, уможливило побудову мапи скупченості вказаного корпусу текстів навколо інваріанта.

Результати аналізу пісенних текстів інтимної лірики групи Beatles з метою розкриття лінгвостилістичної природи їх прозаїзації можуть бути застосовані для аналізу особливостей структурного, семантичного та прагматичного вимірів англомовних пісенних інтимних текстів взагалі, оскільки саме тексти групи Beatles слугували в багатьох аспектах прототипом для творчості більшості інших англомовних популярних виконавців.

У подальшій роботі ми вважаємо доцільним вивчення специфіки прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття, порівняльний аналіз виявів прозаїзації пісенних текстів і літературних віршованих творів, а також дослідження особливостей прозаїзації англомовної й української поезії.

Список опублікованих автором праць за темою дисертації

1. Дестилізація англомовної пісенної лірики другої половини ХХ століття // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во КНЛУ. – Вип. 7. – 2001. – С. 213-220.

2. Експеримент текстемного аналізу пісенних текстів групи Beatles // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: Логос. – Т. XLI. – 2003. – С. 284-292.

3. Колоквіалізація англомовної пісенної лірики другої половини ХХ століття // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. – К.: Логос. – Т. ХХVII. – 2001. – С. 247-345.

4. Лексична та синтаксична демократизація поетичного мовлення в англомовних пісенних ліричних текстах другої половини ХХ століття // Тези всеукраїнської наукової філологічної конференції "Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики" / За ред. акад. В.К.Шпака. – Черкаси: ЧІТІ, 2000. – С. 68-69.

5. Прозаїзація англомовної пісенної лірики другої половини ХХ століття // Південний архів: Зб. наук. пр. – Херсон: Вид-во Херсонського держ. пед. ун-ту. – Вип. XVI. – 2001. – C. 261-264.

6. Семіотичні аспекти прозаїзації пісенної лірики // Знак. Символ. Образ / Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару з проблем сучасної семіотики. – Черкаси. – Вип. 5. – 2000. – С. 130-133.

7. Стереотипізація сучасної англомовної пісенної лірики // Вісник Черкаського ун-ту: Серія Філологічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2001. – C. 64-71.

8. Some Aspects of Modern British and American Song Lylics` Prosaisation // The Way Forward to English Language and ESP Teaching in the Third Millenium /
6th National TESOL Ukraine Conference. – K., 2001. – P. 58-59.


АНОТАЦІЯ

Савицький К.Г. Лінгвостилістичні аспекти прозаїзації англомовних пісенних текстів другої половини ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено дослідженню прозаїзації англомовних пісенних текстів другої