LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки (на матеріалі американської художньої прози)

24


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАОСТРОВСЬКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНАУДК 811.111.'37'373'38

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ

(на матеріалі американської художньої прози)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

ЛЬВІВ - 2001


Дисертація є рукопис.

Робота виконана на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського

національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Кусько Катерина Яківна,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Петрова Наталія Дем 'янівна,

Київський інститут економічного менеджменту,

завідувач кафедри іноземних мов


Кандидат філологічних наук, доцент

Булатецька Людмила Іванівна,

Волинський державний університет

імені Лесі Українки,

декан факультету іноземних мов


Провідна установа: Одеський національний університет

імені Іллі Мечникова,

Міністерство освіти і науки України, М.Одеса


Захист відбудеться "22 " червня 2001р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м.Львів, вул. Університетська, 1.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розісланий "21" травня 2001р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради доцент М.Е.Білинський


Загальна характеристика роботиРеферована дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми лінгвостилістичної реалізації категорії оцінки, передусім за допомогою дієслівних засобів вираження в американській художній прозі. Мовні засоби актуалізації в текстах філософських та логічних категорій привертали увагу дослідників, зокрема В.В.Акуленка та представників його школи (категорія числа, заперечення, означеності чи неозначеності тощо). Але оцінка як філософська і лінгвістична категорія досі залишається обєктом наукових дискусій. Це зумовлено насамперед складністю процесу виникнення оцінки, під час якого те чи інше явище повинно бути не тільки сприйняте, але й зіставлене з існуючою моделлю світу або з особистими уявленнями людини, пропущене через сферу її почуттів і адекватно кваліфіковано.

Оцінка як мовна категорія, що спирається у своїй семантиці на аксіологічну константу, з формального боку виражена за допомогою різнорівневих мовних засобів, особливо лексичних, узагальненого інваріантного значення схвалення/несхвалення дій, процесів, явищ, фактів тощо. Суть та засоби реалізації категорії оцінки представлено у багатьох лінгвістичних працях (Н. Авганова, Ю. Апресян, Н. Арутюнова, І. Арнольд, О. Ахманова, Л. Барлас, Е. Вайгла, В. Василенко, О. Волошина, О. Галкіна-Федорук, О. Зубов, В. Кирилова, С. Колесник, Т. Космеда, В. Кузнєцова, Г. Колшанський, Н. Лукянова, В. Мальцев, Е. Мєднікова, О. Петрищева, Н. Разінкіна, М. Ретунська, Ю. Степанов, Й. Стернін, О. Федотова, R. Hare, N. Chomsky, R. Perry).

Досліджувались переважно питання реалізації категорії оцінки шляхом використання прикметників та прислівників, при цьому увага зосереджувалась переважно на вираженні негативної оцінки. Недостатньо вивчені шляхи і методи реалізації цієї категорії дієслівними засобами, що й визначило тему дисертації, спеціально присвячену вивченню дієслівних засобів реалізації оцінки, які ще не були обєктом спеціального дослідження.

Актуальність дослідження дієслівних засобів категорії оцінки зумовлена їх значним семантико-стилістичним потенціалом у структурі англомовних художніх творів, їх когнітивними, дискурсними та ергономічними можливостями під кутом зору взаємодії мовних явищ з явищами інших наукових сфер – філософської, соціальної, психологічної тощо. З позиції зазначених наукових парадигм дослідження дієслівних засобів категорії оцінки здійснюється вперше.

Звязок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукових тем "Структура та тенденції розвитку германських і романських мов" та "Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов на гуманітарних факультетах вузів" (№ державної реєстрації 0100U001459), які виконують науковці факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. (Тема затверджена радою Львівського національного університету, протокол №19/5 від 22 травня 1996 року; уточнено 29 листопада 2000 р. – протокол №20/11).

Обєкт дослідження - лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки в американській художній прозі.

Предмет аналізу - лексичні, стилістичні, семантичні та морфологічні функціональні характеристики мовних одиниць, що виражають поняття оцінки.

Мета дослідження - виявлення та комплексне вивчення засобів вираження категорії оцінки на матеріалі американської художньої прози. Досягнення мети передбачає розв'язання наступних завдань:

виявити філософські та лінгвістичні кореляції у дискурсній структурі оцінки;

встановити корпус мовних засобів оцінки в художньому тексті;

вивчити взаємозвязок категорії оцінки з іншими категоріями художнього тексту;

типологізувати мовні засоби категорії оцінки в художньому тексті;

  • визначити прагматичний потенціал дієслівних засобів реалізації категорії оцінки в художньому творі;

  • визначити типологію дієслоівних засобів оцінки в англомовних текстах;

  • простежити когнітивний зміст та прагмастилістичну функціональність дієслівних форм в американській художній прозі.

    Матеріалом дослідження слугували 8000 фрагментів реалізації категорії оцінки, відібраних методом суцільної вибірки з художньої прози американських письменників ХХ ст. А. Хейлі, І. Шоу, К. та Дж. Кольєрів, Т.Б. Костейна, а також вибірки з англомовних лексикографічних джерел.

    Методика дослідження комплексна. Визначальною основою аналізу є комплексний структурно-функціональний метод, який передбачає інтерпретацію художньо-мовленнєвих явищ з широких філологічних, у т.ч. дискурсних, позицій. У дисертації використано методику дефініційного, семного і контекстологічного аналізів у поєднанні з описовою методикою, а також порівняльно-зіставні прийоми статистичного та структурно-семантичного методу.

    Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній вперше здійснено комплексне лінгвостилістичне вивчення дієслівних, зокрема модальних, засобів реалізації аксіологічної прагматики у художньому тексті, виявлено віртуальні експліцитні та імпліцитні можливості оцінки в


  •