LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів "чорного гумору")

bleeding rust in some vacant lot (Політ над гніздом зозулі, 19).

У неконвенційній прозі об'єктом пародіювання є методи і хід мислення, особистість автора, традиційні стилі та форми письма, можливості мови. Цей засіб комічного дозволяє заперечити традиційні форми і стилі і в той же час продовжувати їх застосовувати. Звідси особливий характер творів, які являють собою комбінацію реалістичних та ірреалістичних моделей. Саме так будує свій твір Джон Барт. Роман-трилогія "Химера" є своєрідною модернізацією арабських казок та античних міфів. Використовуючи міфологічні сюжети (цикл міфів про Персея і Беллерофонта та казки Шехерезади), Дж. Барт створює свої притчі. Він немовби переробляє міф на сучасний лад, при цьому простота міфу зникає, а на зміну приходить ускладнена художня форма, алегорізація, а глибоке минуле в романі змінюється сьогоденням. Спроби поєднати міфологічне і сучасне закінчуються парадоксом, що реалізується на лексичному рівні. Автор використовує вeлику кількість архаїзмів, історизмів, іноземних слів, проте оточує їх сучасною розмовною лексикою. Анахронізми, тобто слова і словосполучення, перекинуті з однієї епохи в іншу, набувають у романі комічного звучання. Наприклад: ... I petitioned to Zeus himself to give me a hand (promising the customary quid pro quo, to spread his fame in the new world), concentrated as one must on a single image – that verbo-visual pun of a honeybee which appears on Napoleon flags and, stitched in gold, on the violet pall of the casket thattransported his alleged remains from St. Helena back to Paris – and grunted hard (Химера, 297).

Парадокс у експериментальних романах є засобом маніпулювання письменників художньою формою твору та виявом їхнього нетрадиційного мислення. У романах традиційного спрямування цей засіб комічного виявляється лише на лексичному та текстовому рівні, при цьому прикладів такого вживання небагато. Лексичним парадоксом є використання С. Елкіном американського сленгу в устах британського принца: Blast, I wish I'd the lolly, but I don't come into my inheritance for just ages yet. Your troubles would be over if I did (Чарівне королівство, 9). Лексема lolly у наведеному контексті служить вираженням іронічного ставлення автора до американського способу життя, що завуальовано зображено через опис байдужості і скупості британського монарха, королеви Єлизавети, яка відмовляється виділити кошти на поїздку хворих дітей до Дісней Ленду. Іншим прикладом парадоксу, який реалізується у мегаконтексті всього твору "Політ над гніздом зозулі", є те, що персонажі не згідні з тим станом речей, що відбуваються з ними і водночас покірно погоджуються з усіма правилами, встановленими у місці їхнього перебування.

Гротеск відіграє важливу роль у всіх досліджуваних романах, однак образи творів експериментального спрямування є більш гротескно-загострені та віддалені від реальності. Простежимо як за допомогою лексичних одиниць, що позначають відчуття втоми, страху здійснюється гротескова характеристика п'яного газетного репортера Міллера у романі "Походження бруністів": Miller reached home about five, staggered into the shower. He was nearly blind with fatigue, eaten up with a vague sense of betrayal, though of whom or what (prudence?) he couldn't remember, and drunk as a skunk to boot... His next station was the bed... andremorse troubled his imaginings(Походження бруністів, 72).

Особливу роль у створенні комічного ефекту "чорні гумористи" відводять іронії, яка нерідко взаємодіє з іншими згаданими засобами комічного, як, наприклад, в уривку з роману "Політ над гніздом зозулі": When a completedproduct (пацієнт, що вийшов з лікарні – A.Л.) goes back out into society, allfixedupgoodasnew, ... something that came in all twisted different is now a functioning, adjustedcomponent, a credit to the whole outfit and a marvel to behold. Watch him sliding across the land with a welded grin, fitting into some nice little neighborhood" (Політ над гніздом зозулі, 40). Тут гротеск узаємодіє з асоціативною іронією, яка реалізується за допомогою тематично згрупованої лексики, що позначає роботу механізму, метафор та порівнянь гумористичного та гіперболічного характеру.

У третьому розділі проводиться аналіз функціонування лексики, що позначає негативні відчуття і стани страху, страждання, втоми, відчаю, смерті, кволості, які є об'єктними референтами сміху у стилістичних контекстах романів конвенційної та неконвенційної прози "чорного гумору". Ці лексичні одиниці мають високу абсолютну частотність вживання та емоційно й експресивно виділяються за допомогою окремих стилістичних засобів або їхньої взаємодії.

До уваги беруться два мовних рівні: лексичний та синтаксичний, оскільки саме тут найбільш виразно проявляється комізм творів письменників і простежується різниця між експериментальним та традиційним напрямками.

Дослідження творів "чорних гумористів" на лексичному рівні проводиться у три етапи: 1) виявляються лексеми на позначення стану страху, страждання, втоми і кволості, відчаю, смерті; 2) об'єднуються отримані лексичні одиниці у відповідні лексико-семантичні поля (ЛСП) за їх спільними семантичними ознаками, досліджуються лексичні зв'язки у межах одного ЛСП та між одиницями різних ЛСП; виділяються також фреймові блоки (ФБ), де проявляються багатоступеневі зв'язки; 3) аналізується стилістичне функціонування конституентів виділених лексико-семантичних парадигм. Під впливом контексту у романах "чорних гумористів" мовні одиниці, що вживаються для позначення певних станів, вступають у складні лексичні, синтаксичні та асоціативні зв'язки між собою, при цьому впливають на реалізацію авторського комічного відтворення дійсності та актуалізацію різних оказіональних смислів.

Функціонування конституентів виділених ЛСП з метою створення комічного ефекту поширюється і на синтаксичний рівень, унаслідок їхньої взаємодії з суміжними елементами у словосполученнях і реченнях. Це відбувається в результаті дії синтагматичних (послідовних) лексичних зв'язків, які, за визначенням І.В. Арнольд, пов'язують одиниці одного рівня і базуються на лінійності тексту.

Лексико-семантичне поле у нашому розумінні цього терміну частково співпадає з терміном "розгорнуте лексико-семантичне поле", в якому слова належать до різних частин мови і пов'язані семантичними та словотвірними зв'язками з ядром та одне з одним (Т.С.Гриневич, Н.Г.Долгих). Крім семантичних та словотвірних зв'язків, у виділених ЛСП наявні також парадигматичні та синтагматичні зв'язки.

До уваги береться частково також ширший дискурсний інтердисциплінарний контекст, тобто аналізується лексика, що виходить за межі поля, що зумовлює утворення фреймів відповідно до певних мовленнєвих ситуацій. Це дозволяє акцентувати не лише зміст повідомлення, яке хотів передати автор, та