LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Горація

метонімії, зокрема: назва частини замість цілого (pars pro toto); назва цілого замість частини (totum pro parte); вживання однини замість множини (singularis pro plurali); означеного замість неозначеного (definitum pro indefinito); вживання множини замість однини (pluralis pro singulari).

Поет майстерно вживає антономазію як вид метонімії, яка є одним з улюблених стилістичних засобів поета. Нею він демонструє справжню майстерність короткої і яскравої характеристики того, що описує. Використовує автор і гіперболу. Майстерність Горація виявляється в його умінні не лише перебільшувати, а й применшувати речі. Літота відіграє важливу роль у творенні поетичних образів і є елементом естетичної та експресивної виваженості вислову.

Cтилістично обґрунтованим в одах є вживання епітетів. У поезії Горація є такі лексико-семантичні групи епітетів: 1) кольористичні епітети: а) слова на позначення ознак гарячого спектру; б) слова, що позначають прохолодний спектр; в) поетичні словосполучення з семантикою світла; 2) епітети, які позначають внутрішньо-психологічне сприймання: а) одоративні епітети; б) емотивні; 3) епітети, які дають зовнішню оцінку предметам або явищам. Географічні епітети – важливі текстові компоненти для творення просторових образів. У текстах Горація виділяється також група оздоблювальних епітетів.

В одах Горація зафіксовано 1599 вживань лексичних засобів образності. Хоч символом поетичності традиційно вважається метафора, проте, як засвідчують статистичні дані, найчастотнішою в одах Горація є метонімія – 57 % від усіх лексичних засобів образності, метафора – 23 %, епітет – 19 %, гіпербола – 0,35 %, літота – 0,65 %.

У підрозділі 3.6 досліджено стилістичну роль морфологічних засобів. Кількісний вияв слів усіх частин мови в одах Горація можна простежити в таблиці.


Частини мови

Іменники

Прикметники

Числівники

Займенники

Дієслова

Особові форми


Неособові форми

Дієприкметники

Неозначені форми

Прислівники

Прийменники

Сполучники

Частки

Вигуки

Усього слів

5186

1487

48

698

1672

3996

111

279

813

295

47

14632


В одах Горація семантично і стилістично найпотужнішими є іменники та дієслова. Велика кількість іменників засвідчує граничну інтенсивність, вживання дієслів і дієприкметників – енергетичність викладу, вражаючу динаміку, стилістичну виразність висловленого. Дієприкметники є найпотужнішими стилетворчими засобами, які працюють на творення звукових образів. Важливою в одах є стилістична роль прикметників, які конкретизують предмети, названі іменником, є засобом художнього означення, суттєво впливають на емоційно-почуттєву сферу сприйняття читача. Стилістично вагомими в одах є також сполучники. Найчастотнішим є єднальний сполучник et (409 уживань).

З морфологічних засобів стилістики поет вдало використовує займенники, які сприяють уникненню повторів, урізноманітнюють текст, виділяють найнеобхідніше. В одах наявні займенники всіх розрядів, проте функціонально найбільше навантажені особові. Найчастотнішим є особовий займенник tu „ти" 187 уживань, для порівняння ego „я" 26 уживань.

Частки реалізують свій потенціал у стилістичному синтаксисі та стилістичних фігурах. Найуживанішою є заперечна частка non „не" (123 вживання).

Прийменник виражає в одах Горація семантичні та стилістичні відношення між повнозначними словами, є засобом оформлення синтаксичного зв'язку, надає значенням слів певного стилістичного відтінку. Найчастотнішими є прийменники in (99 уживань), per (24), sub (23). Найрідше вживані прийменники inter і super.

Прислівники в одах суттєво розширюють обсяг виражальних засобів мови, додають значеннєвості й емоційності, їх використання надає висловленню динамізму. Найчастотнішими є прислівники, які передають часову послідовність: iam „вже" (18 уживань) і nunc „тепер" (20 уживань). Дуже виразними є donec „поки" і nuper „недавно".

Стилістичне використання числівників – це кількісна характеристика предметів, а також засіб гіперболізації. З-поміж числівників найчастіше вживається прислівниковий числівник ter „тричі" (10 уживань). Вигуки використовуються передусім як засіб акцентації. Найчастотнішим є вигук о „о" (36 уживань), одиничні приклади з euhoe „еван" і eheu „гай".

Як засвідчує статистичний підсумок дослідження морфологічних ресурсів од, іменники складають 35% від загальної кількості слів, особові форми дієслова – 12%, дієприкметники, інфінітиви (неособові форми дієслова) – 27%, прикметники – 11%, сполучники – 6%, займенники – 4,5%, частки – 2%, прийменники – 1,5% , числівники – 0,5%, вигуки – 0,5%.

Словотворення, як досліджено в підрозділі 3.7, в одах Горація представлено двома способами:

- афіксацією (префіксами, суфіксами);

- словоскладанням (поєднанням двох слів в одне).

Продуктивнішим є суфіксальний спосіб творення слів. Рідше слова утворено префіксальним способом.

Помітним є інтерес поета до словоскладання, в якому закладено неабиякі стилістичні можливості. Одна група слів, утворених способом словоскладання, є, власне, перекладами з грецької мови, друга група – суто латинські слова.

У четвертому розділі – „Структурно-синтаксичні особливості од Горація" – розглянуто стилістичні фігури синтаксису (4.1), порядок слів і особливості ідіостилю (4.2), архітектоніко-мовні структури (4.3). В одах Горація, як досліджено в підрозділі 4.1, стилістичні фігури синтаксису виконують експресивну роль. З цією метою поет вживає зворотний порядок слів – інверсію. Трапляється інверсія займенників, сполучників, прийменників, часток. Інверсія – один з улюблених способів словопорядку Горація. Поет застосовує гіпербатон як вид інверсії.

Для од Горація характерне часте вживання паралелізму і хіазму, які забезпечують композиційну і смислову виразність, симетрію мовного матеріалу в його образотворчій функції. Більшість од демонструє прийом асиндетичної (безсполучникової) побудови тексту, частини речення він поєднує полісиндетично. Для досягнення образності, емоційності і краси поет використовував еналагу. Рідко застосовує зевгму. Рідкісним є вживання анаколуфа.

Загалом в одах Горація зафіксовано 423 вживання синтаксичних засобів експресії. Із них найчастотнішим є паралелізм і його різновид хіазм (164 вживання), що складає 38 %, полісиндетон (93 вживання) – 21,5 %, інверсія (89 уживань) – 21 %, гіпербатон (61 вживання) – 14%.

Особливостями ідіостилю Горація в підрозділі 4.2, вважаємо те, що він зумів пристосувати слова, які рідко вживали в тогочасній поезії, до ліричного віршового розміру, вважаючи деякі з них навіть непоетичними. Це пов'язано з тим, що ті слова не були придатні до ритму дактиля, яким писала на той