LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки (на матеріалі американської художньої прози)

синтаксичному рівні), свідчить про те, що типовою формою оцінки на синтаксичному рівні є словосполучення 30,17%, висловлювання 23,84%, речення 21,36%, слова 12,45%, абзац 11,7%.

У роботі ми виділили для спеціального дослідження дієслівні засоби реалізації категорії оцінки. Аналіз дієслівних лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) дав змогу побудувати семантичне поле вираження поняття оцінки, виділити ядро поля та периферійну зону.

Ми зафіксували наступні варіанти семантичного дієслівного поля "оцінка": 1) дієслова-індикатори, тобто ті, які наголошують на оцінці; 2) дієслова-репрезентанти (дієслова, що самі експлікують оцінку); 3) дієслова-звязки; 4) модальні дієслова.

До першої групи дієслів-оцінок, що входять у лексико-семантичне поле (ЛСП) "оцінка" ми відносимо дієслова, які можна диференціювати на:

а) дієслова-індикатори мислення: know, think, believe, suppose, find, guess, consider, realize, see, suggest, understand. У це ЛСП, окрім дієслів, яким притаманна сема ментальності, ми відносимо також дієслова see, find, оскільки перше з них містить не лише основне значення "бачити", а й значення ментального сприйняття, формування ментального образу, інтелектуального розуміння "думати", а дієслово find означає "дізнаватися про щось", "зауважувати", "спостерігати", що також стосується сфери ментальності. Наприклад: George Washington himself found him 'as able, candid, and honest member as any at the Convention (Сolliers : 209); He saw society as divided into two distinct, contrasting and innately antagonistic sphere (Сolliers : 53);

б) дієслова-індикатори мовлення: say, call, describe, observe, point out, characterize, note.

Порівнявши результати кількісного та якісного аналізів, ми згрупували дієслова-індикатори за семантичною ознакою у відповідні ЛСП. Ядром ЛСП "мислення" вважаємо дієслово to know. Ядром ЛСП "мовлення" - дієслово to say. Усі ці дієслова у художньому творі пов'язані з субєктивною оцінкою окремого індивідуума або соціума в цілому і, водночас, - з оцінкою автора. Ці дієслова можуть подавати оцінку лише в канві художнього твору, оскільки оцінна сема їм фактично непритаманна. В окремих випадках деякі з них виконують роль дієслів-оцінок, тобто можуть володіти контекстуально оцінними семами, як скажімо, дієслова to know, to think. Ці дієслова як дієслова-індикатори завжди експліцитні, а як дієслова-оцінки можуть бути як експліцитні, так і імпліцитні. Дієслово "knоw" саме не передає оцінку, але вказує на неї, наприклад: Не knew it really wasn't the city he was thinking of, and she knew it too (Shaw : 280).

До другої групи (дієслова-репрезентанти) ми відносимо:

а) дієслова з наявною диференційною семою оцінки: to like, to hate. Оскільки в плані змісту оцінка поділяється на позитивну (меліоративну) і негативну (пейоративну), то ці дієслова є характерними дієсловами-репрезентантами категорії оцінки. Вони виражають експліцитну оцінку, оскільки їхній структурі, як і прикметникам good/bad, притаманна оцінна сема. Беручи до уваги значущість дієслів to like, to hate як репрезентантів позитивної і негативної оцінок, ми виділили два основних ЛСП:

1) ЛСП дієслова to like. Дієслово to like (подобатися) містить у собі позитивну оцінку і є ядром цього поля не за частотністю вживання у досліджуваних нами творах, а за вагомими семантичними ознаками, оскільки воно за цими ознаками може замінити інші дієслова даного поля. Воно є найзагальніше за значенням, означає не занадто сильне і глибоке почуття, яке має інтелектуальну та емоційну основу, позбавлене специфічних форм прояву, і з таким же успіхом осмислюється як вираження постійних властивостей людини (симпатія, прихильність) або її дійсного стану задоволення to like, хоча існують об'єкти (батьки, діти, друзі, співвітчизники, батьківщина, свобода, життя) стосовно до яких вважається доречнішим почуття любові(to love), ніж простої симпатії (to like). Отже, love припускає набагато більшу глибину переживання або прихильності, аніж like, однак, як і like, love не вказує на якісь зовнішні вияви любові і відображає це почуття або як постійну властивість людини, або як її актуальний стан: to love one's profession (one's friends, one's children, one's teachers, one's native place). До цього поля ми також відносимо низку дієслів, які утворюють його периферію, а саме: love, enjoy, amuse, admire, please, appreciate, respect;

2) ЛСП дієлова to hate. До цього ЛСП, якому притаманна негативна оцінка, ми також відносимо і дієслова: dislike, disgust, blame, annoy, irritate. Ядром ЛСП пейоративної оцінки, тобто оцінки зі знаком (-) є дієслово to hate, а усі інші дієслова є периферійні. Дієслово to hate особливо продуктивне, стосовно людини воно означає стійке почуття ненависті, ворожості, відкритої або прихованої злоби, бажання спричинити зло ненависній людині і знищити її, щодо речей, явищ глибоку внутрішню відразу і бажання уникнути контакту з відповідним обєктом або позбавитись від повязаних з ним болісних асоціацій.1

ЛСП дієслів категорії "оцінка" це лексичне угрупування, домінанти яких є антонімічною парою to like to hate. Елементи цієї групи обєднані загальним семантичним компонентом семою "оцінка" і рядом синтагматичних і парадигматичних характеристик.

Дієслова-оцінки, які належать до ЛСП як позитивної, так і негативної оцінки у поєднанні з заперечною часткою not, змінюють свою семантичну ознаку і трансформують позитивне значення (+) у негативне (-) і навпаки. Дієслово to like із заперечною часткою not набуває такого ж негативного значення як і дієслово to dislike. Наприклад: 'I dont like women of leisure', he said (Shaw : 281); Not all of the delegates liked the idea of a bicameral Congress (Colliers : 109).

Дієслова з семантичною ознакою негативності, тобто зі знаком (-), переходять у ЛСП дієслів, які виражають позитивну ознаку, знак (+): "You hate me" - "I dont hate anybody" (Shaw : 276);

б) дієслова, які набувають контекстуальної оцінки. Серед дієслів-оцінок, окрім тих, що належать до ЛСП to like to hate, можна виділити ще низку дієслів, які в рамках певного контексту виражають меліоративну чи пейоративну оцінку.

Результати наших досліджень засвідчили, що до цієї категорії дієслів, які експлікують своє значення лише в контексті, належать дієслова: agree, doubt, hope, hesitate, regret, want, wish, approve, value, adopt, pride, praise, fail, kill, trouble, worry, expect, admit, envy, dream.

Ці дієслова, як і дієслова-індикатори, не володіють диференційною оцінною семою, тобто не забезпечують оцінної інваріантності смислової структури слова, але відображають різні оцінні асоціації у конкретних ситуаціях вживання слова в художньому творі і відповідно набувають контекстуальну оцінну сему в тексті, створюючи конотативні, оцінно-змістові відтінки до інваріантного значення, наприклад: Nim found himself regretting what had just passed between himself and Harry London. He wondered if their friendship would ever be quite the same again rather doubted it (Hailey : 459);

в) дієслова-замінники. Особливе місце серед дієслів-оцінок займають дієслова to do i to be. Деякі дослідники відносять do до дієслівного субститута і розглядають його як