LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки (на матеріалі американської художньої прози)

категоризацію модальностів англійському дієслові, ми дійшли висновку, що лексична категоризація модальності в дієслові представлена нерегулярно лексичною, регулярно лексичною і лексико-граматичною категоризацією. У першому випадку мова йде про понятійно-зумовлені модалізовані дієслова, які є вихідним рангом категоріальної градації. У другому маються на увазі структурно-зумовлені модалізовані дієслова і багатозначні дієслова з модалізованим значенням. У третьому випадку ми розглядаємо англійські модальні дієслoвa, близькі до статусу службових слів, які є одним із граматичних засобів мови. Модальна ознака в семантиці дієслова системно зумовлена модально-мотивуючими ознаками.

Реалізація модального значення в художньому творі залежить від способу інтеграції мовних (лексичних та граматичних) засобів вираження модальності в реченні. Лексичні виразники передані модальними словами, модальними дієсловами, а граматичні умовним способом дієслова. Усі вони у певному контексті реалізують категорію оцінки. Категорія модальності та категорія оцінки це корелюючі поняття; різниця між ними полягає у ступені інтенсивності вираження відношення субєкта до обєкта. Оцінюючи певний обєкт чи явище, субєкт не лише констатує своє ставлення до нього, а й виражає відношення, яке випливає з його розуміння "дійсного світу" порівняно з ідеальним.


ВИСНОВКИ

В основі даного дослідження лежить розуміння оцінки як філологічної, лінгвостилістичної категорії. Ми прагнули розвинути і поглибити розуміння цього поняття у філософсько-філологічній єдності.

Предметом спеціального дослідження в діапазоні проблеми були питання морфологічних та синтаксичних особливостей реалізації категорії оцінки в художньому тексті: порівняльно-зіставні аспекти орієнтовані на виявлення загальних лексико-семантичних закономірностей і специфічних особливостей функціонування в системі, а також вживання в художньому мовленні дієслів аксіологічної тематики.

Відповідно до мовної структури категорію оцінки можна простежити:

1) на лексико-семантичному рівні, де оцінний компонент виділяється у словах конкретної оцінки за певною конкретною рисою, а саме: за зовнішністю, особливостями мови, розумовою діяльністю, характером, вміннями і навичками;

2) на морфологічному рівні до слів-оцінок належать прикметники, прислівники, іменники, дієслова, домінуюче значення яких - це вираження негативного чи позитивного ставлення субєкта оцінки до обєкта;

3) на синтаксичному рівні (слова, словосполучення, висловлювання, речення, абзац). Типовою формою оцінки на цьому рівні є словосполучення, далі йдуть висловлювання, речення, слова і абзац.

Основна частина нашого дослідження присвячена дієсловам аксіологічної тематики, які ми диференціювали на: а) дієслова-індикатори; б) дієслова-зв'язки; в) дієслова-репрезентанти; г) модальні дієслова. Особливо вагомими серед них є дієслова-репрезентанти концепта to like/to hate. Обєднуючи аксіологічні дієслівні одиниці у тексті в одну підсистему (на основі їх функціональної та семантико-аксіологічної спільності), ми одночасно беремо до уваги той факт, що аксіологічний фон художнього твору не є однорідним, а дієслова аксіологічної тематики в художньому творі не однотипні у двох аспектах:

а) з погляду співвідношення між денотативно-сигніфікативним та конотативним змістом у структурі їх значення;

б) з погляду кореляції (ієрархії) між конотативними компонентами, які є складовими конотативного змісту слова у художньому творі.

Мовна категорія оцінки у художньому творі здійснюється в різних проявах і відтінках аксіологічних значень, які функціонально і прагматично зумовлені. Для передачі цих аксіологічних значень адекватними є ті, які відповідають авторським функціональним завданням, віртуально його творчій потенції та методологічним засадам. Сукупність аксіологічних значень та шляхів їх лінгвостилістичної реалізації в художньому тексті утворює своєрідну систему вираження аксіологічних значень і є складовою частиною всієї системи художнього стилю. Дослідження цієї системи, у тому числі з огляду системного, узагальненого вивчення мовних засобів реалізації категорії оцінки один із напрямів подальшого вивчення цієї проблеми оцінки.


Основні положення дисертації викладені у таких публікаціях:

1. Засоби мовної реалізації категорії оцінки (на матеріалі прози А. Хейлі та К. Кольєра)//Іноземна філологія. Львів, 1994. Вип. №107. С.81-85.

2. Оцінна модальність та засоби її реалізації в структурі англомовного літературно-художнього тексту//Іноземна філологія. Львів, 1999. Вип. №111. С.185-189.

3. Типологія дієслівних засобів реалізації категорії оцінки в англомовній художній прозі//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. 2000. Вип.1. С.140-143.

4. Категорія оцінки у структурі англомовного художнього тексту: теоретичні аспекти, мовні засоби реалізації//Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. Колективна монографія (за ред. д-ра філол. наук, проф. К.Я.Кусько). Львів: Світ, 1996. С.89-98.

5. Реалізація категорії оцінки на лексико-семантичному рівні у структурі літературно-художнього тексту//Іноземний текст за фахом: Лінгводидактичні аспекти. Колективна монографія (за ред. д-ра філол. наук, проф. К.Я.Кусько). Львів: Світ, 1998. С.69-74.

6. Категория оценки как обект исследования. Деп. рукопись в ИНИОН АН СССР. № 42323 от 06.07.1990. 9 с.

7. Лексико-семантическая категория оценки//Лингвометодические аспект преподавания иностраннх язков в вузе: Материал Всесоюзной межвузовской научно-практической конференции. Петрозаводск, 1992. С.61-63.

8. Дієслівна оцінка в структурі художнього тексту та її когезійний потенціал//Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики: Тези Міжнародної наукової конференції викладачів іноземних мов вузів. Львів, 1992. С.137-138.

9. Зіставна характеристика семантики модальних дієслів//Матеріали міжнародної наукової конференції "Семантика мови і тексту". Івано-Франківськ, 1993. С.229-230.

10. Когнітивні аспекти категорії оцінки//Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 1996. С.185.


Островська О.М. Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки ( на матеріалі американської художньої прози). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 германські мови. Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів – 2001.

Дисертація присвячена вивченню природи і суті категорії оцінки у філософському та лінгвістичному розумінні, а також її експлікації за допомогою лінгвостилістичних засобів. У роботі уточнюється і доповнюється визначення поняття "оцінка". Здійснено диференціацію мовних засобів реалізації категорії оцінки на лексико-семантичному, морфологічному та синтаксичному рівнях. Обрунтовується необхідність визначення денотативної та конотативної аксіологічної дієслівної семантики. Досліджуються особливості лінгвістичної реалізації дієслівних засобів категорії оцінки в художньому тексті з урахуванням категорії модальності як корелюючого поняття. Визначено та системно описано лексико-семантичні поля