LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості іспанських поетичних текстів "Золотого віку"

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАНАСТЕНКО Світлана Василівна

УДК 811.134.2'38
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКИХ

ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ "ЗОЛОТОГО ВІКУ"

Спеціальність 10.02.05 – романські мовиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ – 2007Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі іспанської філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор

Корбозерова Ніна Миколаївна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

кафедра іспанської та італійської філології,

завідувач кафедри


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Помірко Роман Семенович,

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

кафедра французької філології,

завідувач кафедри


кандидат філологічних наук

Коротіч Тетяна Анатоліївна,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра іноземних мов, доцент
Провідна установа:

Харківський національний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди

Міністерства освіти і науки України,

кафедра романської філології

Захист відбудеться 10 січня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).


Автореферат розісланий " 8 " грудня 2006 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор філологічних наук Смущинська І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферовану дисертацію присвячено дослідженню лінгвостилістичного аспекту образів як основного жанротвірного елементу поезії "Золотого віку", що належить до скарбниці іспанської літературної творчості.

Принципи теоретичної поетики були закладені О.О.Потебнею, історичної поетики – О.Н.Веселовським. Поетичний текст перебуває у фокусі літературознавчих (В.М.Жирмунський, Б.В.Томашевський, В.Б.Шкловський) та перекладознавчих (М.Лукаш) досліджень й залишається об'єктом уваги українських та зарубіжних лінгвістів. У мовознавстві вивчалися такі його аспекти: структурний (К.Леві-Строс, Ю.М.Лотман), стилістичний (А.М.Кинщак, В.В.Виноградов, В.А.Кухаренко), семіотичний (Р.Барт, Р.О.Якобсон), синтаксичний (О.Ю.Дубенко), лінгвокогнітивний (В.Б.Бурбело, Л.В.Димитренко). Простудійовано семантичну будову поетичного тексту (О.О.Соломарська, Н.В.Яковина, Н.Дюран, Л.Карретер, М.Каскон, Е.Косеріу, Р.Лапеса, К.Перез, Р.Фігерас). Це зумовлено як соціальними потребами, так і логікою внутрішнього розвитку механізму науки про поезію, особливою семантичною зв'язністю та складною організацією. Однак недослідженим залишається специфічний компонент жанру іспанської поезії "Золотого віку".

Поетичний текст як цілісне вербальне повідомлення, естетично перетворене й закодоване, що несе два види інформації – предметно-логічну й модальну, де термін "модальність" розглядається як складова образної, емоційної та стилістичної інформації (І.В.Смущинська). Він є породженням культури і виник у відповідному етнічному середовищі з власною конфігурацією, стилем світобачення і представлений низкою художніх образів, які об'єднують текстові концепти.

Вибір лінгвостилістичних особливостей з виходом у площину лінгвокогнітивного аспекту образів поезії "Золотого віку" як предмета дослідження зумовлено тенденціями розвитку сучасної лінгвістичної парадигми, а саме розбудовою когнітивного напряму вивчення мовних явищ (О.М.Кагановська, В.В.Дем'янков, О.С.Кубрякова). Тому аналіз змісту образу здійснюється в рамках когнітивної поетики (Л.І.Бєлєхова, О.П.Воробйова, Н.П.Неборсіна, М.О.Новикова, М.Джонсон, Дж.Лакофф). Дослідження семантики образів поезії "Золотого віку", відображення принципів побудови їх концептуальної структури ще не набуло поширення у сучасних лінгвістичних працях. Середина XVII століття є переломним моментом в історії іспанської літератури та віддзеркалює класичний етап її розвитку. Особливості культурного прогресу цього періоду зумовлені глибинним ізоморфізмом процесів, на яких ґрунтуються різноманітні аспекти життєдіяльності суспільства.

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних мовознавчих досліджень на вивчення концептуальної організації різножанрових текстів. Семантика поетичних текстів становить особливий інтерес для мовознавчих студій у плані вивчення впорядкування інформації в образах цих текстів із виходом у площини лінгвостилістичних та лінгвокогнітивних процесів, що сприятиме встановленню взаємозв'язку між мовою та мовленням, набуває ваги вивчення іспанської поезії кінця XVI – першої половини XVII століття як цілісної структури, представленої текстовими концептами, які здійснюють естетичний вплив на свідомість читача.

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності з планом комплексної наукової теми "Функціонально-семантичний, комунікативний та соціокультурний аспекти іспанської мови в синхронії та діахронії", яку розробляє кафедра іспанської філології Київського національного лінгвістичного університету (тему затверджено вченою радою Київського національного лінгвістичного університету, протокол № 2 від 23 вересня 2004 року). Проблематика реферованої дисертації вписується в коло питань, досліджуваних згідно з держбюджетною науковою темою Міністерства освіти і науки України "Мовні системи. Динаміка функціонування фонетичних, граматичних і лексичних одиниць: когнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (германські, романські та українська мови)", яку затверджено вченою радою Київського державного лінгвістичного університету (протокол № 5 від 27 січня 2000 року).

Головною метою роботи є дослідження базових