LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Горація

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


ЗАГАЙСЬКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНАУДК: 811.124'02'38

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ

ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ В ОДАХ ГОРАЦІЯ


Спеціальність 10.02.14 – класичні мови, окремі індоєвропейські мовиАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Чернівці – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор

Содомора Андрій Олександрович,

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

професор кафедри класичної філології.


Офіційні опоненти:доктор філологічних наук, професор

Шарипкін Сергій Якович,

Львівський медичний університет

імені Данила Галицького,

професор кафедри латинської мови;


кандидат філологічних наук, доцент

Петришин Марта Йосипівна,

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

доцент кафедри загального, порівняльного і

китайського мовознавства.


Захист відбудеться „16" травня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, V корп., ауд. 230.


Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23.


Автореферат розіслано „11" квітня 2008 року.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В. Кульбабська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферовану дисертацію присвячено дослідженню лінгвостилістичних засобів творення поетичних образів в одах одного з найславетніших ліриків Риму, поета „золотої середини", який своєю творчістю найяскравіше репрезентує як латину періоду її найвищого розквіту – класичного, так і естетику лірики доби Августа, Квінта Горація Флакка (65-8 р. до н.е.)

Протягом століть у Європі ставлення до Горація і його творчості було різним залежно від естетичних смаків епох, адже він не тільки автор од, але й еподів, сатир, послань. При життєвій славі і загальному визнанні як провідного лірика Риму, оди поета могли оцінити окремі шанувальники, бо вони були надто складні і витончені для широкого кола. Середньовіччя та епоха Ренесансу шанує більше Горація–сатирика, Бароко – літературного критика Горація. Горація–поета високо цінували А.Данте, Ф.Петрарка, С.Спенсер, М.Монтень, П.Ронсар, Б.Джонсон, Д.Мільтон, Ф.Клопшток, Г.Лессінг, Ф.Шіллер, Й.-В. Ґете, В.Гюго, Д.Байрон, А.Теннісон, Г.Платен, Ф.Ніцше, М.Ломоносов, Т.Шевченко, О.Пушкін, М.Емінеску та інші.

У XVI – XVII ст. в Європі з'являються перші переклади окремих од Горація. Згодом предметом досліджень учених різних країн стають життєвий і творчий шлях поета, проблеми перекладів од, їх рецепції, окремі аспекти поетики Горація (Т.Бірт, Е.Динт, В.Пишль, Е.Шмідт, Е.Швінге, Е.Френкель, Н.Колінг, С.Комаджер, А.Кіслінг, Р.Гайнце, Р.Кернер, Є.Данилевич, М.Крушельницька, К.Куманецький, М.Свобода, Л.Винничук, Л.Войцік, Й.Старчук, Л.Зйомковський, Є.Стика, М.Зажицька-Станьчак, М.Гаспаров, О.Лосєв, К.Полонська, В.Ярхо).

В Україні твори Горація стають відомими на межі XV-XVI ст. Його творчу спадщину вивчав і брав за взірець гуманістичний поет Павло Русин з Кросна, Горація читали у братських школах (у Львівській ставропігійській школі) та Києво-Могилянській академії. Трактат Горація "Про поетичне мистецтво" поряд з Аристотелевою "Поетикою" став основою низки давніх українських поетик.

Шукаючи шляхів розвитку національної літератури, кожна ґенерація українських письменників по-своєму сприймала поетичну спадщину Горація (Г.Сковорода, П.Гулак-Артемовський, Л.Боровиковський). Твори Горація перекладали К.Блонський, О.Духнович, І.Франко, В.Щурат, Т.Франко, М.Зеров, О.Білецький, М.Білик, Г.Кочур, Б.Тен та інші.

Вагомий внесок у вивчення творчої спадщини Горація зробив сучасний український вчений, письменник і перекладач Андрій Содомора. Йому належить повне видання перекладів творів Горація українською мовою, а також низка наукових досліджень, які стосуються окремих аспектів поетики Горація.

Однак, незважаючи на певні здобутки у дослідженні творчості Горація, актуальність проблематики не вичерпана. До цього часу немає праці, в якій би комплексно було досліджено лінгвістичні засоби творення текстів од Горація і його поетичних образів зокрема.

Актуальність теми дисертації зумовлена:

 • відсутністю наукових досліджень мовостилю Горація, у той час як значення творчості поета для європейської літератури і української зокрема є незаперечним;

 • необхідністю системного дослідження ідіостилю письменника на основі комплексного аналізу всіх мовних рівнів з використанням сучасних методів дослідження з метою вивчення лінгвостилістичних засобів творення поетичних образів.

Зв'язок роботиз науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є частиною комплексної наукової теми факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка „Дослідження структурно-семантичних особливостей та тенденцій розвитку германських, романських та класичних мов" (номер державної реєстрації 0103U001928). Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка. Затверджена вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 14/12 від 25 грудня 2003 року).

Метою дисертації є дослідити лінгвістичні та стилістичні засоби всіх мовних рівнів, що творять ідіостиль Горація.

Окреслена мета передбачає розв'язання таких завдань:

 • дослідити теорію стилю поета у контексті естетико-стилістичних детермінантів доби Августа на основі творів Горація, присвячених літературним питанням;

 • визначити корпус лінгвостилістичних засобів од Горація;

 • проаналізувати типи звукових повторів в одах як способу передачі змістової "інформації в образах";

 • розглянути стилістичне використання системних явищ у лексиці, вивчити лексичні засоби творення образності мови й окреслити стилістичні ресурси морфології од;

 • виявити використання стилістичних фігур синтаксису в одах та з'ясувати архітектоніко-мовні структури;

 • довести, що деклароване в теорії стилю поет здійснював на практиці;

 • упорядкувати авторський словник лінгвостилістичних засобів од Горація;

  Об'єкт дисертаційногодослідження


 •