LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів "чорного гумору")

експериментальної прози з метою іронічної характеристики персонажа використовується невідповідність його мови та статусу, спостерігаються суперечності в авторській характеристиці персонажів у різних ситуаціях.

Деякі названі засоби комічного взаємодіють у „чорному гуморі" експериментального напрямку. Внаслідок цього відбувається іронічна імітація конвенційної прози, що переростає у гротескне заперечення дієвості традиційних норм побудови творів. Це дозволяє їхнім авторам відмовитись від традиційних норм і в той же час продовжувати їх використовувати не тільки для зображення життя, а й до засобів його відображення. У цьому виявляється рефлексивність експериментальної прози.

 • У досліджуваних творах простежуються певні особливості реалізації ретроспекції та проспекції. Ці текстові категорії у романах письменників традиційного напрямку є засобами експлікації асоціативних зв'язків між відрізками тексту, що здійснюється внаслідок зіставлення епізодів з минулого життя персонажа з його теперішнім станом. У романах експериментального напрямку у процесі ретроспективного та проспективного аналізу зображуваних явищ об'єктивна та суб'єктивнооцінна модальність змінюється на протилежну. Це сприяє іронічному переосмисленню ідентичних подій і характерів персонажів у нових умовах, порушується текстова когезія, тобто втрачаються зв'язки між окремими частинами тексту.

 • Серед лексичних засобів, які беруть участь у створенні комічного ефекту, найчастіше вживаються авторські оказіоналізми, похідні лексеми та їхні синонімічні варіанти, атрибутивні словосполучення, стилістично маркована лексика. Їхнє стилістичне функціонування підсилюється внаслідок використання таких образних засобів як порівняння та епітет, рідше метафори. Це нерідко гіперболічні засоби змалювання негативних рис персонажів та середовища, однак у традиційних романах їхня частотність є вищою.

 • Оскільки в основі комічного відтворення "чорних гумористів" лежить негативне сприйняття дійсності, в їхніх романах вживаються відповідні лексичні одиниці, що позначають негативні відчуття і стани, в яких перебуває людина і які виникають внаслідок її взаємодії із середовищем.

  Характерними особливостями функціонування цих лексичних одиниць, об'єднаних у дисертаційному дослідженні у лексико-семантичні поля, є:

  • висока абсолютна частотність вживання у стилістичних контекстах досліджуваних романів;

  • тісна взаємодія лексичних одиниць різних лексико-семантичних полів;

  • використання експліцитно виражених та імпліцитно домислюваних джерел певного стану людини, на які спрямоване висміювання письменників;

  • внаслідок взаємодії із стилістичними контекстами романів відбувається актуалізація оказіональних смислів.

 • Досліджувані ЛСП в процесі їхнього функціонування значним чином зближуються з іншими мовностилістичними угрупуваннями – фреймами. В дисертації здійснено окремі текстові зіставлення ЛСП і фреймів. Зауважимо, що проаналізовані в роботі ЛСП можна об'єднати у спільний об'ємний фрейм, психологічно властивий зображувальній манері "чорних гумористів": • На синтаксичному рівні комізм "чорного гумору" реалізується внаслідок використання повтору і перерахування, за допомогою яких підкреслюються негативні риси зображуваних явищ та ускладнюється структура речень.

  Якщо у традиційних романах зберігається логічний зв'язок між елементами висловлювання, то в експериментальній прозі ці засоби зводяться до абсурду, що створює ефект зіпсутої платівки, сприяє появі списків, які не мають нічого спільного із загальним ходом оповіді; поряд ставляться речення різної довжини, які, зазвичай, далекі за змістом та видом, використовуються вставні конструкції, що видовжують речення до безконечності. Все це покликано інтенсифікувати висловлювання, привернути увагу до нісенітностей.

 • Важливе значення у створенні комічного ефекту в прозі "чорного гумору" мають також засоби графічної експресії (лапки, курсив, велика буква, розмір шрифту, схеми, графіки, пунктуаційне оформлення). У традиційних романах це є засоби графічної образності, спрямованої на підсилення емотивного компонента значення, а у творах експериментальних вони використовуються для збільшення експресивності на рівні втрати логічного значення. Графічна експресія реалізується на синтаксичному та текстовому рівнях, внаслідок недотримання правил пунктуації, фрагментарності висловлювань, які є автономними та відділяються пробілами.

  Перспективою подальших досліджень у мовностилістичному дискурсі літературно-художніх творів "чорного гумору" є системне упорядкування лексики в ядерній, мовно-периферійній, мовленнєво-периферійній зонах, а також контрастивне зіставлення фреймово-польової структури романів. Це дало б можливість глибше проаналізувати мову романів "чорних гумористів", виявити специфіку кожного автора.

  Список опублікованих праць, що відображають основні положення дисертації

 • Ідейно-естетичні погляди та творчий метод представників школи „чорного гумору" (на матеріалі оповідань Джона Барта і Дональда Бартельма) // Тези міжнародної науково-практичної конференції "Іноземні мови сьогодні і завтра". – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. – 1999. – C. 122-123.

 • Ідейно-естетичні погляди та творчий метод представників школи „чорного гумору" (на матеріалі творів Джона Барта і Дональда Бартельма) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія Літературознавство. – 2001. – Вип. ІХ. – С. 228 – 236.

 • Стилістичні особливості творчого методу Дж. Барта і Дональда Бартельма // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. Збірник наукових праць. – Чернівці, Рута, 2000. – Вип.85. – С.71-78.

 • Мовні особливості стилю „чорних гумористів" // Тези 9 всеукраїнської наукової філологічної конференції "Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики". – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет. – 2002. – C. 28-29.

 • Мовна гра як стилістичний засiб створення комiчного ефекту в неконвенцiйнiй прозі // Тези міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов". – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. – 2004. – C. 43-44.

 • Семантичні характеристики слів, що позначають колір у романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Гуманітарний Вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр.зб. наук пр. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет. – 2004. – Число 8. – С. 232-235.

  АНОТАЦІЯ

  Леськів А.З. Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів "чорного гумору"). –


 •