LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів "чорного гумору")

Львівський національний університет імені Івана Франка

Леськів Аліна Зеновіївна

УДК 811.111'42'38

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ

(на матеріалі американських романів „чорного гумору")


Спеціальність 10.02.04 – германські мовиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Львів – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі англійської філології Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент

кафедри англійської філології

Авраменко Світлана Ридівна

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: Кусько Катерина Яківна д.філол.н., професор кафедри іноземних

мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Булатецька Людмила Іванівна к.філол.н., доцент кафедри англійської філології, декан факультету іноземних мов (Волинський державний університет імені Лесі Українки)

Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича


Захист відбудеться "31" березня 2005 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15. у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд 405


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою 79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.


Автореферат розіслано "28" лютого 2005 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Шпак О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вивчення лінгвостилістичних особливостей комічного відображення дійсності у романах письменників, що належать до американської літературної школи "чорного гумору", здійснюється з позицій лінгвостилістики, а саме здатності мови виражати і викликати емоції, додаткові асоціації та оцінку в досліджуваних творах. За останні десятиліття проблема комічного та мовних засобів його вираження у художніх творах була об'єктом уваги багатьох дослідників, зокрема, Т.В.Бабушкиної, Н.Н.Бочегової, Т.О.Буйницької, Б.Дземидока, О.А.Земської, П.Б.Коржевої, Е.В.Максименко, В.В.Овсянникова, В.Я.Проппа, О.Ю.Титаренко, М.В.Хардиної, О.Б.Шонь, D.H.Bialostosky та ін. Особливості комізму у прозі "чорного гумору" частково розглядали американські вчені Z.Abady-Nagi, J.Bier, R.B.Hauck, I.Hassan, W.Harmon, D.J.Greiner, R.W.Noland, L.Olsen, E.B.Safer, B.Weber. Деякі аспекти творчого методу та техніки письма "чорних гумристів" вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідниками. Вагомий науковий внесок у дослідження цієї проблеми зробили О.М.Звєрєв, М.О.Мендельсон, В.І.Оленєва, Т.Н.Денисова, Р.О.Катхе, Л.В.Короткова, Ch.Harris, I.Hassan, Ch.Russell, S.Trachtenberg, J.Semrau, R.Scholes, M.F.Schulz та ін. Проте до цього часу мовні засоби, використані „чорними гумористами" для створення комічного ефекту та вираження індивідуальної світоглядної позиції, вивчені недостатньо, оскільки основний акцент у згаданих вище авторів припадає на літературознавчий аспект, особливості комічного світосприйняття та структурно-композиційну організацію їхніх творів. Поза увагою дослідників залишається семантико-стилістична та контекстна диференціація лексики. У сучасному американському літературознавстві розрізняють два основні напрямки у творчості "чорних гумористів": традиційний та експериментальний (R. Scholes). Однак зовсім не досліджена різниця у використанні лінгвостилістичних засобів комічного відображення дійсності.

Відтак актуальність теми зумовлена потребою комплексного вивчення лінгвостилістичних засобів з метою створення комічного ефекту в конвенційній та неконвенційній прозі, особливостей передачі різних негативних емоційно-психологічних та фізіологічних відчуттів і станів, які є важливими елементами інтерпретації текстів американської художньої літератури другої половини ХХ ст.

Дослідження здійснено в руслі функціонально-прагматичної та когнітивної наукових парадигм, які активно розвиваються у другій половині ХХ та на початку ХХІ ст. Такий підхід дозволяє дослідити художній текст не тільки як кінцевий продукт когнітивно-мовленнєвої діяльності автора, а й різноманітні мовні явища тексту на різних мовних рівнях, передусім: лексико-семантичному, синтаксичному та текстовому.Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами.Дисертацію виконано в межах наукової теми: "Лінгвістичні засоби інтерпретації усного та писемного тексту", та держбюджетної теми "Дидактичні основи формування англомовних комунікативних вмінь педагогів засобами інформаційних технологій" (№ державної реєстрації 0103U003120), які досліджуються в Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Тема кандидатського дослідження затверджена вченою радою Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 9 від 29.04.2004р.).

Мета роботи полягає у дослідженні мовностилістичних засобів, які використовують "чорні гумористи" для створення комічного ефекту у структурі художнього твору; у диференціації цих лінгвостилістичних засобів залежно від належності письменників до традиційного чи експериментального напрямків; у виявленні чинників впливу на адресат та вивченні особливостей дискурсної реалізації.

Відповідно до поставленої мети в дисертації зосереджена увага на вирішенні таких основних завдань:

  • визначити поняття "чорний гумор" у тісному взаємозв'язку світогляду, творчого методу письменників з мовою їх творів;

  • систематизувати мовні засоби створення комічного ефекту у романах;

  • зіставити лінгвостилістичні засоби комічного відображення дійсності, які використовують „чорними гумористами" експериментального та традиційного напрямків;

  • виявити лексико-семантичні поля та фреймові блоки, у які об'єднана лексика творів "чорних гумористів", дослідити її стилістичне функціонування у художніх контекстах.

    Об'єктом дисертаційного дослідження є мовні засоби створення комічного ефекту в п'яти романах письменників, що належать до американської літературної школи "чорного гумору".

    Предметом вивчення є структура та стилістичне функціонування одиниць лексичного, синтаксичного та текстового рівнів, які беруть участь у створенні комічного ефекту, а


  •