LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажа (на матеріалі англомовної пригодницької прози ХІХ - ХХ ст.)

СП: 77,4% усіх оцінних слововживань складають іменники та прикметники. Стереотипи персонажів у пригодницькій літературі зумовили формалізацію лексичних засобів, що використовуються в портретних описах Героїв та Антагоністів, їх клішований, закріплений характер.

Під формалізованими в роботі розуміються мовні засоби, які константно повторюються в мовленнєвій репрезентації. Вони створюють у читача загальне уявлення про образ персонажа, вказуючи на його належність до того чи іншого функціонального типу, його стереотипність. Набори позитивних/негативних ЗО та ЕО можуть застосовуватися практично до будь-якого Героя/Антагоніста будь-якого пригодницького роману.

Використання постійного набору таких стилістичних засобів, як позитивно та негативно заряджені епітети, порівняння та метафори для характеристики різних персонажів в різних творах пригодницького жанру, з одного боку, та їх кореферентне функціонування в рамках одного твору з іншого, є важливим засобом стереотипізації персонажів.

До основних груп стереотипних образів, з якими константно порівнюються та яким уподібнюються зовнішні та етичні ознаки Героїв та Антагоністів пригодницького твору, відносяться живі істоти, артефакти, природні матеріали, містичні образи. Важливе значення має той факт, що стандартні рематичні компоненти наведених типів образів не пересичуються. Розроблені в пригодницькій літературі стереотипи позитивного та негативного персонажів зумовили не тільки формалізацію лексики, яка описує діючих осіб, але й лейтмотивне використання шаблонних образів у порівняннях та метафорах у рамках одного твору. Дослідження також свідчить про значну кількісну перевагу образів, які відносяться до негативного персонажа (62), над образами, що асоціюються з Героєм (12).

Основними засобами виділення слова або словосполучення у портретному описі СП, як свідчить наше дослідження, є градація, відокремлення, парцеляція, еліпсис, антитеза, інверсія. Широке використання вищезазначених лексико-синтаксичних стилістичних прийомів із високим ступенем інтенсивності аксіологічної ознаки їх лексичних компонентів надає особливу різкість та виразність персонажним характеристикам, сприяючи реалізації основного принципу організації мовного матеріалу при описі Героя та Антагоніста в художньому тексті – контрасту.

Дихотомна лексична система, яка виявлена нами у процесі дослідження та аналізу художніх пригодницькіх творів, являє собою сукупність слів протилежної оцінної семантики: позитивної та негативної, які виражають відповідно два протилежних види ставлення автора. Отже, контраст, чия основна стилістична функція міститься в експресивній характеристиці осіб, предметів, подій шляхом їх зіставлення з антитетичними особами, предметами, подіями, стає організуючим принципом системи, що побудована на протиставленнях, основними членами якої є поняття "стереотип позитивного персонажа" (Герой) та "стереотип негативного персонажа" (Антагоніст).

Найбільш різноманітними є мовні засоби, які служать для виразу негативної оцінки, що пов'язано як з більшою розповсюдженістю негативної оцінності в мові у порівнянні з позитивною, так і з особливістю пригодницького жанру, моральний концепт якого (перемога добра на злом) реалізується через художньо-етичну опозицію з несиметричними в плані конкретно-мовного виразу складовими – вербальну репрезентацію переважно має її негативно-маркований аспект.

Запропоноване у реферованій дисертації дослідження образу СП не є вичерпним. Перспективним вбачається аналіз лінгвостилістичних засобів створення стереотипних образів у творах, що належать до інших жанрів та мов.

Основні положення дисертації відображені в таких публікаціях:

 • Борисова Т.С. Антитезное противопоставление эксплицитных языковых средств в портретных описаниях СП // Південний архів: Зб. наукових праць. Філологічні науки.- Вип.XV.- Херсон, 2002.- С. 40 - 43.

 • Борисова Т.С. Оцінні стереотипи образів персонажів у пригодницьких творах //Мовні й концептуальні картини світу: Зб. наукових праць факультету іноземної філології Київського університету ім. Тараса Шевченка. - К.: Логос, 2000.- С. 51-58.

 • Борисова Т.С. Експліцитні мовні засоби реалізації образу СП в художньому тексті пригодницького твору (на матеріалі англійської мови) // Записки з романо-германської філології: Зб. наукових праць Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова.- Вип.6.- Одеса, 2000.- С. 17 - 28.

 • Борисова Т.С. Синтаксичні стилістичні прийоми у створенні рельєфної та динамічної оцінної характеристики стереотипного персонажа пригодницького твору // Наукові записки: Зб. наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Вл.Винниченка.- Вип.26.- Серія: Філологічні науки (мовознавство).- Кіровоград, 2000.- С. 35 - 44.

 • Борисова Т.С. До питання про мовні засоби стереотипізації образу персонажа художнього твору // Записки з романо-германської філології: Зб. наукових праць Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова.- Вип.4.- Одеса, 1999.- С.5 - 10.

 • Борисова Т.С. Зоосемічні стилістичні засоби у портретних описах стереотипних персонажів пригодницького роману // Записки з романо-германської філології: Зб. наукових праць Одеського державного університету ім.І.І.Мечникова.- Вип. 5.- Одеса, 1999.- С. 29 - 40.

 • Борисова Т.С. До проблеми портретного опису персонажа художнього твору // Лінгво-методичні аспекти викладання іноземних мов: Зб. статей та доповідей Міжвузівської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника (кафедра англійської філології).- Коломия: Вік, 1997.- 127 - 130.

 • Борисова Т.С. Стилістичне використання засобів для вираження контрастності й стереотипізації зображення персонажів в художньому тексті // Метода: Зб. наукових і методичних статей Херсонського державного педагогічного університету.- Вип.5.- Київ, 1997.- С.12 - 18.

 • Борисова Т.С. До проблеми створення образу стереотипного персонажа в художньому тексті // Метода: Зб. наукових і методичних праць Херсонського державного педагогічного університету.- Спец. вип. "Іноземні мови".- Київ, 1997.- С.10 - 13.

 • Borisova T.S. The logical structure of description as a narrative compositional form // Метода: Зб. наукових і методичних праць Херсонського державного педагогічного університету.- Вип.5.- Київ, 1997. - С.18 - 20.


 •