LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажа (на матеріалі англомовної пригодницької прози ХІХ - ХХ ст.)

Manuscript.

Thesis for the degree of the Candidate of Sciences in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Odesa Il'ia Mechnikov National University, Odesa, 2002.

The dissertation focuses on the investigation of linguostylistic devices used in the creation of stereotyped personage image in belles-lettres adventure texts. It is revealed that characteristics or qualities – the criteria of stereotype – are divided into external and ethical. These qualities, formed on the basis of author's axiological statements, are repeated throughout different texts of the same genre. The meliorative or pejorative estimations are regarded as the typical feature of the adventure novel. Proceeding from author's attitude towards main characters, we can distinguish two types of them – Hero and Antagonist. The regularity in the organization and usage of formalized linguistic elements in portrait descriptions makes it possible to work out constant lexical structures of the stereotyped personage. Positive and negative stereotypes cause both formalized lexicons for describing characters and a template of images in similies and metaphors used in the creation of leit-motifs.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність обраної теми визначається її узгодженням із загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на поглиблене вивчення стилістичного функціонування комунікативних та номінативних ресурсів мовної системи у рамках художнього твору; потребою дослідження принципів відбору та використання мовних засобів передачі оцінного аксіологічного ставлення до предмету висловлювання з метою досягнення певних прагматичних результатів.

Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвостилістичних засобів створення образу стереотипного персонажа (далі СП) пригодницького англомовного роману. В художніх творах ці засоби є характеристиками СП (у даній роботі ми розглядаємо стереотипи Героя та Антагоніста) та у своїй сукупності утворюють словесно-художні портрети, які служать основним засобом розкриття образів цих персонажів. Стереотипізація являє собою узагальнення об'єктів реальності, яке характеризується стандартністю, канонічністю образів. Процес стереотипізації виконує інтегративну функцію, синтезуючи предметний та функціональний зміст, семантичну та оцінну, прагматичну та естетичну спрямованість твору художньої літератури, який може розглядатися як певна інформаційна система. Ця система не тільки надає достовірність явищам дійсності, яка відображається, але й являє собою реалізацію канону відповідного виду комунікативної діяльності автора щодо створення твору, конструкції його образів. Тобто авторське оцінне ставлення до образу персонажа, що утворюється, формує певну модель, схему мовного втілення цього персонажа. Отже в художньому тексті реалізується усвідомлений ретельний підбір мовних засобів характеристики персонажу. Організація мовного матеріалу описів та її використання у творі залежать від конкретної мети письменника, яка тісно пов'язана із сутністю образу діючої особи.

Зв'язок робот із науковими темами. Дисертацію було виконано в межах держбюджетної теми Міністерства освіти України "Функціонування мовних одиниць сучасної англійської мови", що розробляється в Херсонському державному педагогічному університеті (тема затверджена вченою радою ХДПУ, протокол № 5 від 27 січня 1996 року).

Мета дослідження полягає у тому, щоб визначити поняття "стереотипний персонаж художнього твору", проаналізувати принципи вибору й стилістичного функціонування відповідного комплексу мовних одиниць та закономірності вираження ними даного поняття, виявити та описати основні функціональні типи СП в англомовній пригодницькій літературі XIX-XX ст., які були виявлені в ході дослідження: Героя та Антагоніста. Поставлена загальна мета зумовлює поетапне розв'язання таких завдань:

  • визначення поняття "стереотипний персонаж художнього твору";

  • виділення критеріїв стереотипності персонажа;

  • опис основних типів СП, що функціонують у пригодницькій літературі XIX-XX ст.;

  • визначення мовного складу портретного опису СП, виявлення мовних одиниць, що найчастіше використовуються авторами пригодницьких романів, класифікація лінгвостилістичних засобів утворення образу СП у художньому творі;

  • аналіз стилістичних можливостей морфологічних, синтаксичних та семасіологічних мовних засобів створення образу СП у художньому тексті пригодницького твору в англомовній літературі;

  • виявлення закономірностей організації та використання у персонажному та авторському мовленні мовних засобів, які реалізують ознаки СП.

Об'єктом дисертаційного дослідження є образи СП англомовного пригодницького художнього твору, у якому чітко виділяється авторське аксіологічне ставлення до діючої особи (у формі однозначних, категоричних оцінок його зовнішності та поведінки). В центрі уваги – дихотомічність персонажної системи літературного твору даного жанру, що дозволяє виділяти два основні види стереотипного персонажа. Такими є Герой та Антагоніст.

Предмет дослідження в дисертації – композиційно-мовленнєві засоби створення образу СП пригодницьких творів англомовних авторів, а саме – портретні описи стереотипного персонажа. Специфіка об'єкта аналізу обмежила рамки дослідження двома основними оцінними ставленнями автора – позитивним та негативним: таке виокремлення не є безпідставним, тому що контрастність образів головних діючих осіб являє собою характерну рису пригодницьких творів. Оцінка міститься як у змістовній структурі тексту, так й у засобі його мовної реалізації. Таким чином, вивчення системи мовних засобів, які націлені на упереджене зображення протиборствуючих сторін, має безперечний евристичний інтерес, оскільки пояснює змістовно-мовну специфіку текстів відповідного жанру.

Матеріалом дослідженняслужили портретні характеристики (у кількості 2 296 описових фрагментів) 19 негативних та, відповідно, 19 позитивних СП, відібраних методом суцільної вибірки з текстів 39 пригодницьких романів англомовних авторів XIX-XX ст. загальним обсягом близько 12 197 сторінок.

Методика дослідження носить комплексний характер: аналітичний або описовий метод використовується при ідентифікації типів СП та описі їх основних ознак; кількісний метод та метод компонентного аналізу – для визначення об'єктивних показників досліджуваного явища. Методика компаративного та опозиційного аналізу застосовувалася при розкритті механізмів появи антитетичних стереотипів Героя та Антагоніста. Дослідження функціонування лінгвостилістичних засобів опису СП зумовило використання методів спостереження та елементів контекстуального